لیست از تمام پورت های سرویس ها

/ وبلاگ نیماد / مرکز آموزش / لیست از تمام پورت های سرویس ها

در زیر با لیست کامل پورت ها و نرم افزارهای استفاده کننده از این پورتها آشنا خواهید شد

لیست از تمام پورت های سرویس ها

در زیر لیستی از شماره پورت سوکت اینترنت استفاده شده توسط پروتکل های لایه حمل و نقل از مجموعه پروتکل اینترنت برای برقراری اتصال به میزبان به میزبان است .

در اصل، این شماره پورت توسط برنامه کنترل شبکه ( NCP ) مورد استفاده قرار گرفت وبرای انتقال اطلاعات نیاز به پورت خاصی می باشد. از زمانی که پروتکل کنترل انتقال ( TCP ) و پروتکل دادهای کاربر ( UDP ) به تصویب رسید ، به راحتی امکان دریافت و انتقال اطلاعات آسان شد.تمامی این پورتها توسط ( IANA ) ثبت می گردد که مسئول حفظ و ثبت رسمی شماره پورت برای استفاده های خاص می باشد. با این حال برخی از پورتها خارج از ثبت و به صورت غیر رسمی می باشند که در جدول زیر مشاهده خواهید کرد.

 

 

 پورتهای شناخته شده

شماره پورت در محدوده ۰-۱۰۲۳ پورت شناخته شده است.که در یک سیستم عامل شبه یونیکس و فرآیند های سیستم وخدمات شبکه  با اتصال به یک آدرس IP با استفاده از یکی از پورت ها به خوبی می توان به سرویس مورد نظر دسترسی داشت.

پورت

TCP

UDP

سرویس دهنده

وضعیت

۰TCPProgramming technique for specifying system-allocated (dynamic) portsغیر رسمی
۰UDPReservedرسمی
۱TCPUDPTCP Port Service Multiplexer (TCPMUX)رسمی
۲TCPUDPCompressNET Management Utilityرسمی
۳TCPUDPCompressNET Compression Processرسمی
۴TCPUDPUnassignedرسمی
۵TCPUDPRemote Job Entryرسمی
۷TCPUDPEcho Protocolرسمی
۸TCPUDPUnassignedرسمی
۹TCPUDPDiscard Protocolرسمی
۹UDPWake-on-LANغیر رسمی
۱۰TCPUDPUnassignedرسمی
۱۱TCPUDPActive Users (systat service)رسمی
۱۲TCPUDPUnassignedرسمی
۱۳TCPUDPDaytime Protocol (RFC 867)رسمی
۱۴TCPUDPUnassignedرسمی
۱۵TCPUDPPreviously netstat serviceغیر رسمی
۱۶TCPUDPUnassignedرسمی
۱۷TCPUDPQuote of the Dayرسمی
۱۸TCPUDPMessage Send Protocolرسمی
۱۹TCPUDPCharacter Generator Protocol (CHARGEN)رسمی
۲۰TCPUDPFTP data transferرسمی
۲۱TCPFTP control (command)رسمی
۲۲TCPUDPSecure Shell (SSH) — used for secure logins, file transfers (scp, sftp) and port forwardingرسمی
۲۳TCPUDPTelnet protocol—unencrypted text communicationsرسمی
۲۴TCPUDPPriv-mail : any private mail system.رسمی
۲۵TCPSimple Mail Transfer Protocol (SMTP)—used for e-mail routing between mail serversرسمی
۲۶TCPUDPUnassignedرسمی
۲۷TCPUDPNSW User System FEرسمی
۲۹TCPUDPMSG ICPرسمی
۳۳TCPUDPDisplay Support Protocolرسمی
۳۵TCPUDPAny private printer server protocolرسمی
۳۷TCPUDPTIME protocolرسمی
۳۹TCPUDPResource Location Protocol (RLP)—used for determining the location of higher level services from hosts on a networkرسمی
۴۰TCPUDPUnassignedرسمی
۴۲TCPUDPARPA Host Name Server Protocolرسمی
۴۲TCPUDPWindows Internet Name Serviceغیر رسمی
۴۳TCPWHOIS protocolرسمی
۴۷TCPUDPNI FTPرسمی
۴۹TCPUDPTACACS Login Host protocolرسمی
۵۰TCPUDPRemote Mail Checking Protocolرسمی
۵۱TCPUDPIMP Logical Address Maintenanceرسمی
۵۲TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Time Protocolرسمی
۵۳TCPUDPDomain Name System (DNS)رسمی
۵۴TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Clearinghouseرسمی
۵۵TCPUDPISI Graphics Language (ISI-GL)رسمی
۵۶TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Authenticationرسمی
۵۶TCPUDPRoute Access Protocol (RAP)غیر رسمی
۵۷TCPMail Transfer Protocol (RFC 780)رسمی
۵۸TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Mailرسمی
۶۴TCPUDPCI (Travelport) (formerly Covia) Comms Integratorرسمی
۶۷UDPBootstrap Protocol (BOOTP) Server; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)رسمی
۶۸UDPBootstrap Protocol (BOOTP) Client; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)رسمی
۶۹UDPTrivial File Transfer Protocol (TFTP)رسمی
۷۰TCPGopher protocolرسمی
۷۱TCPNETRJS protocolرسمی
۷۲TCPNETRJS protocolرسمی
۷۳TCPNETRJS protocolرسمی
۷۴TCPNETRJS protocolرسمی
۷۷TCPUDPAny private Remote Job Entryرسمی
۷۹TCPFinger protocolرسمی
۸۰TCPHypertext Transfer Protocol (HTTP)رسمی
۸۱TCPTorpark—Onion routingغیر رسمی
۸۲UDPTorpark—Controlغیر رسمی
۸۸TCPUDPKerberos—authentication systemرسمی
۹۰TCPUDPdnsix (DoD Network Security for Information Exchange) Securit Attribute Token Mapرسمی
۹۰TCPUDPPointCast (dotcom)غیر رسمی
۹۹TCPWIP Message protocolغیر رسمی
۱۰۰UDPCyberGate RAT protocolغیر رسمی
۱۰۱TCPNIC host nameرسمی
۱۰۲TCPISO-TSAP (Transport Service Access Point) Class 0 protocol; also used by Digital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IPرسمی
۱۰۴TCPUDPACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)رسمی
۱۰۵TCPUDPCCSO Nameserver Protocol (Qi/Ph)رسمی
۱۰۷TCPRemote TELNET Service protocolرسمی
۱۰۸TCPUDPSNA Gateway Access Serverرسمی
۱۰۹TCPPost Office Protocol v2 (POP2)رسمی
۱۱۰TCPPost Office Protocol v3 (POP3)رسمی
۱۱۱TCPUDPONC RPC (Sun RPC)رسمی
۱۱۳TCPIdent—Authentication Service/Identification Protocol, used by IRC servers to identify usersرسمی
۱۱۳UDPAuthentication Service (auth)رسمی
۱۱۵TCPSimple File Transfer Protocol (SFTP)رسمی
۱۱۷STDUUCP Path Serviceرسمی
۱۱۸TCPUDPSQL (Structured Query Language) Servicesرسمی
۱۱۹TCPNetwork News Transfer Protocol (NNTP)—retrieval of newsgroup messagesرسمی
۱۲۳UDPNetwork Time Protocol (NTP)—used for time synchronizationرسمی
۱۲۶TCPUDPFormerly Unisys Unitary Login, renamed by Unisys to NXEdit. Used by Unisys Programmer’s Workbench for Clearpath MCP, an IDE for Unisys MCP software developmentرسمی
۱۳۵TCPUDPDCE endpoint resolutionرسمی
۱۳۵TCPUDPMicrosoft EPMAP (End Point Mapper), also known as DCE/RPC Locator service, used to remotely manage services including DHCP server, DNS server and WINS. Also used by DCOMغیر رسمی
۱۳۷TCPUDPNetBIOS NetBIOS Name Serviceرسمی
۱۳۸TCPUDPNetBIOS NetBIOS Datagram Serviceرسمی
۱۳۹TCPUDPNetBIOS NetBIOS Session Serviceرسمی
۱۴۳TCPInternet Message Access Protocol (IMAP)—management of email messagesرسمی
۱۵۲TCPUDPBackground File Transfer Program (BFTP)رسمی
۱۵۳TCPUDPSGMP, Simple Gateway Monitoring Protocolرسمی
۱۵۶TCPUDPSQL Serviceرسمی
۱۵۸TCPUDPDMSP, Distributed Mail Service Protocolغیر رسمی
۱۶۱UDPSimple Network Management Protocol (SNMP)رسمی
۱۶۲TCPUDPSimple Network Management Protocol Trap (SNMPTRAP)رسمی
۱۷۰TCPPrint-srv, Network PostScriptرسمی
۱۷۵TCPVMNET (IBM z/VM, z/OS & z/VSE – Network Job Entry(NJE))رسمی
۱۷۷TCPUDPX Display Manager Control Protocol (XDMCP)رسمی
۱۷۹TCPBGP (Border Gateway Protocol)رسمی
۱۹۴TCPUDPInternet Relay Chat (IRC)رسمی
۱۹۹TCPUDPSMUX, SNMP Unix Multiplexerرسمی
۲۰۱TCPUDPAppleTalk Routing Maintenanceرسمی
۲۰۹TCPUDPThe Quick Mail Transfer Protocolرسمی
۲۱۰TCPUDPANSI Z39.50رسمی
۲۱۳TCPUDPInternetwork Packet Exchange (IPX)رسمی
۲۱۸TCPUDPMessage posting protocol (MPP)رسمی
۲۲۰TCPUDPInternet Message Access Protocol (IMAP), version 3رسمی
۲۵۹TCPUDPESRO, Efficient Short Remote Operationsرسمی
۲۶۴TCPUDPBGMP, Border Gateway Multicast Protocolرسمی
۲۸۰TCPUDPhttp-mgmtرسمی
۳۰۰TCPThinLinc Web Accessغیر رسمی
۳۰۸TCPNovastor Online Backupرسمی
۳۱۱TCPMac OS X Server Admin (officially AppleShare IP Web administration)رسمی
۳۱۸TCPUDPPKIX TSP, Time Stamp Protocolرسمی
۳۱۹UDPPrecision time protocol event messagesرسمی
۳۲۰UDPPrecision time protocol general messagesرسمی
۳۵۰TCPUDPMATIP-Type A, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocolرسمی
۳۵۱TCPUDPMATIP-Type B, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocolرسمی
۳۶۶TCPUDPODMR, On-Demand Mail Relayرسمی
۳۶۹TCPUDPRpc2portmapرسمی
۳۷۰TCPcodaauth2—Coda authentication serverرسمی
۳۷۰UDPcodaauth2—Coda authentication serverرسمی
۳۷۰UDPsecurecast1—Outgoing packets to NAI’s SecureCast servers As of 2000غیر رسمی
۳۷۱TCPUDPClearCase albdرسمی
۳۸۳TCPUDPHP data alarm managerرسمی
۳۸۴TCPUDPA Remote Network Server Systemرسمی
۳۸۷TCPUDPAURP, AppleTalk Update-based Routing Protocolرسمی
۳۸۹TCPUDPLightweight Directory Access Protocol (LDAP)رسمی
۳۹۹TCPUDPDigital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IPرسمی
۴۰۱TCPUDPUPS Uninterruptible Power Supplyرسمی
۴۲۷TCPUDPService Location Protocol (SLP)رسمی
۴۴۳TCPHypertext Transfer Protocol over TLS/SSL (HTTPS)رسمی
۴۴۴TCPUDPSNPP, Simple Network Paging Protocol (RFC 1568)رسمی
۴۴۵TCPMicrosoft-DS Active Directory, Windows sharesرسمی
۴۴۵TCPMicrosoft-DS SMB file sharingرسمی
۴۶۴TCPUDPKerberos Change/Set passwordرسمی
۴۶۵TCPURL Rendezvous Directory for SSM (Cisco protocol), SMTP over SSLرسمی
۴۷۵TCPUDPtcpnethaspsrv (Aladdin Knowledge Systems Hasp services, TCP/IP version)رسمی
۴۹۱TCPGO-Global remote access and application publishing softwareغیر رسمی
۴۹۷TCPDantz Retrospectرسمی
۵۰۰UDPInternet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)رسمی
۵۰۲TCPUDPModbus, Protocolغیر رسمی
۵۰۴TCPUDPCitadel—multiservice protocol for dedicated clients for the Citadel groupware systemرسمی
۵۱۲TCPRexec, Remote Process Executionرسمی
۵۱۲UDPcomsat, together with biffرسمی
۵۱۳TCPrloginرسمی
۵۱۳UDPWhoرسمی
۵۱۴TCPShell—used to execute non-interactive commands on a remote system (Remote Shell, rsh, remsh)رسمی
۵۱۴UDPSyslog—used for system loggingرسمی
۵۱۵TCPLine Printer Daemon—print serviceرسمی
۵۱۷UDPTalkرسمی
۵۱۸UDPNTalkرسمی
۵۲۰TCPefs, extended file name serverرسمی
۵۲۰UDPRouting Information Protocol (RIP)رسمی
۵۲۱UDPRouting Information Protocol Next Generation (RIPng)رسمی
۵۲۴TCPUDPNetWare Core Protocol (NCP) is used for a variety things such as access to primary NetWare server resources, Time Synchronization, etc.رسمی
۵۲۵UDPTimed, Timeserverرسمی
۵۳۰TCPUDPRPCرسمی
۵۳۱TCPUDPAOL Instant Messengerغیر رسمی
۵۳۲TCPnetnewsرسمی
۵۳۳UDPnetwall, For Emergency Broadcastsرسمی
۵۴۰TCPUUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol)رسمی
۵۴۲TCPUDPcommerce (Commerce Applications)رسمی
۵۴۳TCPklogin, Kerberos loginرسمی
۵۴۴TCPkshell, Kerberos Remote shellرسمی
۵۴۵TCPOSIsoft PI (VMS), OSISoft PI Server Client Accessغیر رسمی
۵۴۶TCPUDPDHCPv6 clientرسمی
۵۴۷TCPUDPDHCPv6 serverرسمی
۵۴۸TCPApple Filing Protocol (AFP) over TCPرسمی
۵۵۰TCPUDPnew-rwho, new-whoرسمی
۵۵۴TCPUDPReal Time Streaming Protocol (RTSP)رسمی
۵۵۶TCPRemotefs, RFS, rfs_serverرسمی
۵۶۰UDPrmonitor, Remote Monitorرسمی
۵۶۱UDPmonitorرسمی
۵۶۳TCPUDPNNTP protocol over TLS/SSL (NNTPS)رسمی
۵۸۷TCPe-mail message submission (SMTP)رسمی
۵۹۱TCPFileMaker 6.0 (and later) Web Sharing (HTTP Alternate, also see port 80)رسمی
۵۹۳TCPUDPHTTP RPC Ep Map, Remote procedure call over Hypertext Transfer Protocol, often used by Distributed Component Object Model services and Microsoft Exchange Serverرسمی
۶۰۴TCPTUNNEL profile, a protocol for BEEP peers to form an application layer tunnelرسمی
۶۲۳UDPASF Remote Management and Control Protocol (ASF-RMCP)رسمی
۶۳۱TCPUDPInternet Printing Protocol (IPP)رسمی
۶۳۱TCPUDPCommon Unix Printing System (CUPS)غیر رسمی
۶۳۵TCPUDPRLZ DBaseرسمی
۶۳۶TCPUDPLightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)رسمی
۶۳۹TCPUDPMSDP, Multicast Source Discovery Protocolرسمی
۶۴۱TCPUDPSupportSoft Nexus Remote Command (control/listening): A proxy gateway connecting remote control trafficرسمی
۶۴۶TCPUDPLDP, Label Distribution Protocol, a routing protocol used in MPLS networksرسمی
۶۴۷TCPDHCP Failover protocolرسمی
۶۴۸TCPRRP (Registry Registrar Protocol)رسمی
۶۵۱TCPUDPIEEE-MMSرسمی
۶۵۳TCPUDPSupportSoft Nexus Remote Command (data): A proxy gateway connecting remote control trafficرسمی
۶۵۴TCPMedia Management System (MMS) Media Management Protocol (MMP)رسمی
۶۵۷TCPUDPIBM RMC (Remote monitoring and Control) protocol, used by System p5 AIX Integrated Virtualization Manager (IVM) and Hardware Management Console to connect managed logical partitions (LPAR) to enable dynamic partition reconfigurationرسمی
۶۶۰TCPMac OS X Server administrationرسمی
۶۶۶TCPUDPDoom, first online first-person shooterرسمی
۶۶۶TCPairserv-ng, aircrack-ng’s server for remote-controlling wireless devicesغیر رسمی
۶۷۴TCPACAP (Application Configuration Access Protocol)رسمی
۶۸۸TCPUDPREALM-RUSD (ApplianceWare Server Appliance Management Protocol)رسمی
۶۹۱TCPMS Exchange Routingرسمی
۶۹۴TCPUDPLinux-HA High availability Heartbeatرسمی
۶۹۵TCPIEEE-MMS-SSL (IEEE Media Management System over SSL)رسمی
۶۹۸UDPOLSR (Optimized Link State Routing)رسمی
۷۰۰TCPEPP (Extensible Provisioning Protocol), a protocol for communication between domain name registries and registrars (RFC 5734)رسمی
۷۰۱TCPLMP (Link Management Protocol (Internet)), a protocol that runs between a pair of nodes and is used to manage traffic engineering (TE) linksرسمی
۷۰۲TCPIRIS (Internet Registry Information Service) over BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol) (RFC 3983)رسمی
۷۰۶TCPSecure Internet Live Conferencing (SILC)رسمی
۷۱۱TCPCisco Tag Distribution Protocol—being replaced by the MPLS Label Distribution Protocolرسمی
۷۱۲TCPTopology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding routing protocol (TBRPF) (RFC 3684)رسمی
۷۴۹TCPUDPKerberos (protocol) administrationرسمی
۷۵۰UDPkerberos-iv, Kerberos version IVرسمی
۷۵۱TCPUDPkerberos_master, Kerberos authenticationغیر رسمی
۷۵۲UDPpasswd_server, Kerberos Password (kpasswd) serverغیر رسمی
۷۵۳TCPReverse Routing Header (rrh)رسمی
۷۵۳UDPReverse Routing Header (rrh)رسمی
۷۵۳UDPuserreg_server, Kerberos userreg serverغیر رسمی
۷۵۴TCPtell sendرسمی
۷۵۴TCPkrb5_prop, Kerberos v5 slave propagationغیر رسمی
۷۵۴UDPtell sendرسمی
۷۶۰TCPUDPkrbupdate [kreg], Kerberos registrationغیر رسمی
۷۸۲TCPConserver serial-console management serverغیر رسمی
۷۸۳TCPSpamAssassin spamd daemonغیر رسمی
۸۰۰UDPmdbe daemonرسمی
۸۰۸TCPMicrosoft Net.TCP Port Sharing Serviceرسمی
۸۲۹TCPCertificate Management Protocolغیر رسمی
۸۴۳TCPAdobe Flashغیر رسمی
۸۴۷TCPDHCP Failover protocolرسمی
۸۴۸TCPUDPGroup Domain Of Interpretation (GDOI) protocolرسمی
۸۶۰TCPiSCSI (RFC 3720)رسمی
۸۶۱TCPUDPOWAMP control (RFC 4656)رسمی
۸۶۲TCPUDPTWAMP control (RFC 5357)رسمی
۸۷۳TCPrsync file synchronization protocolرسمی
۸۸۸TCPcddbp, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP)غیر رسمی
۸۹۷TCPUDPBrocade SMI-S RPCغیر رسمی
۸۹۸TCPUDPBrocade SMI-S RPC SSLغیر رسمی
۹۰۱TCPSamba Web Administration Tool (SWAT)غیر رسمی
۹۰۱TCPUDPVMware Virtual Infrastructure Client (from managed device to management console)غیر رسمی
۹۰۲TCPUDPideafarm-doorرسمی
۹۰۲TCPUDPVMware Server Console (from management console to managed device)غیر رسمی
۹۰۳TCPVMware Remote Consoleغیر رسمی
۹۰۴TCPVMware Server Alternate (if 902 is in use, i.e. SUSE linux)غیر رسمی
۹۱۱TCPNetwork Console on Acid (NCA)—local tty redirection over OpenSSHغیر رسمی
۹۴۴UDPNetwork File System (protocol) Serviceغیر رسمی
۹۵۳TCPUDPDomain Name System (DNS) RNDC Serviceغیر رسمی
۹۷۳UDPNetwork File System (protocol) over IPv6 Serviceغیر رسمی
۹۸۱TCPSofaWare Technologies Remote HTTPS management for firewall devices running embedded Check Point FireWall-1 softwareغیر رسمی
۹۸۷TCPMicrosoft Corporation Microsoft Windows SBS SharePointغیر رسمی
۹۸۹TCPUDPFTPS Protocol (data): FTP over TLS/SSLرسمی
۹۹۰TCPUDPFTPS Protocol (control): FTP over TLS/SSLرسمی
۹۹۱TCPUDPNAS (Netnews Administration System)رسمی
۹۹۲TCPUDPTELNET protocol over TLS/SSLرسمی
۹۹۳TCPInternet Message Access Protocol over TLS/SSL (IMAPS)رسمی
۹۹۴TCPUDPInternet Relay Chat over TLS/SSL (IRCS)رسمی
۹۹۵TCPPost Office Protocol 3 over TLS/SSL (POP3S)رسمی
۹۹۹TCPScimoreDB Database Systemغیر رسمی
۱۰۰۲TCPOpsware agent (aka cogbot)غیر رسمی
۱۰۱۰TCPThinLinc Web Administrationغیر رسمی
۱۰۲۳TCPUDPReservedرسمی

 پورتهای ثبت شده

محدوده شماره پورت ۱۰۲۴-۴۹۱۵۱ ثبت شده است. این نوع پورتها برای خدمات خاص وبرای یک نهاد درخواست اختصاص داده شده است و توسط IANA  ثبت می شود.ممکن است در اکثر سیستم های کاربران عادی از این پورتها استفاده شده باشد

محدوده ۴۹۱۵۲–۶۵۵۳۵ (۲۱۵+۲۱۴ to 216−۱) بالاتر از پورت های ثبت شده – دارای پورت های پویا و یا خصوصی است  ثبت نام  این دامنه برای اهداف سفارشی و یا به طور موقت استفاده می شود.

پورت

TCP

UDP

سرویس دهنده

وضعیت

۱۰۲۴TCPUDPReservedرسمی
۱۰۲۵TCPNFS or IIS or Teradataغیر رسمی
۱۰۲۶TCPOften used by Microsoft DCOM servicesغیر رسمی
۱۰۲۷UDPNative IPv6 behind IPv4-to-IPv4 NAT Customer Premises Equipment (6a44)رسمی
۱۰۲۹TCPOften used by Microsoft DCOM servicesغیر رسمی
۱۰۳۳TCPClassified project using Java socketsغیر رسمی
۱۰۵۸TCPUDPnim, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)رسمی
۱۰۵۹TCPUDPnimreg, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)رسمی
۱۰۸۰TCPSOCKS proxyرسمی
۱۰۸۵TCPUDPWebObjectsرسمی
۱۰۹۸TCPUDPrmiactivation, RMI Activationرسمی
۱۰۹۹TCPUDPrmiregistry, RMI Registryرسمی
۱۱۰۹TCPUDPReservedرسمی
۱۱۰۹TCPKerberos Post Office Protocol (KPOP)غیر رسمی
۱۱۱۰UDPEasyBits School network discovery protocol (for Intel’s CMPC platform)غیر رسمی
۱۱۱۹TCPUDPUsed by some Blizzard games[۴۳]غیر رسمی
۱۱۴۰TCPUDPAutoNOC protocolرسمی
۱۱۶۷UDPphone, conference callingغیر رسمی
۱۱۶۹TCPUDPTripwireرسمی
۱۱۷۶TCPPerceptive Automation Indigo Home automation server – configuration and control accessرسمی
۱۱۸۲TCPUDPAcceleNet Intelligent Transfer Protocolرسمی
۱۱۹۴TCPUDPOpenVPNرسمی
۱۱۹۸TCPUDPThe cajo project Free dynamic transparent distributed computing in Javaرسمی
۱۲۰۰TCPscol, protocol used by SCOL 3D virtual worlds server to answer world name resolution client request[۴۴]رسمی
۱۲۰۰UDPscol, protocol used by SCOL 3D virtual worlds server to answer world name resolution client requestرسمی
۱۲۰۰UDPSteam Friends Appletغیر رسمی
۱۲۱۴TCPKazaaرسمی
۱۲۱۷TCPUvora Onlineغیر رسمی
۱۲۲۰TCPQuickTime Streaming Server administrationرسمی
۱۲۲۳TCPUDPTGP, TrulyGlobal Protocol, also known as “The Gur Protocol” (named for Gur Kimchi of TrulyGlobal)رسمی
۱۲۳۲TCPUDPfirst-defense, Remote systems monitoring service from Nexum, Incرسمی
۱۲۳۴UDPVLC media player default port for UDP/RTP streamغیر رسمی
۱۲۳۶TCPSymantec BindView Control UNIX Default port for TCP management server connectionsغیر رسمی
۱۲۴۱TCPUDPNessus Security Scannerرسمی
۱۲۷۰TCPUDPMicrosoft System Center Operations Manager (SCOM) (formerly Microsoft Operations Manager (MOM)) agentرسمی
۱۲۹۳TCPUDPIPSec (Internet Protocol Security)رسمی
۱۳۰۱TCPPalmer Performance OBDNetغیر رسمی
۱۳۰۹TCPAltera Quartus jtagdغیر رسمی
۱۳۱۱TCPDell OpenManage HTTPSرسمی
۱۳۱۳TCPXbiim (Canvii server)غیر رسمی
۱۳۱۴TCPFestival Speech Synthesis Systemغیر رسمی
۱۳۱۹TCPAMX ICSPرسمی
۱۳۱۹UDPAMX ICSPرسمی
۱۳۳۷TCPSteve Game Server Control Panelغیر رسمی
۱۳۳۷TCPUDPMen and Mice DNSرسمی
۱۳۳۷TCPWASTE Encrypted File Sharing Programغیر رسمی
۱۳۴۱TCPUDPQubes (Manufacturing Execution System)رسمی
۱۳۴۴TCPInternet Content Adaptation Protocolرسمی
۱۳۵۲TCPIBM Lotus Notes/Domino (RPC) protocolرسمی
۱۳۸۷TCPUDPcadsi-lm, LMS International (formerly Computer Aided Design Software, Inc. (CADSI)) LMرسمی
۱۴۱۴TCPIBM WebSphere MQ (formerly known as MQSeries)رسمی
۱۴۱۷TCPUDPTimbuktu Service 1 Portرسمی
۱۴۱۸TCPUDPTimbuktu Service 2 Portرسمی
۱۴۱۹TCPUDPTimbuktu Service 3 Portرسمی
۱۴۲۰TCPUDPTimbuktu Service 4 Portرسمی
۱۴۳۱TCPReverse Gossip Transport Protocol (RGTP), used to access a General-purpose Reverse-Ordered Gossip Gathering System (GROGGS) bulletin board, such as that implemented on the Cambridge University’s Phoenix systemرسمی
۱۴۳۳TCPMSSQL (Microsoft SQL Server database management system) Serverرسمی
۱۴۳۴TCPUDPMSSQL (Microsoft SQL Server database management system) Monitorرسمی
۱۴۷۰TCPSolarwinds Kiwi Log Serverرسمی
۱۴۹۴TCPCitrix XenApp Independent Computing Architecture (ICA) thin client protocol[۴۵]رسمی
۱۵۰۰TCPNetGuard GuardianPro firewall (NT4-based) Remote Managementغیر رسمی
۱۵۰۱UDPNetGuard GuardianPro firewall (NT4-based) Authentication Clientغیر رسمی
۱۵۰۳TCPUDPWindows Live Messenger (Whiteboard and Application Sharing)غیر رسمی
۱۵۱۲TCPUDPMicrosoft Windows Internet Name Service (WINS)رسمی
۱۵۱۳TCPUDPGarena Garena Gaming Clientرسمی
۱۵۲۱TCPnCube License Manager, SQLnetرسمی
۱۵۲۱TCPOracle database default listener, in future releases رسمی port 2483غیر رسمی
۱۵۲۴TCPUDPingreslock, ingresرسمی
۱۵۲۶TCPOracle database common alternative for listenerغیر رسمی
۱۵۲۷TCPApache Derby Network Server default portغیر رسمی
۱۵۳۳TCPIBM Sametime IM—Virtual Places Chat Microsoft SQL Serverرسمی
۱۵۳۴UDPEclipse Target Communication Framework (TCF) agent discovery[۴۶]غیر رسمی
۱۵۴۷TCPUDPLaplinkرسمی
۱۵۵۰TCPUDP۳m-image-lm Image Storage license manager 3M Companyرسمی
۱۵۵۰Gadu-Gadu (direct client-to-client)غیر رسمی
۱۵۸۱UDPMIL STD 2045-47001 VMFرسمی
۱۵۸۳TCPPervasive PSQLغیر رسمی
۱۵۸۹UDPCisco VQP (VLAN Query Protocol) / VMPSغیر رسمی
۱۵۹۰TCPGE Smallworld Datastore Server (SWMFS/Smallworld Master Filesystem)غیر رسمی
۱۶۲۷iSketchغیر رسمی
۱۶۴۵TCPUDPradius auth, RADIUS authentication protocol (default for Cisco and Juniper Networks RADIUS servers, but see port 1812 below)غیر رسمی
۱۶۴۶TCPUDPradius acct, RADIUS authentication protocol (default for Cisco and Juniper Networks RADIUS servers, but see port 1813 below)غیر رسمی
۱۶۶۶TCPPerforceغیر رسمی
۱۶۷۷TCPUDPNovell GroupWise clients in client/server access modeرسمی
۱۶۸۸TCPMicrosoft Key Management Service for KMS Windows Activationغیر رسمی
۱۷۰۰UDPCisco RADIUS Change of Authorization for TrustSecغیر رسمی
۱۷۰۱UDPLayer 2 Forwarding Protocol (L2F) & Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)رسمی
۱۷۰۷TCPUDPWindward Studiosرسمی
۱۷۰۷TCPRomtoc Interactive Modular Multiplayer Client-Server Online Application Interface & Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)غیر رسمی
۱۷۱۶TCPAmerica’s Army Massively multiplayer online game (MMO)غیر رسمی
۱۷۱۹UDPH.323 Registration and alternate communicationرسمی
۱۷۲۰TCPH.323 Call signallingرسمی
۱۷۲۳TCPUDPMicrosoft Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)رسمی
۱۷۲۵UDPValve Steam Clientغیر رسمی
۱۷۵۵TCPUDPMicrosoft Media Services (MMS, ms-streaming)رسمی
۱۷۶۱UDPcft-0رسمی
۱۷۶۱TCPcft-0رسمی
۱۷۶۱TCPNovell Zenworks Remote Control utilityغیر رسمی
۱۷۶۲–۱۷۶۸TCPUDPcft-1 to cft-7رسمی
۱۷۷۶TCPUDPFederal Emergency Management Information Systemhttp://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xmlرسمی
۱۷۹۲TCPUDPMobyغیر رسمی
۱۸۰۱TCPUDPMicrosoft Message Queuingرسمی
۱۸۱۲TCPUDPradius, RADIUS authentication protocolرسمی
۱۸۱۳TCPUDPradacct, RADIUS accounting protocolرسمی
۱۸۶۳TCPMSNP (Microsoft Notification Protocol), used by the Microsoft Messenger service and a number of Instant Messaging clientsرسمی
۱۸۸۳TCPUDPMQ Telemetry Transport (MQTT), formerly known as MQIsdp (MQSeries SCADA protocol)رسمی
۱۸۸۶TCPLeonardo over IP Pro2col Ltdغیر رسمی
۱۹۰۰UDPMicrosoft SSDP Enables discovery of UPnP devicesرسمی
۱۹۲۰TCPIBM Tivoli monitoring consoleغیر رسمی
۱۹۳۵TCPAdobe Systems Macromedia Flash Real Time Messaging Protocol (RTMP) “plain” protocolرسمی
۱۹۴۷TCPUDPSentinelSRM (hasplm), Aladdin HASP License Managerرسمی
۱۹۶۷UDPCisco IOS IP Service Level Agreements (IP SLAs) Control Protocolغیر رسمی
۱۹۷۲TCPUDPInterSystems Cachéرسمی
۱۹۷۵–۱۹۷۷UDPCisco TCO (Documentation)رسمی
۱۹۸۴TCPBig Brother and related Xymon (formerly Hobbit) System and Network Monitorرسمی
۱۹۸۵UDPCisco HSRPرسمی
۱۹۹۴TCPUDPCisco STUN-SDLC (Serial Tunneling—Synchronous Data Link Control) protocolرسمی
۱۹۹۷TCPChizmo Networks Transfer Toolغیر رسمی
۱۹۹۸TCPUDPCisco X.25 over TCP (XOT) serviceرسمی
۲۰۰۰TCPUDPCisco SCCP (Skinny)رسمی
۲۰۰۱UDPCAPTAN Test Stand Systemغیر رسمی
۲۰۰۲TCPSecure Access Control Server (ACS) for Windowsغیر رسمی
۲۰۰۸TCPStylex Secured serverغیر رسمی
۲۰۱۰TCPArtemis: Spaceship Bridge Simulator default portغیر رسمی
۲۰۱۴TCPRemoticusغیر رسمی
۲۰۳۰Oracle services for Microsoft Transaction Serverغیر رسمی
۲۰۳۱TCPUDPmobrien-chat(http://chat.mobrien.com:2031)رسمی
۲۰۴۱TCPMail.Ru Agent communication protocolغیر رسمی
۲۰۴۹TCPUDPNetwork File Systemرسمی
۲۰۴۹UDPshilpرسمی
۲۰۵۳TCPknetd Kerberos de-multiplexorغیر رسمی
۲۰۵۶UDPCivilization 4 multiplayerغیر رسمی
۲۰۷۴TCPUDPVertel VMF SA (i.e. App.. SpeakFreely)رسمی
۲۰۸۰TCPUDPAutodesk NLM (FLEXlm)رسمی
۲۰۸۲TCPInfowave Mobility Serverرسمی
۲۰۸۲TCPCPanel defaultغیر رسمی
۲۰۸۳TCPSecure Radius Service (radsec)رسمی
۲۰۸۳TCPCPanel default SSLغیر رسمی
۲۰۸۶TCPGNUnetرسمی
۲۰۸۶TCPWebHost Manager defaultغیر رسمی
۲۰۸۷TCPWebHost Manager default SSLغیر رسمی
۲۰۹۵TCPCPanel default Web mailغیر رسمی
۲۰۹۶TCPCPanel default SSL Web mailغیر رسمی
۲۱۰۲TCPUDPzephyr-srv Project Athena Zephyr Notification Service serverرسمی
۲۱۰۳TCPUDPzephyr-clt Project Athena Zephyr Notification Service serv-hm connectionرسمی
۲۱۰۴TCPUDPzephyr-hm Project Athena Zephyr Notification Service hostmanagerرسمی
۲۱۰۵TCPUDPIBM MiniPayرسمی
۲۱۰۵TCPUDPeklogin Kerberos encrypted remote login (rlogin)غیر رسمی
۲۱۰۵TCPUDPzephyr-hm-srv Project Athena Zephyr Notification Service hm-serv connection (should use port 2102)غیر رسمی
۲۱۱۵TCPUDPMIS Departmentغیر رسمی
۲۱۲۱TCPFTP proxyغیر رسمی
۲۱۴۲UDPTDMoIP (RFC 5087)رسمی
۲۱۴۴TCPIron Mountain LiveVault Agentغیر رسمی
۲۱۴۵TCPIron Mountain LiveVault Agentغیر رسمی
۲۱۵۶UDPTalari Reliable Protocolرسمی
۲۱۶۰TCPAPC Agentرسمی
۲۱۶۱TCPAPC Agentرسمی
۲۱۸۱TCPUDPEForward-document transport systemرسمی
۲۱۹۰UDPTiVoConnect Beaconغیر رسمی
۲۱۹۵TCPApple Push Notification service Linkغیر رسمی
۲۱۹۶TCPApple Push Notification – Feedback Linkغیر رسمی
۲۲۰۰UDPTuxanci game server[۴۷]غیر رسمی
۲۲۱۰UDPNOAAPORT Broadcast Networkرسمی
۲۲۱۰TCPNOAAPORT Broadcast Networkرسمی
۲۲۱۰TCPMikroTik Remote management for “The Dude”غیر رسمی
۲۲۱۱UDPEMWINرسمی
۲۲۱۱TCPEMWINرسمی
۲۲۱۱TCPMikroTik Secure management for “The Dude”غیر رسمی
۲۲۱۲UDPLeeCO POS Server Serviceرسمی
۲۲۱۲TCPLeeCO POS Server Serviceرسمی
۲۲۱۲TCPPort-A-Pour Remote WinBatchغیر رسمی
۲۲۱۹TCPUDPNetIQ NCAP Protocolرسمی
۲۲۲۰TCPUDPNetIQ End2Endرسمی
۲۲۲۱TCPESET Anti-virus updatesغیر رسمی
۲۲۲۲TCPDirectAdmin default & ESET Remote Administrationغیر رسمی
۲۲۲۳UDPMicrosoft Office OS X antipiracy network monitorغیر رسمی
۲۲۶۱TCPUDPCoMotion Masterرسمی
۲۲۶۲TCPUDPCoMotion Backupرسمی
۲۳۰۱TCPHP System Management Redirect to port 2381غیر رسمی
۲۳۰۲UDPArmA multiplayer (default for game)غیر رسمی
۲۳۰۲UDPHalo: Combat Evolved multiplayerغیر رسمی
۲۳۰۳UDPArmA multiplayer (default for server reporting) (default port for game +1)غیر رسمی
۲۳۰۵UDPArmA multiplayer (default for VoN) (default port for game +3)غیر رسمی
۲۳۲۳TCPPhilips TVs based on jointSPACE [۴۸]غیر رسمی
۲۳۶۹TCPDefault for BMC Software Control-M/Server—Configuration Agent, though often changed during installationرسمی
۲۳۷۰TCPDefault for BMC Software Control-M/Server—to allow the Control-M/Enterprise Manager to connect to the Control-M/Server, though often changed during installationرسمی
۲۳۷۹TCPKGS Go Serverغیر رسمی
۲۳۸۱TCPHP Insight Manager default for Web serverغیر رسمی
۲۳۹۹TCPFileMaker Data Access Layer (ODBC/JDBC)رسمی
۲۴۰۱TCPCVS version control systemغیر رسمی
۲۴۰۴TCPIEC 60870-5 -104, used to send electric power telecontrol messages between two systems via directly connected data circuitsرسمی
۲۴۲۰UDPWestell Remote Accessرسمی
۲۴۲۴TCPOrientDB database listening for Binary client connectionsرسمی
۲۴۲۷UDPCisco MGCPرسمی
۲۴۴۷TCPUDPovwdb—OpenView Network Node Manager (NNM) daemonرسمی
۲۴۶۳TCPUDPLSI RAID Management formerly Symbios Logicرسمی
۲۴۸۰TCPOrientDB database listening for HTTP client connectionsرسمی
۲۴۸۳TCPUDPOracle database listening for unsecure client connections to the listener, replaces port 1521رسمی
۲۴۸۴TCPUDPOracle database listening for SSL client connections to the listenerرسمی
۲۵۰۰TCPTHEÒSMESSENGER listening for TheòsMessenger client connectionsرسمی
۲۵۰۱TCPTheosNet-Admin listening for TheòsMessenger client connectionsرسمی
۲۵۱۸TCPUDPWillyرسمی
۲۵۲۵TCPSMTP alternateغیر رسمی
۲۵۳۵TCPMADCAP – Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocolرسمی
۲۵۴۶TCPUDPEVault data protection servicesغیر رسمی
۲۵۹۳TCPUDPRunUO—Ultima Online serverغیر رسمی
۲۵۹۸TCPnew ICA (Citrix) —when Session Reliability is enabled, TCP port 2598 replaces port 1494[۴۵]غیر رسمی
۲۵۹۹TCPSonicWALL anti-spam traffic between Remote Analyzer (RA) and Control Center (CC)غیر رسمی
۲۶۱۰TCPTrackiT mobile device monitoringغیر رسمی
۲۶۱۲TCPUDPQPasa from MQSoftwareرسمی
۲۶۳۶TCPSolve Serviceرسمی
۲۶۳۸TCPSQL Anywhere database server [۴۹]رسمی[۵۰]
۲۶۴۱TCPUDPHDL Server from CNRIرسمی
۲۶۴۲TCPUDPTragicرسمی
۲۶۹۸TCPUDPCitel / MCK IVPIPرسمی
۲۷۰۰–۲۸۰۰TCPKnowShowGo P2Pرسمی
۲۷۰۳TCPVipul’s Razor distributed, collaborative, spam-detection-and-filtering networkغیر رسمی
۲۷۱۰TCPXBT Trackerغیر رسمی
۲۷۱۰UDPXBT Tracker experimental UDP tracker extensionغیر رسمی
۲۷۱۰TCPKnuddels.deغیر رسمی
۲۷۳۵TCPUDPNetIQ Monitor Consoleرسمی
۲۸۰۹TCPcorbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specificationرسمی
۲۸۰۹TCPIBM WebSphere Application Server (WAS) Bootstrap/rmi defaultغیر رسمی
۲۸۰۹UDPcorbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specification.رسمی
۲۸۱۱TCPgsi ftp, per the GridFTP specificationرسمی
۲۸۲۷TCPI2P Basic Open Bridge APIغیر رسمی
۲۸۶۸TCPUDPNorman Proprietary Event Protocol NPEPرسمی
۲۹۴۴UDPMegaco text H.248غیر رسمی
۲۹۴۵UDPMegaco binary (ASN.1) H.248غیر رسمی
۲۹۴۷TCPgpsd GPS daemonرسمی
۲۹۴۸TCPUDPWAP-push Multimedia Messaging Service (MMS)رسمی
۲۹۴۹TCPUDPWAP-pushsecure Multimedia Messaging Service (MMS)رسمی
۲۹۶۷TCPSymantec AntiVirus Corporate Editionغیر رسمی
۳۰۰۰TCPMiralix License serverغیر رسمی
۳۰۰۰TCPCloud9 Integrated Development Environment serverغیر رسمی
۳۰۰۰UDPDistributed Interactive Simulation (DIS), modifiable defaultغیر رسمی
۳۰۰۰TCPRuby on Rails development default[۵۱]غیر رسمی
۳۰۰۱TCPMiralix Phone Monitorغیر رسمی
۳۰۰۱TCPOpsware server (Satellite)غیر رسمی
۳۰۰۲TCPMiralix CSTAغیر رسمی
۳۰۰۳TCPMiralix GreenBox APIغیر رسمی
۳۰۰۴TCPMiralix InfoLinkغیر رسمی
۳۰۰۵TCPMiralix TimeOutغیر رسمی
۳۰۰۶TCPMiralix SMS Client Connectorغیر رسمی
۳۰۰۷TCPMiralix OM Serverغیر رسمی
۳۰۰۸TCPMiralix Proxyغیر رسمی
۳۰۱۷TCPMiralix IVR and Voicemailغیر رسمی
۳۰۲۵TCPnetpd.orgغیر رسمی
۳۰۳۰TCPUDPNetPanzerغیر رسمی
۳۰۴۰TCPUDPGoLabs Update Port / Project Open Cannibal Update Portرسمی
۳۰۵۰TCPUDPgds_db (Interbase/Firebird)رسمی
۳۰۵۱TCPUDPGalaxy Server (Gateway Ticketing Systems)رسمی
۳۰۵۲TCPUDPAPC PowerChute Network [۱]رسمی
۳۰۷۱TCPUDPCall of duty Black ops portرسمی
۳۰۷۴TCPUDPNAT / Xbox LIVE and/or Games for Windows – LIVEرسمی
۳۱۰۰TCPSMAUSA OpCon Scheduler as the default listen portرسمی
۳۱۰۱TCPBlackBerry Enterprise Server communication to cloudغیر رسمی
۳۱۱۹TCPD2000 Entis/Actis Application serverرسمی
۳۱۲۸TCPWeb caches and the default for the Squid (software)غیر رسمی
۳۱۲۸TCPTatsoft default client connectionغیر رسمی
۳۱۴۱TCPdevpi Python package server [۵۲]غیر رسمی
۳۱۶۲TCPUDPSFLM (Standard Floating License Manager)رسمی
۳۲۲۵TCPUDPFCIP (Fiber Channel over Internet Protocol)رسمی
۳۲۳۳TCPUDPWhiskerControl research control protocolرسمی
۳۲۳۵TCPUDPGalaxy Network Service (Gateway Ticketing Systems)رسمی
۳۲۶۰TCPiSCSI targetرسمی
۳۲۶۸TCPUDPmsft-gc, Microsoft Global Catalog (LDAP service which contains data from Active Directory forests)رسمی
۳۲۶۹TCPUDPmsft-gc-ssl, Microsoft Global Catalog over SSL (similar to port 3268, LDAP over SSL)رسمی
۳۲۸۳TCPApple Remote Desktop reporting (رسمیly Net Assistant, referring to an earlier product)رسمی
۳۲۹۰UDPUsed by VATSIM, the Virtual Air Traffic Simulation network for voice communication.غیر رسمی
۳۲۹۹TCPSAP-Router (routing application proxy for SAP R/3)غیر رسمی
۳۳۰۰TCPUDPDebate Gopher backend database systemغیر رسمی
۳۳۰۵TCPUDPodette-ftp, Odette File Transfer Protocol (OFTP)رسمی
۳۳۰۶TCPUDPMySQL database systemرسمی
۳۳۱۳TCPVerisys file integrity monitoring softwareغیر رسمی
۳۳۳۳TCPNetwork Caller ID serverغیر رسمی
۳۳۳۳TCPCruiseControl.rb[۵۳]غیر رسمی
۳۳۸۶TCPUDPGTP’ ۳GPP GSM/UMTS CDR logging protocolرسمی
۳۳۸۹TCPUDPMicrosoft Terminal Server (RDP) رسمیly registered as Windows Based Terminal (WBT) – Linkرسمی
۳۳۹۶TCPUDPNovell NDPS Printer Agentرسمی
۳۴۱۲TCPUDPxmlBlasterرسمی
۳۴۵۵TCPUDP[RSVP] Reservation Protocolرسمی
۳۴۲۳TCPXware xTrm Communication Protocolرسمی
۳۴۲۴TCPXware xTrm Communication Protocol over SSLرسمی
۳۴۷۸TCPUDPSTUN, a protocol for NAT traversal[۵۴]رسمی
۳۴۷۸TCPUDPTURN, a protocol for NAT traversal[۵۵]رسمی
۳۴۸۳UDPSlim Devices discovery protocolرسمی
۳۴۸۳TCPSlim Devices SlimProto protocolرسمی
۳۴۹۳TCPUDPNetwork UPS Tools (NUT)رسمی
۳۵۱۶TCPUDPSmartcard Portرسمی
۳۵۲۷UDPMicrosoft Message Queuingرسمی
۳۵۳۵TCPSMTP alternate[۵۶]غیر رسمی
۳۵۳۷TCPUDPni-visa-remoteغیر رسمی
۳۵۴۴UDPTeredo tunnelingرسمی
۳۵۶۲TCPUDPSDBProxy Simple DataBase middle-ware and proxyرسمی
۳۶۰۵UDPComCam IO Portرسمی
۳۶۰۶TCPUDPSplitlock Serverرسمی
۳۶۳۲TCPdistributed compilerرسمی
۳۶۸۹TCPDigital Audio Access Protocol (DAAP)—used by Apple’s iTunes and AirPort Expressرسمی
۳۶۹۰TCPUDPSubversion (SVN) version control systemرسمی
۳۷۰۲TCPUDPWeb Services Dynamic Discovery (WS-Discovery), used by various components of Windows Vistaرسمی
۳۷۲۴TCPUDPUsed by some Blizzard games[۴۳]رسمی
۳۷۲۴TCPClub Penguin Disney online game for kidsغیر رسمی
۳۷۲۵TCPUDPNetia NA-ER Portرسمی
۳۷۶۸TCPUDPRBLcheckd server daemonرسمی
۳۷۸۴TCPUDPVoIP program used by Ventriloغیر رسمی
۳۷۸۵UDPVoIP program used by Ventriloغیر رسمی
۳۷۹۹UDPRADIUS change of authorizationغیر رسمی
۳۸۰۰TCPUsed by HGG programsغیر رسمی
۳۸۲۵TCPUsed by RedSeal Networks client/server connectionغیر رسمی
۳۸۲۶TCPUDPWarMUX game serverرسمی
۳۸۲۶TCPUsed by RedSeal Networks client/server connectionغیر رسمی
۳۸۳۵TCPUsed by RedSeal Networks client/server connectionغیر رسمی
۳۸۸۰TCPUDPIGRSرسمی
۳۸۶۸TCPSCTPDiameter base protocol (RFC 3588)رسمی
۳۸۷۲TCPOracle Management Remote Agentغیر رسمی
۳۸۹۹TCPRemote Administratorغیر رسمی
۳۹۰۰TCPudt_os, IBM UniData UDT OS[۵۷]رسمی
۳۹۴۵TCPUDPEMCADS service, a Giritech product used by G/Onرسمی
۳۹۷۸TCPUDPOpenTTD game (masterserver and content service)غیر رسمی
۳۹۷۹TCPUDPOpenTTD gameغیر رسمی
۳۹۹۹TCPUDPNorman distributed scanning serviceرسمی
۴۰۰۰TCPUDPDiablo II gameغیر رسمی
۴۰۰۱TCPMicrosoft Ants gameغیر رسمی
۴۰۰۷TCPPrintBuzzer printer monitoring socket serverغیر رسمی
۴۰۱۸TCPUDPprotocol information and warningsرسمی
۴۰۳۵TCPTCPIBM Rational Developer for System z Remote System Explorer Daemonغیر رسمی
۴۰۴۵TCPUDPSolaris lockd NFS lock daemon/managerغیر رسمی
۴۰۶۹UDPMinger Email Address Verification Protocol[۵۸]رسمی
۴۰۸۹TCPUDPOpenCORE Remote Control Serviceرسمی
۴۰۹۳TCPUDPPxPlus Client server interface ProvideXرسمی
۴۰۹۶TCPUDPAscom Timeplex BRE (Bridge Relay Element)رسمی
۴۱۰۰WatchGuard authentication applet defaultغیر رسمی
۴۱۰۵TCPUDPShofar (ShofarNexus)رسمی
۴۱۱۱TCPXgridرسمی
۴۱۱۶TCPUDPSmartcard-TLSرسمی
۴۱۱۷TCPWatchGuard System Managerغیر رسمی
۴۱۲۵TCPMicrosoft Remote Web Workplace administrationغیر رسمی
۴۱۷۲TCPUDPTeradici PCoIPرسمی
۴۱۹۰TCPManageSieve[۵۹]رسمی
۴۲۰۱TCPTinyMUD and various derivativesغیر رسمی
۴۲۲۶TCPUDPAleph One (game)غیر رسمی
۴۲۲۴TCPCisco Audio Session Tunnelingغیر رسمی
۴۲۴۲TCPReverse Battle Tetrisغیر رسمی
۴۲۴۲TCPOrthanc – Default DICOM portغیر رسمی
۴۲۴۲TCPQuassel distributed IRC clientغیر رسمی
۴۲۴۳TCPCrashPlanغیر رسمی
۴۳۰۳TCPUDPSimple Railroad Command Protocol (SRCP)رسمی
۴۳۲۱TCPReferral Whois (RWhois) Protocol[۶۰]رسمی
۴۳۲۳UDPLincoln Electric’s ArcLink/XTغیر رسمی
۴۴۳۳-۴۴۳۶TCPAxence nVision [۶۱]غیر رسمی
۴۴۴۴TCPUDPOracle WebCenter Content: Content Server – Intradoc Socket port. (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۴۴۴۴-۴۴۴۵TCPI2P HTTP/S proxyغیر رسمی
۴۴۸۶TCPUDPIntegrated Client Message Service (ICMS)رسمی
۴۵۰۰UDPIPSec NAT Traversal (RFC 3947)رسمی
۴۵۰۲-۴۵۳۴TCPMicrosoft Silverlight connectable ports under non-elevated trustرسمی
۴۵۰۵TCPSalt masterغیر رسمی
۴۵۰۶TCPSalt masterغیر رسمی
۴۵۳۴UDPArmagetron Advanced default server portغیر رسمی
۴۵۶۷TCPSinatra default server port in development mode (HTTP)غیر رسمی
۴۵۶۹UDPInter-Asterisk eXchange (IAX2)رسمی
۴۶۱۰–۴۶۴۰TCPQualiSystems TestShell Suite Servicesغیر رسمی
۴۶۶۲UDPOrbitNet Message Serviceرسمی
۴۶۶۲TCPOrbitNet Message Serviceرسمی
۴۶۶۲TCPDefault for older versions of eMule[۶۲]غیر رسمی
۴۶۶۴TCPGoogle Desktop Searchغیر رسمی
۴۶۶۵TCPTardis Beacon Tcp-control of first worm that re-writes time by compiling from code in cleartext.رسمی
۴۶۷۲UDPDefault for older versions of eMule[۶۲]غیر رسمی
۴۷۱۱TCPeMule optional web interface[۶۲]غیر رسمی
۴۷۱۱TCPMcAfee Web Gateway 7 – Default GUI Port HTTPغیر رسمی
۴۷۱۲TCPMcAfee Web Gateway 7 – Default GUI Port HTTPSغیر رسمی
۴۷۱۳TCPPulseAudio sound serverغیر رسمی
۴۷۲۸TCPComputer Associates Desktop and Server Management (DMP)/Port Multiplexer [۶۳]رسمی
۴۷۳۰TCPUDPGearman’ job serverرسمی
۴۷۳۲UDPDigital Airways’ OHM server’s commands to mobile devices (used mainly for binary SMS)رسمی
۴۷۴۷TCPApprenticeغیر رسمی
۴۷۵۰TCPBladeLogic Agentغیر رسمی
۴۷۵۳TCPUDPSIMON (service and discovery)رسمی
۴۸۴۰TCPUDPOPC UA TCP Protocol for OPC Unified Architecture from OPC Foundationرسمی
۴۸۴۳TCPUDPOPC UA TCP Protocol over TLS/SSL for OPC Unified Architecture from OPC Foundationرسمی
۴۸۴۷TCPUDPWeb Fresh Communication, Quadrion Software & Odorless Entertainmentرسمی
۴۸۹۴TCPUDPLysKOM Protocol Aرسمی
۴۸۹۹TCPUDPRadmin remote administration toolرسمی
۴۹۴۹TCPMunin Resource Monitoring Toolرسمی
۴۹۵۰TCPUDPCylon Controls UC32 Communications Portرسمی
۴۹۸۲TCPUDPSolar Data Log (JK client app for PV solar inverters)غیر رسمی
۴۹۹۳TCPUDPHome FTP Server web Interface Default Portغیر رسمی
۵۰۰۰TCPcommplex-mainرسمی
۵۰۰۰TCPUPnP—Windows network device interoperabilityغیر رسمی
۵۰۰۰TCPUDPVTun—VPN Softwareغیر رسمی
۵۰۰۰UDPFlightGear multiplayer[۶۴]غیر رسمی
۵۰۰۰TCPSynology Inc. Management Console, File Station, Audio Stationغیر رسمی
۵۰۰۱TCPcommplex-linkرسمی
۵۰۰۱TCPSlingbox and Slingplayerغیر رسمی
۵۰۰۱TCPIperf (Tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance)غیر رسمی
۵۰۰۱UDPIperf (Tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance)غیر رسمی
۵۰۰۱TCPSynology Inc. Secured Management Console, File Station, Audio Stationغیر رسمی
۵۰۰۲TCPSOLICARD ARX[۶۵]غیر رسمی
۵۰۰۲UDPDrobo Dashboard[۶۶]غیر رسمی
۵۰۰۳TCPUDPFileMakerرسمی
۵۰۰۴TCPUDPRTP (Real-time Transport Protocol) media data (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
۵۰۰۴DCCPRTP (Real-time Transport Protocol) media data (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
۵۰۰۵TCPUDPRTCP (Real-time Transport Protocol) control protocol (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
۵۰۰۵DCCPRTCP (Real-time Transport Protocol) control protocol (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
۵۰۱۰TCPUDPRegistered to: TelePath (the IBM FlowMark workflow-management system messaging platform)[۶۷]
The TCP port is now used for: IBM WebSphere MQ Workflow
رسمی
۵۰۱۱TCPUDPTelePath (the IBM FlowMark workflow-management system messaging platform)[۶۷]رسمی
۵۰۲۹TCPSonic Robo Blast 2 : Multiplayer[۶۸]غیر رسمی
۵۰۳۱TCPUDPAVM CAPI-over-TCP (ISDN over Ethernet tunneling)غیر رسمی
۵۰۳۷TCPAndroid ADB serverغیر رسمی
۵۰۵۰TCPYahoo! Messengerغیر رسمی
۵۰۵۱TCPita-agent Symantec Intruder Alert[۶۹]رسمی
۵۰۶۰TCPUDPSession Initiation Protocol (SIP)رسمی
۵۰۶۱TCPSession Initiation Protocol (SIP) over TLSرسمی
۵۰۶۲TCPUDPLocalisation accessرسمی
۵۰۷۰TCPBinary Floor Control Protocol (BFCP),[۷۰] published as RFC 4582, is a protocol that allows for an additional video channel (known as the content channel) alongside the main video channel in a video-conferencing call that uses SIP. Also used for Session Initiation Protocol (SIP) preferred port for PUBLISH on SIP Trunk to Cisco Unified Presence Server (CUPS)غیر رسمی
۵۰۸۲TCPUDPQpur Communication Protocolرسمی
۵۰۸۳TCPUDPQpur File Protocolرسمی
۵۰۸۴TCPUDPEPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP)رسمی
۵۰۸۵TCPUDPEPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP) over TLSرسمی
۵۰۹۳UDPSafeNet, Inc Sentinel LM, Sentinel RMS, License Manager, Client-to-Serverرسمی
۵۰۹۹TCPUDPSafeNet, Inc Sentinel LM, Sentinel RMS, License Manager, Server-to-Serverرسمی
۵۱۰۴TCPIBM Tivoli Framework NetCOOL/Impact[۷۱] HTTP Serviceغیر رسمی
۵۱۰۶TCPA-Talk Common connectionغیر رسمی
۵۱۰۷TCPA-Talk Remote server connectionغیر رسمی
۵۱۰۸TCPVPOP3 Mail Server Webmailغیر رسمی
۵۱۰۹TCPUDPVPOP3 Mail Server Statusغیر رسمی
۵۱۱۰TCPProRat Serverغیر رسمی
۵۱۲۱TCPNeverwinter Nightsغیر رسمی
۵۱۲۴TCPUDPTorgaNET (Micronational Darknet)غیر رسمی
۵۱۲۵TCPUDPTorgaNET (Micronational Intelligence Darknet)غیر رسمی
۵۱۵۰TCPUDPATMP Ascend Tunnel Management Protocol[۷۲]رسمی
۵۱۵۰TCPUDPMalware Cerberus RATغیر رسمی
۵۱۵۱TCPESRI SDE Instanceرسمی
۵۱۵۱UDPESRI SDE Remote Startرسمی
۵۱۵۴TCPUDPBZFlagرسمی
۵۱۷۶TCPConsoleWorks default UI interfaceغیر رسمی
۵۱۹۰TCPICQ and AOL Instant Messengerرسمی
۵۲۲۲TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) client connection[۷۳][۷۴]رسمی
۵۲۲۳TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) client connection over SSLغیر رسمی
۵۲۲۸TCPHP Virtual Room Serviceرسمی
۵۲۲۸TCPGoogle Play, Android Cloud to Device Messaging Service, Google Cloud Messagingغیر رسمی
۵۲۴۶UDPControl And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) CAPWAP control[۷۵]رسمی
۵۲۴۷UDPControl And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) CAPWAP data[۷۵]رسمی
۵۲۶۹TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) server connection[۷۳][۷۴]رسمی
۵۲۸۰TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) XEP-0124: Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP (BOSH)رسمی
۵۲۸۱TCPUndo License Managerرسمی
۵۲۸۱TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)[۷۶]غیر رسمی
۵۲۹۸TCPUDPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)[۷۷]رسمی
۵۳۱۰TCPUDPOutlaws (1997 video game). Both UDP and TCP are reserved, but only UDP is usedرسمی
۵۳۴۹TCPSTUN, a protocol for NAT traversal (UDP is reserved)[۵۴]رسمی
۵۳۴۹TCPTURN, a protocol for NAT traversal (UDP is reserved)[۵۵]رسمی
۵۳۵۱TCPUDPNAT Port Mapping Protocol—client-requested configuration for inbound connections through network address translatorsرسمی
۵۳۵۳UDPMulticast DNS (mDNS)رسمی
۵۳۵۵TCPUDPLLMNR—Link-Local Multicast Name Resolution, allows hosts to perform name resolution for hosts on the same local link (only provided by Windows Vista and Server 2008)رسمی
۵۳۵۷TCPUDPWeb Services for Devices (WSDAPI) (only provided by Windows Vista, Windows 7 and Server 2008)غیر رسمی
۵۳۵۸TCPUDPWSDAPI Applications to Use a Secure Channel (only provided by Windows Vista, Windows 7 and Server 2008)غیر رسمی
۵۳۹۴UDPKega Fusion, a Sega multi-console emulator[۷۸][۷۹]غیر رسمی
۵۴۰۲TCPUDPmftp, Stratacache[۸۰] OmniCast content delivery system MFTP file sharing protocolرسمی
۵۴۰۵TCPUDPNetSupport Managerرسمی
۵۴۱۲TCPUDPIBM Rational Synergy (Telelogic Synergy) (Continuus CM) Message Routerرسمی
۵۴۱۳TCPUDPWonderware SuiteLink serviceرسمی
۵۴۲۱TCPUDPNetSupport Managerرسمی
۵۴۳۲TCPUDPPostgreSQL database systemرسمی
۵۴۳۳TCPBouwsoft file/webserver[۸۱]غیر رسمی
۵۴۴۵UDPCisco Unified Video Advantageغیر رسمی
۵۴۵۰TCPOSIsoft PI Server Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۴TCPOSIsoft PI Asset Framework 1.x Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۵TCPOSIsoft PI Asset Framework 1.x Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۷TCPOSIsoft PI Asset Framework 2.x Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۸TCPOSIsoft PI Notifications Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۹TCPOSIsoft PI Asset Framework 2.x Client Accessغیر رسمی
۵۴۸۰TCPVMware VMware VAMI (Virtual Appliance Management Infrastructure) – used for initial setup of various administration settings on Virtual Appliances designed using the VAMI architecture.غیر رسمی
۵۴۹۵TCPIBM Cognos TM1 Admin serverغیر رسمی
۵۴۹۸TCPHotline tracker server connectionغیر رسمی
۵۴۹۹UDPHotline tracker server discoveryغیر رسمی
۵۵۰۰TCPVNC remote desktop protocol—for incoming listening viewer, Hotline control connectionغیر رسمی
۵۵۰۱TCPHotline file transfer connectionغیر رسمی
۵۵۱۷TCPSetiqueue Proxy server client for SETI@Home projectغیر رسمی
۵۵۵۰TCPHewlett-Packard Data Protectorغیر رسمی
۵۵۵۵TCPUDPOracle WebCenter Content: Inbound Refinery – Intradoc Socket port. (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۵۵۵۵TCPFreeciv versions up to 2.0, Hewlett-Packard Data Protector, McAfee EndPoint Encryption Database Server, SAP, Default for Microsoft Dynamics CRM 4.0غیر رسمی
۵۵۵۶TCPUDPFreeciv, Oracle WebLogic Server Node Manager[۸۲]رسمی
۵۵۹۱TCPDefault for Tidal Enterprise Scheduler master-Socket used for communication between Agent-to-Master, though can be changedغیر رسمی
۵۶۳۱TCPpcANYWHEREdata, Symantec pcAnywhere (version 7.52 and later[۸۳])[۸۴] dataرسمی
۵۶۳۲UDPpcANYWHEREstat, Symantec pcAnywhere (version 7.52 and later) statusرسمی
۵۶۵۶TCPIBM Lotus Sametime p2p file transferغیر رسمی
۵۶۶۶TCPNRPE (Nagios)غیر رسمی
۵۶۶۷TCPNSCA (Nagios)غیر رسمی
۵۶۷۲TCPAMQP[۸۵]رسمی
۵۶۷۸UDPMikrotik RouterOS Neighbor Discovery Protocol (MNDP)غیر رسمی
۵۶۸۳UDPConstrained Application Protocol (CoAP)رسمی
۵۷۲۱TCPUDPKaseyaغیر رسمی
۵۷۲۳TCPOperations Manager[۸۶]غیر رسمی
۵۷۴۱TCPUDPIDA Discover Port 1رسمی
۵۷۴۲TCPUDPIDA Discover Port 2رسمی
۵۸۰۰TCPVNC remote desktop protocol—for use over HTTPغیر رسمی
۵۸۱۴TCPUDPHewlett-Packard Support Automation (HP OpenView Self-Healing Services)رسمی
۵۸۵۰TCPCOMIT SE (PCR)غیر رسمی
۵۸۵۲TCPAdeona client: communications to OpenDHTغیر رسمی
۵۹۰۰TCPUDPRemote Frame Buffer protocol (RFB), Virtual Network Computing (VNC) remote desktop protocol[۸۷]رسمی
۵۹۱۲TCPDefault for Tidal Enterprise Scheduler agent-Socket used for communication between Master-to-Agent, though can be changedغیر رسمی
۵۹۳۱TCPUDPAMMYY admin Remote Controlرسمی
۵۹۳۸TCPUDPTeamViewer remote desktop protocol[۸۸]غیر رسمی
۵۹۸۴TCPUDPCouchDB database serverرسمی
۵۹۸۵TCPWindows PowerShell Default psSession Port[۸۹]رسمی
۵۹۸۶TCPWindows PowerShell Default psSession Port[۸۹]رسمی
۵۹۹۹TCPCVSup file update tool[۹۰]رسمی
۶۰۰۰TCPX11—used between an X client and server over the networkرسمی
۶۰۰۱UDPX11—used between an X client and server over the networkرسمی
۶۰۰۵TCPDefault for BMC Software Control-M/Server—Socket used for communication between Control-M processes—though often changed during installationرسمی
۶۰۰۵TCPDefault for Camfrog chat & cam clientغیر رسمی
۶۰۰۹TCPJD Edwards EnterpriseOne ERP system JDENet messaging client listenerغیر رسمی
۶۰۵۰TCPArcserve backupغیر رسمی
۶۰۵۰TCPNortel softwareغیر رسمی
۶۰۵۱TCPArcserve backupغیر رسمی
۶۰۷۲TCPiOperator Protocol Signal Portغیر رسمی
۶۰۸۶TCPPDTP—FTP like file server in a P2P networkرسمی
۶۱۰۰TCPVizrt Systemغیر رسمی
۶۱۰۰TCPVentrilo This is the authentication port that must be allowed outbound for version 3 of Ventriloرسمی
۶۱۰۱TCPBackup Exec Agent Browserغیر رسمی
۶۱۱۰TCPUDPsoftcm, HP Softbench CMرسمی
۶۱۱۱TCPUDPspc, HP Softbench Sub-Process Controlرسمی
۶۱۱۲UDP“dtspcd”—a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotelyرسمی
۶۱۱۲TCP“dtspcd”—a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotelyرسمی
۶۱۱۲TCPBlizzard’s Battle.net gaming service and some games,[۴۳] ArenaNet gaming service, Relic gaming serviceغیر رسمی
۶۱۱۲TCPClub Penguin Disney online game for kidsغیر رسمی
۶۱۱۳TCPClub Penguin Disney online game for kids, Used by some Blizzard games[۴۳]غیر رسمی
۶۱۲۹TCPDameWare Remote Controlرسمی
۶۱۵۹TCPARINC 840 EFB Application Control Interfaceرسمی
۶۲۰۰TCPOracle WebCenter Content Portable: Content Server (With Native UI) and Inbound Refineryغیر رسمی
۶۲۰۱TCPOracle WebCenter Content Portable: Adminغیر رسمی
۶۲۲۵TCPOracle WebCenter Content Portable: Content Server Web UIغیر رسمی
۶۲۲۷TCPOracle WebCenter Content Portable: JavaDBغیر رسمی
۶۲۴۰TCPOracle WebCenter Content Portable: Captureغیر رسمی
۶۲۴۴TCPUDPOracle WebCenter Content Portable: Content Server – Intradoc Socket portغیر رسمی
۶۲۵۵TCPUDPOracle WebCenter Content Portable: Inbound Refinery – Intradoc Socket portغیر رسمی
۶۲۵۷UDPWinMX (see also 6699)غیر رسمی
۶۲۶۰TCPUDPplanet M.U.L.E.غیر رسمی
۶۲۶۲TCPSybase Advantage Database Serverغیر رسمی
۶۳۲۴TCPUDPHall Research Device discovery and configurationرسمی
۶۳۴۳UDPSFlow, sFlow traffic monitoringرسمی
۶۳۴۶TCPUDPgnutella-svc, gnutella (FrostWire, Limewire, Shareaza, etc.)رسمی
۶۳۴۷TCPUDPgnutella-rtr, Gnutella alternateرسمی
۶۳۵۰TCPUDPApp Discovery and Access Protocolرسمی
۶۳۷۹TCPDefault port for the Redis key-value data storeغیر رسمی
۶۳۸۹TCPEMC CLARiiONغیر رسمی
۶۴۳۲TCPPgBouncer – A connection pooler for PostgreSQLرسمی
۶۴۴۴TCPUDPSun Grid Engine—Qmaster Serviceرسمی
۶۴۴۵TCPUDPSun Grid Engine—Execution Serviceرسمی
۶۵۱۴TCPSyslog over TLS[۹۱]رسمی
۶۵۱۵TCPUDPElipse RPC Protocol (REC)رسمی
۶۵۲۲TCPGobby (and other libobby-based software)غیر رسمی
۶۵۲۳TCPGobby 0.5 (and other libinfinity-based software)غیر رسمی
۶۵۴۳UDPParadigm Research & Development Jetnet[۹۲] defaultغیر رسمی
۶۵۶۶TCPSANE (Scanner Access Now Easy)—SANE network scanner daemon[۹۳]رسمی
۶۵۶۰-۶۵۶۱TCPSpeech-Dispatcher daemonغیر رسمی
۶۵۷۱Windows Live FolderShare clientغیر رسمی
۶۶۰۰TCPMicrosoft Hyper-V Liveرسمی
۶۶۰۰TCPMusic Player Daemon (MPD)غیر رسمی
۶۶۰۱TCPMicrosoft Forefront Threat Management Gatewayرسمی
۶۶۰۲TCPMicrosoft Windows WSS Communicationرسمی
۶۶۱۹TCPUDPodette-ftps, Odette File Transfer Protocol (OFTP) over TLS/SSLرسمی
۶۶۴۶UDPMcAfee Network Agentغیر رسمی
۶۶۶۰–۶۶۶۴TCPInternet Relay Chat (IRC)غیر رسمی
۶۶۶۵–۶۶۶۹TCPInternet Relay Chat (IRC)رسمی
۶۶۷۹TCPUDPOsorno Automation Protocol (OSAUT)رسمی
۶۶۷۹TCPIRC SSL (Secure Internet Relay Chat)—often usedغیر رسمی
۶۶۹۷TCPIRC SSL (Secure Internet Relay Chat)—often usedغیر رسمی
۶۶۹۹TCPWinMX (see also 6257)غیر رسمی
۶۷۰۲TCPDefault for Tidal Enterprise Scheduler client-Socket used for communication between Client-to-Master, though can be changedغیر رسمی
۶۷۱۵TCPAberMUD and derivatives default portغیر رسمی
۶۷۷۱UDPPolycom server broadcastغیر رسمی
۶۷۸۹TCPCampbell Scientific Loggernet Software[۹۴]غیر رسمی
۶۷۸۹TCPBucky’s Instant Messaging Programغیر رسمی
۶۸۸۱–۶۸۸۷TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۸۸۸TCPUDPMUSEرسمی
۶۸۸۸TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۸۸۹–۶۸۹۰TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۸۹۱–۶۹۰۰TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۸۹۱–۶۹۰۰TCPUDPWindows Live Messenger (File transfer)غیر رسمی
۶۹۰۱TCPUDPWindows Live Messenger (Voice)غیر رسمی
۶۹۰۱TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۹۰۲–۶۹۶۸TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۹۶۹TCPUDPacmsodaرسمی
۶۹۶۹TCPBitTorrent trackerغیر رسمی
۶۹۷۰–۶۹۹۹TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۷۰۰۰TCPDefault for Vuze’s built in HTTPS Bittorrent Trackerغیر رسمی
۷۰۰۰TCPAvira Server Management Consoleغیر رسمی
۷۰۰۱TCPAvira Server Management Consoleغیر رسمی
۷۰۰۱TCPDefault for BEA WebLogic Server’s HTTP server, though often changed during installationغیر رسمی
۷۰۰۲TCPDefault for BEA WebLogic Server’s HTTPS server, though often changed during installationغیر رسمی
۷۰۰۵TCPDefault for BMC Software Control-M/Server and Control-M/Agent for Agent-to-Server, though often changed during installationغیر رسمی
۷۰۰۶TCPDefault for BMC Software Control-M/Server and Control-M/Agent for Server-to-Agent, though often changed during installationغیر رسمی
۷۰۱۰TCPDefault for Cisco AON AMC (AON Management Console) [۹۵]غیر رسمی
۷۰۲۲TCPDatabase mirroring endpointsغیر رسمی
۷۰۲۳UDPBryan Wilcutt T2-NMCS Protocol for SatCom Modemsرسمی
۷۰۲۵TCPZimbra LMTP [mailbox]—local mail deliveryغیر رسمی
۷۰۴۷TCPZimbra conversion serverغیر رسمی
۷۰۸۰Sepialine Argos Communications portغیر رسمی
۷۱۳۳TCPEnemy Territory: Quake Warsغیر رسمی
۷۱۴۴TCPPeercastغیر رسمی
۷۱۴۵TCPPeercastغیر رسمی
۷۱۷۱TCPTibiaغیر رسمی
۷۳۰۶TCPZimbra mysql [mailbox]غیر رسمی
۷۳۰۷TCPZimbra mysql [logger]غیر رسمی
۷۳۱۲UDPSibelius License Serverغیر رسمی
۷۳۹۶TCPWeb control interface for Folding@home v7.3.6 and later[۹۶]غیر رسمی
۷۴۰۰TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS Discoveryرسمی
۷۴۰۱TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS User-Trafficرسمی
۷۴۰۲TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS Meta-Trafficرسمی
۷۴۷۳TCPUDPRise: The Vieneo Provinceرسمی
۷۵۴۷TCPUDPCPE WAN Management Protocol Technical Report 069رسمی
۷۵۷۵UDPPopulous: The Beginning serverغیر رسمی
۷۶۲۴TCPUDPInstrument Neutral Distributed Interfaceرسمی
۷۶۳۴TCPhddtemp – Utility to monitor hard drive temperatureغیر رسمی
۷۶۵۲-۷۶۵۴TCPI2P anonymizing overlay networkغیر رسمی
۷۶۵۵UDPI2P SAM Bridge Socket APIغیر رسمی
۷۶۵۶-۷۶۶۰TCPI2P anonymizing overlay networkغیر رسمی
۷۶۷۰TCPBrettspielWelt BSW Boardgame Portalغیر رسمی
۷۶۷۶TCPAqumin AlphaVision Remote Command Interfaceغیر رسمی
۷۷۰۰UDPP2P DC (RedHub)غیر رسمی
۷۷۰۷UDPKilling Floorغیر رسمی
۷۷۰۸UDPKilling Floorغیر رسمی
۷۷۱۷UDPKilling Floorغیر رسمی
۷۷۷۷TCPiChat server file transfer proxyغیر رسمی
۷۷۷۷TCPOracle Cluster File System 2غیر رسمی
۷۷۷۷TCPWindows backdoor program tini.exe defaultغیر رسمی
۷۷۷۷TCPXivio default Chat Serverغیر رسمی
۷۷۷۷TCPTerraria default serverغیر رسمی
۷۷۷۷UDPSan Andreas Multiplayer default serverغیر رسمی
۷۷۷۸TCPBad Trip MUDغیر رسمی
۷۷۷۷-۷۷۸۸UDPUnreal Tournament series default serverغیر رسمی
۷۷۷۷-۷۷۸۸TCPUnreal Tournament series default serverغیر رسمی
۷۷۸۷-۷۷۸۸TCPGFI EventsManager 7 & 8رسمی
۷۸۳۱TCPDefault used by Smartlaunch Internet Cafe Administration[۹۷] softwareغیر رسمی
۷۸۸۰TCPUDPPowerSchool Gradebook Serverغیر رسمی
۷۸۹۰TCPDefault that will be used by the iControl Internet Cafe Suite Administration softwareغیر رسمی
۷۹۱۵TCPDefault for YSFlight server[۹۸]غیر رسمی
۷۹۳۵TCPFixed port used for Adobe Flash Debug Player to communicate with a debugger (Flash IDE, Flex Builder or fdb).[۹۹]غیر رسمی
۷۹۳۷-۹۹۳۶TCPUDPEMC۲ (Legato) Networker or Sun Solstice Backupرسمی
۸۰۰۰UDPiRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface)[۱۰۰]—sometimes erroneously used instead of port 8080رسمی
۸۰۰۰TCPiRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface)[۱۰۰]—sometimes erroneously used instead of port 8080رسمی
۸۰۰۰TCPCommonly used for internet radio streams such as those using SHOUTcastغیر رسمی
۸۰۰۰TCPSplunk web-interfaceغیر رسمی
۸۰۰۰TCPFreemakeVideoCapture service a part of Freemake Video Downloader [۱۰۱]غیر رسمی
۸۰۰۰TCPNortel Contivity Router Firewall User Authentication (FWUA) default port numberغیر رسمی
۸۰۰۱TCPCommonly used for internet radio streams such as those using SHOUTcastغیر رسمی
۸۰۰۲TCPCisco Systems Unified Call Manager Interclusterغیر رسمی
۸۰۰۶TCPDell AppAssure 5 API and Replication [۱۰۲]رسمی
۸۰۰۷TCPDell AppAssure 5 Engine [۱۰۳]رسمی
۸۰۰۸TCPHTTP Alternateرسمی
۸۰۰۸TCPIBM HTTP Server administration defaultغیر رسمی
۸۰۰۹TCPajp13—Apache JServ Protocol AJP Connectorغیر رسمی
۸۰۱۰TCPXMPP File transfersغیر رسمی
۸۰۱۱-۸۰۱۳TCPHTTP/TCP Symon Communications Event and Query Engineغیر رسمی
۸۰۱۴TCPHTTP/TCP Symon Communications Event and Query Engineغیر رسمی
۸۰۱۴TCPUDPPerseus SDR Receiver default remote connection portغیر رسمی
۸۰۲۰TCP۳۶۰Works SuperContainer[۱۰۴]غیر رسمی
۸۰۴۲TCPOrthanc – Default HTTP Port for GUIغیر رسمی
۸۰۶۹TCPOpenERP Default HTTP port (web interface and xmlrpc calls)غیر رسمی
۸۰۷۰TCPOpenERP Legacy netrpc protocolغیر رسمی
۸۰۷۴TCPGadu-Gaduغیر رسمی
۸۰۷۵TCPKilling Floorغیر رسمی
۸۰۷۸TCPUDPDefault port for most Endless Online-based serversغیر رسمی
۸۰۸۰TCPHTTP alternate (http_alt)—commonly used for Web proxy and caching server, or for running a Web server as a non-root userرسمی
۸۰۸۰TCPApache Tomcatغیر رسمی
۸۰۸۰UDPFilePhile Master/Relayغیر رسمی
۸۰۸۰TCPVermont Systems / RecTrac Vermont Systems RecTrac (WebTrac) network installerغیر رسمی
۸۰۸۱TCPHTTP alternate, VibeStreamer, e.g. McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)غیر رسمی
۸۰۸۶TCPHELM Web Host Automation Windows Control Panelغیر رسمی
۸۰۸۶TCPKaspersky AV Control Centerغیر رسمی
۸۰۸۷TCPHosting Accelerator Control Panelغیر رسمی
۸۰۸۷TCPParallels Plesk Control Panelغیر رسمی
۸۰۸۷UDPKaspersky AV Control Centerغیر رسمی
۸۰۸۸TCPAsterisk (PBX) Web Configuration utility (GUI Addon)غیر رسمی
۸۰۸۹TCPSplunk REST API endpoint. This port is NOT used for any forwarding or indexing. It is used only for command and control functions.غیر رسمی
۸۰۹۰TCPCoral Content Distribution Network (deprecated; 80 and 8080 now supported)[۱۰۵]غیر رسمی
۸۰۹۱TCPCouchBase Web Administrationغیر رسمی
۸۰۹۲TCPCouchBase APIغیر رسمی
۸۱۰۰TCPConsole Gateway License Verificationغیر رسمی
۸۱۱۱TCPJOSM Remote Controlغیر رسمی
۸۱۱۲TCPPAC Pacifica Coinغیر رسمی
۸۱۱۶UDPCheck Point Cluster Control Protocolغیر رسمی
۸۱۱۸TCPPrivoxy—advertisement-filtering Web proxyرسمی
۸۱۲۳TCPPolipo Web proxyرسمی
۸۱۲۳TCPBukkit DynMap Default Webserver Bind Addressغیر رسمی
۸۱۷۶TCPPerceptive Automation Indigo Home automation server – control accessغیر رسمی
۸۱۹۲TCPSophos Remote Management Systemغیر رسمی
۸۱۹۳TCPSophos Remote Management Systemغیر رسمی
۸۱۹۴TCPSophos Remote Management Systemغیر رسمی
۸۱۹۴TCPBloomberg Applicationغیر رسمی
۸۱۹۵TCPBloomberg Applicationغیر رسمی
۸۲۰۰TCPGoToMyPCغیر رسمی
۸۲۲۲TCPVMware Server Management User Interface[۱۰۶] (insecure Web interface).[۱۰۷] See also port 8333غیر رسمی
۸۲۴۳TCPUDPHTTPS listener for Apache Synapse [۱۰۸]رسمی
۸۲۸۰TCPUDPHTTP listener for Apache Synapse [۱۰۸]رسمی
۸۲۹۱TCPWinbox—Default on a MikroTik RouterOS for a Windows application used to administer MikroTik RouterOSغیر رسمی
۸۳۰۳UDPTeeworlds Serverغیر رسمی
۸۳۳۱TCPMultiBit, [1]غیر رسمی
۸۳۳۲TCPBitcoin JSON-RPC server[۱۰۹]غیر رسمی
۸۳۳۳TCPBitcoin[۱۱۰]غیر رسمی
۸۳۳۳TCPVMware Server Management User Interface[۱۰۶] (secure Web interface).[۱۰۷] See also port 8222غیر رسمی
۸۴۰۰TCPUDPcvp, Commvault Unified Data Managementرسمی
۸۴۴۲TCPUDPCyBro A-bus, Cybrotech Ltd.رسمی
۸۴۴۳TCPSW Soft Plesk Control Panel, Apache Tomcat SSL, Promise WebPAM SSL, McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)غیر رسمی
۸۴۴۴TCPBitmessageغیر رسمی
۸۴۸۴TCPMapleStory Login Serverغیر رسمی
۸۵۰۰TCPUDPColdFusion Macromedia/Adobe ColdFusion default and Duke Nukem 3D—defaultغیر رسمی
۸۵۰۱TCP[۲] DukesterX —defaultغیر رسمی
۸۵۸۵TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۵۸۶TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۵۸۷TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۵۸۸TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۵۸۹TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۶۰۱TCPWavestore CCTV protocol[۱۱۱]غیر رسمی
۸۶۰۲TCPUDPWavestore Notification protocol[۱۱۱]غیر رسمی
۸۶۴۲TCPLotus Travellerغیر رسمی
۸۶۹۱TCPUltra Fractal default server port for distributing calculations over network computersغیر رسمی
۸۷۰۱UDPSoftPerfect Bandwidth Managerغیر رسمی
۸۷۰۲UDPSoftPerfect Bandwidth Managerغیر رسمی
۸۷۶۷UDPTeamSpeak—defaultغیر رسمی
۸۷۶۸UDPTeamSpeak—alternateغیر رسمی
۸۷۷۸TCPEPOS Speech Synthesis Systemغیر رسمی
۸۷۸۷TCPMapleStory CashShop Game Serverغیر رسمی
۸۷۸۸TCPMapleStory CashShop Game Serverغیر رسمی
۸۸۳۴Nessus webغیر رسمی
۸۸۴۰TCPOpera Unite serverغیر رسمی
۸۸۸۰UDPcddbp-alt, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP) alternateرسمی
۸۸۸۰TCPcddbp-alt, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP) alternateرسمی
۸۸۸۰TCPWebSphere Application Server SOAP connector defaultغیر رسمی
۸۸۸۰TCPWin Media Streamer to Server SOAP connector defaultغیر رسمی
۸۸۸۱TCPAtlasz Informatics Research Ltd Secure Application Serverغیر رسمی
۸۸۸۱TCPNetflexity Inc QFlex – IBM WebSphere MQ monitoring software.غیر رسمی
۸۸۸۲TCPAtlasz Informatics Research Ltd Secure Application Serverغیر رسمی
۸۸۸۳TCPUDPSecure MQ Telemetry Transport (MQTT over SSL)رسمی
۸۸۸۶TCPPPM3 (Padtec Management Protocol version 3)غیر رسمی
۸۸۸۷TCPHyperVM HTTPرسمی
۸۸۸۸TCPHyperVM HTTPSرسمی
۸۸۸۸TCPFreenet HTTPغیر رسمی
۸۸۸۸TCPUDPNewsEDGE serverرسمی
۸۸۸۸TCPSun Answerbook dwhttpd server (deprecated by docs.sun.com)غیر رسمی
۸۸۸۸TCPGNUmp3d HTTP music streaming and Web interfaceغیر رسمی
۸۸۸۸TCPLoLo Catcher HTTP Web interface (www.optiform.com)غیر رسمی
۸۸۸۸TCPD2GS Admin Console Telnet administration console for D2GS servers (Diablo 2)غیر رسمی
۸۸۸۸TCPEarthland Relams 2 Server (AU1_2)غیر رسمی
۸۸۸۸TCPMAMP Serverغیر رسمی
۸۸۸۹TCPMAMP Serverغیر رسمی
۸۸۸۹TCPEarthland Relams 2 Server (AU1_1)غیر رسمی
۸۹۳۷TCPTransaction Warehouse Data Service (TWDS)رسمی
۸۹۸۳TCPDefault for Apache Solr [۱۱۲]غیر رسمی
۸۹۹۸TCPI2P Monotone Repositoryغیر رسمی
۸۹۸۹TCPSTEP Bible : Scripture Tools for Every Personغیر رسمی
۹۰۰۰TCPBuffalo LinkSystem Web accessغیر رسمی
۹۰۰۰TCPDBGpغیر رسمی
۹۰۰۰TCPSqueezeCenter web server & streamingغیر رسمی
۹۰۰۰UDPUDPCastغیر رسمی
۹۰۰۰TCPPlay! Framework web server[۱۱۳]غیر رسمی
۹۰۰۰TCPHadoop NameNode default portغیر رسمی
۹۰۰۱TCPUDPETL Service Manager[۱۱۴]رسمی
۹۰۰۱Microsoft SharePoint authoring environmentغیر رسمی
۹۰۰۱cisco-xremote router configurationغیر رسمی
۹۰۰۱Tor network defaultغیر رسمی
۹۰۰۱TCPDBGp Proxyغیر رسمی
۹۰۰۱TCPHSQLDB default portغیر رسمی
۹۰۰۲Newforma Server commsغیر رسمی
۹۰۰۹TCPUDPPichat Server—Peer to peer chat softwareرسمی
۹۰۱۰TCPTISERVICEMANAGEMENT Numara Track-It!غیر رسمی
۹۰۲۰TCPWiT WiT Servicesرسمی
۹۰۲۵TCPWiT WiT Servicesرسمی
۹۰۳۰TCPTor often usedغیر رسمی
۹۰۴۳TCPWebSphere Application Server Administration Console secureغیر رسمی
۹۰۵۰TCPTorغیر رسمی
۹۰۵۱TCPTorغیر رسمی
۹۰۶۰TCPWebSphere Application Server Administration Consoleغیر رسمی
۹۰۸۰UDPglrpc, Groove Collaboration software GLRPCرسمی
۹۰۸۰TCPglrpc, Groove Collaboration software GLRPCرسمی
۹۰۸۰TCPWebSphere Application Server HTTP Transport (port 1) defaultغیر رسمی
۹۰۹۰TCPUDPWebSMغیر رسمی
۹۰۹۰TCPWebwasher, Secure Web, McAfee Web Gateway – Default Proxy Portغیر رسمی
۹۰۹۰TCPOpenfire Administration Consoleغیر رسمی
۹۰۹۰TCPSqueezeCenter control (CLI)غیر رسمی
۹۰۹۰TCPCherokee Admin Panelغیر رسمی
۹۰۹۱TCPOpenfire Administration Console (SSL Secured)غیر رسمی
۹۰۹۱TCPTransmission (BitTorrent client) Web Interfaceغیر رسمی
۹۱۰۰TCPPDL Data Streamرسمی
۹۱۰۱TCPUDPBacula Directorرسمی
۹۱۰۲TCPUDPBacula File Daemonرسمی
۹۱۰۳TCPUDPBacula Storage Daemonرسمی
۹۱۰۵TCPUDPXadmin Control Daemonرسمی
۹۱۰۶TCPUDPAstergate Control Daemonرسمی
۹۱۰۷TCPAstergate-FAX Control Daemonرسمی
۹۱۱۰UDPSSMP Message protocolغیر رسمی
۹۱۱۹TCPUDPMXit Instant Messengerرسمی
۹۱۹۱TCPCatamount Software – PocketMoney Syncغیر رسمی
۹۱۹۹TCPAvtex LLC – qStatsغیر رسمی
۹۲۰۰TCPElasticSearch – default elasticsearch portغیر رسمی
۹۲۹۳TCPSony PlayStation RemotePlay[۱۱۵]غیر رسمی
۹۳۰۰TCPIBM Cognos 8 SOAP Business Intelligence and Performance Managementغیر رسمی
۹۳۰۳UDPD-Link Shareport Share storage and MFP printersغیر رسمی
۹۳۰۶TCPSphinx Native APIرسمی
۹۳۰۹TCPUDPSony PlayStation Vita Host Collaboration WiFi Data Transfer[۱۱۶]غیر رسمی
۹۳۱۲TCPSphinx SphinxQLرسمی
۹۴۱۸TCPUDPgit, Git pack transfer serviceرسمی
۹۴۲۰TCPMooseFS distributed file system—master server to chunk serversغیر رسمی
۹۴۲۱TCPMooseFS distributed file system—master server to clientsغیر رسمی
۹۴۲۲TCPMooseFS distributed file system—chunk servers to clientsغیر رسمی
۹۴۴۳TCPVMware HTTPS port used for accessing and administrating a vCenter Server via the Web Management Interfaceغیر رسمی
۹۵۳۵TCPUDPmngsuite, LANDesk Management Suite Remote Controlرسمی
۹۵۳۶TCPUDPlaes-bf, IP Fabrics Surveillance buffering functionرسمی
۹۶۰۰UDPOmron FINS, OMRON FINS PLC communicationرسمی
۹۶۷۵TCPUDPSpiceworks Desktop, IT Helpdesk Softwareغیر رسمی
۹۶۷۶TCPUDPSpiceworks Desktop, IT Helpdesk Softwareغیر رسمی
۹۶۹۵UDPCCNxرسمی
۹۸۰۰TCPUDPWebDAV Sourceرسمی
۹۸۰۰WebCT e-learning portalغیر رسمی
۹۸۷۵TCPClub Penguin Disney online game for kidsغیر رسمی
۹۸۹۸UDPMonkeyComرسمی
۹۸۹۸TCPMonkeyComرسمی
۹۸۹۸TCPTripwire—File Integrity Monitoring Software[۱۱۷]غیر رسمی
۹۹۸۷UDPTeamSpeak 3 server default (voice) port (for the conflicting service see the IANA list)غیر رسمی
۹۹۹۶TCPUDPRyan’s App “Ryan’s App” Trading Softwareرسمی
۹۹۹۶TCPUDPThe Palace “The Palace” Virtual Reality Chat software.—۵رسمی
۹۹۹۷TCPSplunk port for communication between the forwarders and indexersغیر رسمی
۹۹۹۸TCPUDPThe Palace “The Palace” Virtual Reality Chat software.—۵رسمی
۹۹۹۹Hydranode—edonkey2000 TELNET controlغیر رسمی
۹۹۹۹TCPLantronix UDS-10/UDS100[۱۱۸] RS-485 to Ethernet Converter TELNET controlغیر رسمی
۹۹۹۹Urchin Web Analyticsغیر رسمی
۱۰۰۰۰Webmin—Web-based administration tool for Unix-like systemsغیر رسمی
۱۰۰۰۰BackupExecغیر رسمی
۱۰۰۰۰Ericsson Account Manager (avim)غیر رسمی
۱۰۰۰۱TCPLantronix UDS-10/UDS100[۱۱۹] RS-485 to Ethernet Converter defaultغیر رسمی
۱۰۰۰۸TCPUDPOctopus Multiplexer, primary port for the CROMP protocol, which provides a platform-independent means for communication of objects across a networkرسمی
۱۰۰۰۹TCPUDPCross Fire, a multiplayer online First Person Shooterغیر رسمی
۱۰۰۱۰TCPOpen Object Rexx (ooRexx) rxapi daemonرسمی
۱۰۰۱۷AIX,NeXT, HPUX—rexd daemon controlغیر رسمی
۱۰۰۲۴TCPZimbra smtp [mta]—to amavis from postfixغیر رسمی
۱۰۰۲۵TCPZimbra smtp [mta]—back to postfix from amavisغیر رسمی
۱۰۰۵۰TCPUDPZabbix-Agentرسمی
۱۰۰۵۱TCPUDPZabbix-Trapperرسمی
۱۰۱۱۰TCPUDPNMEA 0183 Navigational Data. Transport of NMEA 0183 sentences over TCP or UDPرسمی
۱۰۱۱۳TCPUDPNetIQ Endpointرسمی
۱۰۱۱۴TCPUDPNetIQ Qcheckرسمی
۱۰۱۱۵TCPUDPNetIQ Endpointرسمی
۱۰۱۱۶TCPUDPNetIQ VoIP Assessorرسمی
۱۰۱۷۲TCPIntuit Quickbooks clientغیر رسمی
۱۰۲۰۰TCPFRISK Software International’s fpscand virus scanning daemon for Unix platforms [۱۲۰]غیر رسمی
۱۰۲۰۰TCPFRISK Software International’s f-protd virus scanning daemon for Unix platforms [۱۲۱]غیر رسمی
۱۰۲۰۱–۱۰۲۰۴TCPFRISK Software International’s f-protd virus scanning daemon for Unix platforms [۱۲۱]غیر رسمی
۱۰۳۰۱TCPVoiceIP-ACS UMP default device provisioning endpointغیر رسمی
۱۰۳۰۲TCPVoiceIP-ACS UMP default device provisioning endpoint (SSL)غیر رسمی
۱۰۳۰۸Lock-on: Modern Air Combatغیر رسمی
۱۰۴۸۰SWAT 4 Dedicated Serverغیر رسمی
۱۰۵۰۵UDPBlueStacks (android simulator) broadcast [۱۲۲]غیر رسمی
۱۰۵۱۴TCPUDPTLS-enabled Rsyslog (default by convention)غیر رسمی
۱۰۸۲۳UDPFarming Simulator 2011 Default Serverغیر رسمی
۱۰۸۹۱TCPJungle Disk (this port is opened by the Jungle Disk Monitor service on the localhost)غیر رسمی
۱۱۰۰۱TCPUDPmetasys ( Johnson Controls Metasys java AC control environment )غیر رسمی
۱۱۱۱۲TCPUDPACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)رسمی
۱۱۱۵۵TCPUDPTunngleغیر رسمی
۱۱۲۱۱TCPUDPmemcachedغیر رسمی
۱۱۲۳۵Savage:Battle for Newerth Server Hostingغیر رسمی
۱۱۲۹۴Blood Quest Online Serverغیر رسمی
۱۱۳۷۱TCPOpenPGP HTTP key serverرسمی
۱۱۵۷۶IPStor Server management communicationغیر رسمی
۱۲۰۱۰TCPElevateDB default database port [۱۲۳]غیر رسمی
۱۲۰۱۱TCPAxence nVision [۶۱]غیر رسمی
۱۲۰۱۲TCPAxence nVision [۶۱]غیر رسمی
۱۲۰۱۲TCPAudition Online Dance Battle, Korea Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۲۰۱۲UDPAudition Online Dance Battle, Korea Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۲۰۱۳TCPUDPAudition Online Dance Battle, Korea Serverغیر رسمی
۱۲۰۳۱TCPAxence nVision [۶۱]غیر رسمی
۱۲۰۳۵UDPLinden Lab viewer to sim on SecondLifeغیر رسمی
۱۲۲۰۱UDPGELF Protocolغیر رسمی
۱۲۲۲۲UDPLight Weight Access Point Protocol (LWAPP) LWAPP data (RFC 5412)رسمی
۱۲۲۲۳UDPLight Weight Access Point Protocol (LWAPP) LWAPP control (RFC 5412)رسمی
۱۲۳۴۵NetBus—remote administration tool (often Trojan horse). Also used by NetBuster. Little Fighter 2 (TCP) and Cubeworld[۱۲۴] (TCP and UDP).غیر رسمی
۱۲۴۸۹TCPNSClient/NSClient++/NC_Net (Nagios)غیر رسمی
۱۲۹۷۵TCPLogMeIn Hamachi (VPN tunnel software; also port 32976)—used to connect to Mediation Server (bibi.hamachi.cc); will attempt to use SSL (TCP port 443) if both 12975 & 32976 fail to connectغیر رسمی
۱۲۹۹۸–۱۲۹۹۹UDPTakenaka RDI Mirror World on SecondLifeغیر رسمی
۱۳۰۰۰–۱۳۰۵۰UDPLinden Lab viewer to sim on SecondLifeغیر رسمی
۱۳۰۰۸TCPUDPCross Fire, a multiplayer online First Person Shooterغیر رسمی
۱۳۰۷۵TCPDefault[۱۲۵] for BMC Software Control-M/Enterprise Manager Corba communication, though often changed during installationرسمی
۱۳۱۹۵-۱۳۱۹۶TCPUDPOntolux Ontolux 2Dغیر رسمی
۱۳۳۳۷-۱۳۳۴۰TCPUDPÆtherNet peer-to-peer networkingغیر رسمی
۱۳۷۲۰TCPUDPSymantec NetBackup—bprd (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۲۱TCPUDPSymantec NetBackup—bpdbm (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۲۴TCPUDPSymantec Network Utility—vnetd (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۲TCPUDPSymantec NetBackup—bpcd (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۳TCPUDPSymantec VOPIED protocol (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۵TCPUDPSymantec NetBackup Database—nbdb (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۶TCPUDPSymantec nomdb (formerly VERITAS)رسمی
۱۴۴۳۹TCPAPRS UI-View Amateur Radio[۱۲۶] UI-WebServerغیر رسمی
۱۴۵۶۷UDPBattlefield 1942 and modsغیر رسمی
۱۴۹۰۰TCPK3 SYSPRO K3 Framework WCF Backboneغیر رسمی
۱۵۰۰۰TCPpsyBNCغیر رسمی
۱۵۰۰۰TCPWesnothغیر رسمی
۱۵۰۰۰TCPKaspersky Network Agentغیر رسمی
۱۵۰۰۰TCPhydap, Hypack Hydrographic Software Packages Data Acquisitionرسمی
۱۵۰۰۰UDPhydap, Hypack Hydrographic Software Packages Data Acquisitionرسمی
۱۵۵۵۶TCPUDPJeex.EU Artesia (direct client-to-db.service)غیر رسمی
۱۵۵۶۷UDPBattlefield Vietnam and modsغیر رسمی
۱۵۳۴۵TCPUDPXPilot Contactرسمی
۱۶۰۰۰TCPOracle WebCenter Content: Imaging (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۰۰۰TCPshroudBNCغیر رسمی
۱۶۰۸۰TCPMac OS X Server Web (HTTP) service with performance cache[۱۲۷]غیر رسمی
۱۶۲۰۰TCPOracle WebCenter Content: Content Server (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۲۲۵TCPOracle WebCenter Content: Content Server Web UI. Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۲۵۰TCPOracle WebCenter Content: Inbound Refinery (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۳۰۰TCPOracle WebCenter Content: Records Management (formerly known as Oracle Universal Records Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۳۸۴UDPIron Mountain Digital online backupغیر رسمی
۱۶۴۰۰TCPOracle WebCenter Content: Capture (formerly known as Oracle Document Capture). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۵۶۷UDPBattlefield 2 and modsغیر رسمی
۱۷۵۰۰TCPUDPDropbox LanSync Protocol (db-lsp); used to synchronize file catalogs between Dropbox clients on your local network.رسمی
۱۸۰۱۰TCPSuper Dancer Online Extreme(SDO-X)—CiB Net Station Malaysia Serverغیر رسمی
۱۸۱۰۴TCPRAD PDF Serviceرسمی
۱۸۱۸۰TCPDART Reporting serverغیر رسمی
۱۸۲۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۸۲۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Serverغیر رسمی
۱۸۲۰۶TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server—FAM Databaseغیر رسمی
۱۸۳۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۸۳۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Serverغیر رسمی
۱۸۳۰۶TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server—FAM Databaseغیر رسمی
۱۸۳۳۳TCPBitcoin testnet[۱۱۰]غیر رسمی
۱۸۴۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, KAIZEN Brazil Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۸۴۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, KAIZEN Brazil Serverغیر رسمی
۱۸۵۰۵TCPUDPAudition Online Dance Battle R4p3 Server, Nexon Server—Status/Version Checkغیر رسمی R4p3 Server
۱۸۵۰۶TCPUDPAudition Online Dance Battle, Nexon Serverغیر رسمی
۱۸۶۰۵TCPUDPX-BEAT—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۸۶۰۶TCPUDPX-BEATغیر رسمی
۱۹۰۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, G10/alaplaya Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۹۰۰۰UDPJACK sound serverغیر رسمی
۱۹۰۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, G10/alaplaya Serverغیر رسمی
۱۹۱۳۲UDPStandard Minecraft Pocket Edition LAN Serverغیر رسمی
۱۹۱۵۰TCPUDPGkrellm Serverغیر رسمی
۱۹۲۲۶TCPPanda Software AdminSecure Communication Agentغیر رسمی
۱۹۲۸۳TCPUDPK2 – KeyAuditor & KeyServer, Sassafras Software Inc. Software Asset Management toolsرسمی
۱۹۲۹۴TCPGoogle Talk Voice and Video connections [۱۲۸]غیر رسمی
۱۹۲۹۵UDPGoogle Talk Voice and Video connections [۱۲۸]غیر رسمی
۱۹۳۰۲UDPGoogle Talk Voice and Video connections [۱۲۸]غیر رسمی
۱۹۳۱۵TCPUDPKeyShadow for K2 – KeyAuditor & KeyServer, Sassafras Software Inc. Software Asset Management toolsرسمی
۱۹۵۴۰TCPGamecoin RCPغیر رسمی
۱۹۵۴۰TCPGamecoin Testnetغیر رسمی
۱۹۵۴۰TCPGamecoin P2Pغیر رسمی
۱۹۵۴۰TCPUDPBelkin Network USB Hubغیر رسمی
۱۹۶۳۸TCPEnsim Control Panelغیر رسمی
۱۹۸۱۲TCP۴D database SQL Communicationغیر رسمی
۱۹۸۱۳TCP۴D database Client Server Communicationغیر رسمی
۱۹۸۱۴TCP۴D database DB4D Communicationغیر رسمی
۱۹۹۹۹DNP – Secure (Distributed Network Protocol – Secure), a secure version of the protocol used in SCADA systems between communicating RTU’s and IED’sرسمی
۲۰۰۰۰DNP (Distributed Network Protocol), a protocol used in SCADA systems between communicating RTU’s and IED’sرسمی
۲۰۰۰۰Usermin, Web-based user toolغیر رسمی
۲۰۲۰۲TCPOnNet (Net2E)غیر رسمی
۲۰۰۱۴TCPDART Reporting serverغیر رسمی
۲۰۵۶۰TCPUDPKilling Floorغیر رسمی
۲۰۷۰۲TCPPrecise TPM Listener Agentغیر رسمی
۲۰۷۲۰TCPSymantec i3 Web GUI serverغیر رسمی
۲۰۷۹۰TCPPrecise TPM Web GUI serverغیر رسمی
۲۱۰۰۱TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-admin default portغیر رسمی
۲۱۰۱۱TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-01 default http portغیر رسمی
۲۱۰۱۲TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-01 default https portغیر رسمی
۲۱۰۲۱TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-02 default http portغیر رسمی
۲۱۰۲۲TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-02 default https portغیر رسمی
۲۲۱۳۶TCPFLIR Systems Camera Resource Protocolغیر رسمی
۲۲۲۲۲TCPDavis Instruments, WeatherLink IPغیر رسمی
۲۲۳۴۷TCPUDPWibuKey, WIBU-SYSTEMS AG Software protection systemرسمی
۲۲۳۴۹TCPWolfson Microelectronics WISCEBridge Debug Protocol[۱۲۹]غیر رسمی
۲۲۳۵۰TCPUDPCodeMeter, WIBU-SYSTEMS AG Software protection systemرسمی
۲۳۰۷۳Soldat Dedicated Serverغیر رسمی
۲۳۳۹۹Skype Default Protocolغیر رسمی
۲۳۵۱۳Duke Nukem 3D#Source code Duke Nukem Portsغیر رسمی
۲۴۴۴۱TCPUDPPyzor spam detection networkغیر رسمی
۲۴۴۴۴NetBeans integrated development environmentغیر رسمی
۲۴۴۶۵TCPUDPTonido Directory Server for Tonido which is a Personal Web App and P2P platformرسمی
۲۴۵۵۴TCPUDPBINKP, Fidonet mail transfers over TCP/IPرسمی
۲۴۸۰۰Synergy: keyboard/mouse sharing softwareغیر رسمی
۲۴۸۴۲StepMania: Online: Dance Dance Revolution Simulatorغیر رسمی
۲۵۰۰۰TCPTeamware Office standard client connectionرسمی
۲۵۰۰۳TCPTeamware Office client notifierرسمی
۲۵۰۰۵TCPTeamware Office message transferرسمی
۲۵۰۰۷TCPTeamware Office MIME Connectorرسمی
۲۵۰۰۸TCPJayson’s Water Fun Connectorغیر رسمی
۲۵۰۱۰TCPTeamware Office Agent serverرسمی
۲۵۵۶۰TCPcodeheart.js Relay Serverغیر رسمی
۲۵۵۶۵TCPStandard Minecraft (Dedicated) Serverغیر رسمی
۲۵۵۶۵MySQL Standard MySQL portغیر رسمی
۲۵۵۷۰Manic Digger default single player portغیر رسمی
۲۵۸۲۶UDPcollectd default port[۱۳۰]غیر رسمی
۲۵۸۸۸UDPXfire (Firewall Report, UDP_IN) IP Address (206.220.40.146) resolves to gameservertracking.xfire.com. Use unknown.غیر رسمی
۲۵۹۹۹TCPXfireغیر رسمی
۲۶۰۰۰UDPid Software’s Quake serverرسمی
۲۶۰۰۰TCPid Software’s Quake serverرسمی
۲۶۰۰۰TCPCCP’s EVE Online Online gaming MMORPGغیر رسمی
۲۶۸۵۰TCPWar of No Return Server Portغیر رسمی
۲۶۹۰۰TCPCCP’s EVE Online Online gaming MMORPGغیر رسمی
۲۶۹۰۱TCPCCP’s EVE Online Online gaming MMORPGغیر رسمی
۲۷۰۰۰-۲۷۰۳۰UDPSteam Clientغیر رسمی
۲۷۰۰۰UDP(through 27006) id Software’s QuakeWorld master serverغیر رسمی
۲۷۰۰۰-۲۷۰۰۹TCPFlexNet Publisher’s License server (from the range of default ports)غیر رسمی
۲۷۰۱۰Source engine dedicated server portغیر رسمی
۲۷۰۱۴-۲۷۰۵۰TCPSteam Downloadsغیر رسمی
۲۷۰۱۴Source engine dedicated server port (rare)غیر رسمی
۲۷۰۱۵GoldSrc and Source engine dedicated server portغیر رسمی
۲۷۰۱۶Magicka server portغیر رسمی
۲۷۰۱۷mongoDB server portغیر رسمی
۲۷۳۷۴Sub7 default.غیر رسمی
۲۷۵۰۰-۲۷۹۰۰UDPid Software’s QuakeWorldغیر رسمی
۲۷۸۸۸UDPKaillera serverغیر رسمی
۲۷۹۰۰-۲۷۹۰۱Nintendo Wi-Fi Connectionغیر رسمی
۲۷۹۰۱-۲۷۹۱۰UDPid Software’s Quake II master serverغیر رسمی
۲۷۹۵۰UDPOpenArena outgoingغیر رسمی
۲۷۹۶۰-۲۷۹۶۹UDPActivision’s Enemy Territory and id Software’s Quake III Arena, Quake III and Quake Live and some ioquake3 derived games, such as Urban Terror (OpenArena incoming)غیر رسمی
۲۸۰۰۰Bitfighter Common/default Bitfighter Serverغیر رسمی
۲۸۰۰۱Starsiege: Tribes Common/default Tribes v.1 Serverغیر رسمی
۲۸۳۹۵TCPwww.SmartSystemsLLC.com Used by Smart Sale 5.0غیر رسمی
۲۸۷۸۵UDPCube 2 Sauerbraten[۱۳۱]غیر رسمی
۲۸۷۸۶UDPCube 2 Sauerbraten Port 2[۱۳۱]غیر رسمی
۲۸۸۰۱ – ۲۸۸۰۲UDPRed Eclipse (Cube 2 derivative) default ports [۱۳۲]غیر رسمی
۲۸۸۵۲TCPUDPKilling Floorغیر رسمی
۲۸۹۱۰Nintendo Wi-Fi Connection[۱۳۳]غیر رسمی
۲۸۹۶۰UDPCall of Duty; Call of Duty: United Offensive; Call of Duty 2; Call of Duty 4: Modern Warfare; Call of Duty: World at War (PC Version)غیر رسمی
۲۹۰۰۰Perfect World International Used by the Perfect World International Clientغیر رسمی
۲۹۰۷۰TCPUDPGame titled “Jedi Knight: Jedi Academy” by Ravensoftغیر رسمی
۲۹۲۹۲TCPTMO Integration Service Communications Port, Used by Transaction Manager SaaS (HighJump Software)غیر رسمی
۲۹۹۰۰-۲۹۹۰۱Nintendo Wi-Fi Connection[۱۳۳]غیر رسمی
۲۹۹۲۰Nintendo Wi-Fi Connection[۱۳۳]غیر رسمی
۳۰۰۰۰Pokémon Netbattleغیر رسمی
۳۰۳۰۱BitTorrentغیر رسمی
۳۰۵۶۴TCPMultiplicity: keyboard/mouse/clipboard sharing softwareغیر رسمی
۳۰۷۱۸UDPLantronix Discovery for Lantronix serial-to-ethernet devicesغیر رسمی
۳۰۷۷۷TCPZangZing agentغیر رسمی
۳۱۳۱۴TCPelectric imp node<>server communication (TLS)غیر رسمی
۳۱۳۳۷TCPBack Orifice—remote administration tool (often Trojan horse)غیر رسمی
۳۱۴۱۵ThoughtSignal—Server Communication Service (often Informational)غیر رسمی
۳۱۴۵۶TCPTetriNET IRC gateway on some serversغیر رسمی
۳۱۴۵۷TCPTetriNETرسمی
۳۱۴۵۸TCPTetriNET Used for game spectatorsغیر رسمی
۳۱۶۲۰TCPUDPLM-MON (Standard Floating License Manager LM-MON)رسمی
۳۲۱۲۳TCPx3Lobby Used by x3Lobby, an internet application.غیر رسمی
۳۲۱۳۷TCPUDPImmunet Protect (UDP in version 2.0,[۱۳۴] TCP since version 3.0[۱۳۵])غیر رسمی
۳۲۲۴۵TCPMMTSG-mutualed over MMT (encrypted transmission)غیر رسمی
۳۲۷۶۹TCPFileNet RPCغیر رسمی
۳۲۸۸۷TCPUsed by “Ace of Spades” gameغیر رسمی
۳۲۹۷۶TCPLogMeIn Hamachi (VPN tunnel software; also port 12975)—used to connect to Mediation Server (bibi.hamachi.cc); will attempt to use SSL (TCP port 443) if both 12975 & 32976 fail to connectغیر رسمی
۳۳۴۳۴TCPUDPtracerouteرسمی
۳۳۹۸۲TCPUDPDezta softwareغیر رسمی
۳۴۰۰۰MasterPort – WarZغیر رسمی
۳۴۰۰۱ClientPort – WarZغیر رسمی (Jayson’s Game)
۳۴۰۱۰PortStart – WarZغیر رسمی
۳۴۴۴۳Linksys PSUS4 print serverغیر رسمی
۳۴۵۶۷TCPEDI service[۱۳۶]رسمی
۳۶۳۳۰TCPFolding@home v7 default for client control interfaceغیر رسمی
۳۶۹۶۳UDPUnreal Software multiplayer games, such as Counter Strike 2D (2D clone of Counter Strike)غیر رسمی
۳۷۶۵۹TCPAxence nVisionغیر رسمی
۳۷۷۷۷TCPDigital Video Recorder hardwareغیر رسمی
۴۰۰۰۰TCPUDPSafetyNET p Real-time Industrial Ethernet protocolرسمی
۴۰۱۲۳UDPFlatcast[۱۳۷]غیر رسمی
۴۱۷۹۴TCPUDPCrestron Control Portرسمی
۴۱۷۹۵TCPUDPCrestron Control Portرسمی
۴۱۸۲۳TCPUDPMurealm Clientغیر رسمی
۴۳۰۴۷TCPTheòsMessenger second port for service TheòsMessengerرسمی
۴۳۰۳۴TCPUDPLarmX.com™ database update mtr portغیر رسمی
۴۳۰۴۸TCPTheòsMessenger third port for service TheòsMessengerرسمی
۴۳۵۹۴TCPRuneScape, FunOrb, Runescape Private Servers game serversغیر رسمی
۴۳۵۹۵TCPRuneScape JAGGRAB serversغیر رسمی
۴۴۴۰۵TCPMu Online Connect Serverغیر رسمی
۴۴۴۴۴TCPLightClaw.TeamServer Asset synchronizationغیر رسمی
۴۵۸۲۴TCPServer for the DAI family of client-server productsرسمی
۴۷۰۰۱TCPWinRM – Windows Remote Management Serviceرسمی
۴۷۸۰۸TCPUDPBACnet Building Automation and Control Networks (47808۱۰ = BAC0۱۶)رسمی
۴۹۱۵۱TCPUDPReserved[۱]رسمی

توجه داشته باشید ممکن است برخی از پورتهای موجود توسط سرویس دهنده های دیگری ارائه شده باشند

همچنین جهت اطلاعات بیشتر از آخرین پورتهای ثبت شده می توانید به آدرس زیر مرا

در زیر با لیست کامل پورت ها و نرم افزارهای استفاده کننده از این پورتها آشنا خواهید شد

لیست از تمام پورت های سرویس ها

لیست از تمام پورت های سرویس ها

 

در زیر لیستی از شماره پورت سوکت اینترنت استفاده شده توسط پروتکل های لایه حمل و نقل از مجموعه پروتکل اینترنت برای برقراری اتصال به میزبان به میزبان است .

در اصل، این شماره پورت توسط برنامه کنترل شبکه ( NCP ) مورد استفاده قرار گرفت وبرای انتقال اطلاعات نیاز به پورت خاصی می باشد. از زمانی که پروتکل کنترل انتقال ( TCP ) و پروتکل دادهای کاربر ( UDP ) به تصویب رسید ، به راحتی امکان دریافت و انتقال اطلاعات آسان شد.تمامی این پورتها توسط ( IANA ) ثبت می گردد که مسئول حفظ و ثبت رسمی شماره پورت برای استفاده های خاص می باشد. با این حال برخی از پورتها خارج از ثبت و به صورت غیر رسمی می باشند که در جدول زیر مشاهده خواهید کرد.

 

 

 پورتهای شناخته شده

شماره پورت در محدوده ۰-۱۰۲۳ پورت شناخته شده است.که در یک سیستم عامل شبه یونیکس و فرآیند های سیستم وخدمات شبکه  با اتصال به یک آدرس IP با استفاده از یکی از پورت ها به خوبی می توان به سرویس مورد نظر دسترسی داشت.

پورت

TCP

UDP

سرویس دهنده

وضعیت

۰TCPProgramming technique for specifying system-allocated (dynamic) portsغیر رسمی
۰UDPReservedرسمی
۱TCPUDPTCP Port Service Multiplexer (TCPMUX)رسمی
۲TCPUDPCompressNET Management Utilityرسمی
۳TCPUDPCompressNET Compression Processرسمی
۴TCPUDPUnassignedرسمی
۵TCPUDPRemote Job Entryرسمی
۷TCPUDPEcho Protocolرسمی
۸TCPUDPUnassignedرسمی
۹TCPUDPDiscard Protocolرسمی
۹UDPWake-on-LANغیر رسمی
۱۰TCPUDPUnassignedرسمی
۱۱TCPUDPActive Users (systat service)رسمی
۱۲TCPUDPUnassignedرسمی
۱۳TCPUDPDaytime Protocol (RFC 867)رسمی
۱۴TCPUDPUnassignedرسمی
۱۵TCPUDPPreviously netstat serviceغیر رسمی
۱۶TCPUDPUnassignedرسمی
۱۷TCPUDPQuote of the Dayرسمی
۱۸TCPUDPMessage Send Protocolرسمی
۱۹TCPUDPCharacter Generator Protocol (CHARGEN)رسمی
۲۰TCPUDPFTP data transferرسمی
۲۱TCPFTP control (command)رسمی
۲۲TCPUDPSecure Shell (SSH) — used for secure logins, file transfers (scp, sftp) and port forwardingرسمی
۲۳TCPUDPTelnet protocol—unencrypted text communicationsرسمی
۲۴TCPUDPPriv-mail : any private mail system.رسمی
۲۵TCPSimple Mail Transfer Protocol (SMTP)—used for e-mail routing between mail serversرسمی
۲۶TCPUDPUnassignedرسمی
۲۷TCPUDPNSW User System FEرسمی
۲۹TCPUDPMSG ICPرسمی
۳۳TCPUDPDisplay Support Protocolرسمی
۳۵TCPUDPAny private printer server protocolرسمی
۳۷TCPUDPTIME protocolرسمی
۳۹TCPUDPResource Location Protocol (RLP)—used for determining the location of higher level services from hosts on a networkرسمی
۴۰TCPUDPUnassignedرسمی
۴۲TCPUDPARPA Host Name Server Protocolرسمی
۴۲TCPUDPWindows Internet Name Serviceغیر رسمی
۴۳TCPWHOIS protocolرسمی
۴۷TCPUDPNI FTPرسمی
۴۹TCPUDPTACACS Login Host protocolرسمی
۵۰TCPUDPRemote Mail Checking Protocolرسمی
۵۱TCPUDPIMP Logical Address Maintenanceرسمی
۵۲TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Time Protocolرسمی
۵۳TCPUDPDomain Name System (DNS)رسمی
۵۴TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Clearinghouseرسمی
۵۵TCPUDPISI Graphics Language (ISI-GL)رسمی
۵۶TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Authenticationرسمی
۵۶TCPUDPRoute Access Protocol (RAP)غیر رسمی
۵۷TCPMail Transfer Protocol (RFC 780)رسمی
۵۸TCPUDPXNS (Xerox Network Systems) Mailرسمی
۶۴TCPUDPCI (Travelport) (formerly Covia) Comms Integratorرسمی
۶۷UDPBootstrap Protocol (BOOTP) Server; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)رسمی
۶۸UDPBootstrap Protocol (BOOTP) Client; also used by Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)رسمی
۶۹UDPTrivial File Transfer Protocol (TFTP)رسمی
۷۰TCPGopher protocolرسمی
۷۱TCPNETRJS protocolرسمی
۷۲TCPNETRJS protocolرسمی
۷۳TCPNETRJS protocolرسمی
۷۴TCPNETRJS protocolرسمی
۷۷TCPUDPAny private Remote Job Entryرسمی
۷۹TCPFinger protocolرسمی
۸۰TCPHypertext Transfer Protocol (HTTP)رسمی
۸۱TCPTorpark—Onion routingغیر رسمی
۸۲UDPTorpark—Controlغیر رسمی
۸۸TCPUDPKerberos—authentication systemرسمی
۹۰TCPUDPdnsix (DoD Network Security for Information Exchange) Securit Attribute Token Mapرسمی
۹۰TCPUDPPointCast (dotcom)غیر رسمی
۹۹TCPWIP Message protocolغیر رسمی
۱۰۰UDPCyberGate RAT protocolغیر رسمی
۱۰۱TCPNIC host nameرسمی
۱۰۲TCPISO-TSAP (Transport Service Access Point) Class 0 protocol; also used by Digital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IPرسمی
۱۰۴TCPUDPACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)رسمی
۱۰۵TCPUDPCCSO Nameserver Protocol (Qi/Ph)رسمی
۱۰۷TCPRemote TELNET Service protocolرسمی
۱۰۸TCPUDPSNA Gateway Access Serverرسمی
۱۰۹TCPPost Office Protocol v2 (POP2)رسمی
۱۱۰TCPPost Office Protocol v3 (POP3)رسمی
۱۱۱TCPUDPONC RPC (Sun RPC)رسمی
۱۱۳TCPIdent—Authentication Service/Identification Protocol, used by IRC servers to identify usersرسمی
۱۱۳UDPAuthentication Service (auth)رسمی
۱۱۵TCPSimple File Transfer Protocol (SFTP)رسمی
۱۱۷STDUUCP Path Serviceرسمی
۱۱۸TCPUDPSQL (Structured Query Language) Servicesرسمی
۱۱۹TCPNetwork News Transfer Protocol (NNTP)—retrieval of newsgroup messagesرسمی
۱۲۳UDPNetwork Time Protocol (NTP)—used for time synchronizationرسمی
۱۲۶TCPUDPFormerly Unisys Unitary Login, renamed by Unisys to NXEdit. Used by Unisys Programmer’s Workbench for Clearpath MCP, an IDE for Unisys MCP software developmentرسمی
۱۳۵TCPUDPDCE endpoint resolutionرسمی
۱۳۵TCPUDPMicrosoft EPMAP (End Point Mapper), also known as DCE/RPC Locator service, used to remotely manage services including DHCP server, DNS server and WINS. Also used by DCOMغیر رسمی
۱۳۷TCPUDPNetBIOS NetBIOS Name Serviceرسمی
۱۳۸TCPUDPNetBIOS NetBIOS Datagram Serviceرسمی
۱۳۹TCPUDPNetBIOS NetBIOS Session Serviceرسمی
۱۴۳TCPInternet Message Access Protocol (IMAP)—management of email messagesرسمی
۱۵۲TCPUDPBackground File Transfer Program (BFTP)رسمی
۱۵۳TCPUDPSGMP, Simple Gateway Monitoring Protocolرسمی
۱۵۶TCPUDPSQL Serviceرسمی
۱۵۸TCPUDPDMSP, Distributed Mail Service Protocolغیر رسمی
۱۶۱UDPSimple Network Management Protocol (SNMP)رسمی
۱۶۲TCPUDPSimple Network Management Protocol Trap (SNMPTRAP)رسمی
۱۷۰TCPPrint-srv, Network PostScriptرسمی
۱۷۵TCPVMNET (IBM z/VM, z/OS & z/VSE – Network Job Entry(NJE))رسمی
۱۷۷TCPUDPX Display Manager Control Protocol (XDMCP)رسمی
۱۷۹TCPBGP (Border Gateway Protocol)رسمی
۱۹۴TCPUDPInternet Relay Chat (IRC)رسمی
۱۹۹TCPUDPSMUX, SNMP Unix Multiplexerرسمی
۲۰۱TCPUDPAppleTalk Routing Maintenanceرسمی
۲۰۹TCPUDPThe Quick Mail Transfer Protocolرسمی
۲۱۰TCPUDPANSI Z39.50رسمی
۲۱۳TCPUDPInternetwork Packet Exchange (IPX)رسمی
۲۱۸TCPUDPMessage posting protocol (MPP)رسمی
۲۲۰TCPUDPInternet Message Access Protocol (IMAP), version 3رسمی
۲۵۹TCPUDPESRO, Efficient Short Remote Operationsرسمی
۲۶۴TCPUDPBGMP, Border Gateway Multicast Protocolرسمی
۲۸۰TCPUDPhttp-mgmtرسمی
۳۰۰TCPThinLinc Web Accessغیر رسمی
۳۰۸TCPNovastor Online Backupرسمی
۳۱۱TCPMac OS X Server Admin (officially AppleShare IP Web administration)رسمی
۳۱۸TCPUDPPKIX TSP, Time Stamp Protocolرسمی
۳۱۹UDPPrecision time protocol event messagesرسمی
۳۲۰UDPPrecision time protocol general messagesرسمی
۳۵۰TCPUDPMATIP-Type A, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocolرسمی
۳۵۱TCPUDPMATIP-Type B, Mapping of Airline Traffic over Internet Protocolرسمی
۳۶۶TCPUDPODMR, On-Demand Mail Relayرسمی
۳۶۹TCPUDPRpc2portmapرسمی
۳۷۰TCPcodaauth2—Coda authentication serverرسمی
۳۷۰UDPcodaauth2—Coda authentication serverرسمی
۳۷۰UDPsecurecast1—Outgoing packets to NAI’s SecureCast servers As of 2000غیر رسمی
۳۷۱TCPUDPClearCase albdرسمی
۳۸۳TCPUDPHP data alarm managerرسمی
۳۸۴TCPUDPA Remote Network Server Systemرسمی
۳۸۷TCPUDPAURP, AppleTalk Update-based Routing Protocolرسمی
۳۸۹TCPUDPLightweight Directory Access Protocol (LDAP)رسمی
۳۹۹TCPUDPDigital Equipment Corporation DECnet (Phase V+) over TCP/IPرسمی
۴۰۱TCPUDPUPS Uninterruptible Power Supplyرسمی
۴۲۷TCPUDPService Location Protocol (SLP)رسمی
۴۴۳TCPHypertext Transfer Protocol over TLS/SSL (HTTPS)رسمی
۴۴۴TCPUDPSNPP, Simple Network Paging Protocol (RFC 1568)رسمی
۴۴۵TCPMicrosoft-DS Active Directory, Windows sharesرسمی
۴۴۵TCPMicrosoft-DS SMB file sharingرسمی
۴۶۴TCPUDPKerberos Change/Set passwordرسمی
۴۶۵TCPURL Rendezvous Directory for SSM (Cisco protocol), SMTP over SSLرسمی
۴۷۵TCPUDPtcpnethaspsrv (Aladdin Knowledge Systems Hasp services, TCP/IP version)رسمی
۴۹۱TCPGO-Global remote access and application publishing softwareغیر رسمی
۴۹۷TCPDantz Retrospectرسمی
۵۰۰UDPInternet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)رسمی
۵۰۲TCPUDPModbus, Protocolغیر رسمی
۵۰۴TCPUDPCitadel—multiservice protocol for dedicated clients for the Citadel groupware systemرسمی
۵۱۲TCPRexec, Remote Process Executionرسمی
۵۱۲UDPcomsat, together with biffرسمی
۵۱۳TCPrloginرسمی
۵۱۳UDPWhoرسمی
۵۱۴TCPShell—used to execute non-interactive commands on a remote system (Remote Shell, rsh, remsh)رسمی
۵۱۴UDPSyslog—used for system loggingرسمی
۵۱۵TCPLine Printer Daemon—print serviceرسمی
۵۱۷UDPTalkرسمی
۵۱۸UDPNTalkرسمی
۵۲۰TCPefs, extended file name serverرسمی
۵۲۰UDPRouting Information Protocol (RIP)رسمی
۵۲۱UDPRouting Information Protocol Next Generation (RIPng)رسمی
۵۲۴TCPUDPNetWare Core Protocol (NCP) is used for a variety things such as access to primary NetWare server resources, Time Synchronization, etc.رسمی
۵۲۵UDPTimed, Timeserverرسمی
۵۳۰TCPUDPRPCرسمی
۵۳۱TCPUDPAOL Instant Messengerغیر رسمی
۵۳۲TCPnetnewsرسمی
۵۳۳UDPnetwall, For Emergency Broadcastsرسمی
۵۴۰TCPUUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol)رسمی
۵۴۲TCPUDPcommerce (Commerce Applications)رسمی
۵۴۳TCPklogin, Kerberos loginرسمی
۵۴۴TCPkshell, Kerberos Remote shellرسمی
۵۴۵TCPOSIsoft PI (VMS), OSISoft PI Server Client Accessغیر رسمی
۵۴۶TCPUDPDHCPv6 clientرسمی
۵۴۷TCPUDPDHCPv6 serverرسمی
۵۴۸TCPApple Filing Protocol (AFP) over TCPرسمی
۵۵۰TCPUDPnew-rwho, new-whoرسمی
۵۵۴TCPUDPReal Time Streaming Protocol (RTSP)رسمی
۵۵۶TCPRemotefs, RFS, rfs_serverرسمی
۵۶۰UDPrmonitor, Remote Monitorرسمی
۵۶۱UDPmonitorرسمی
۵۶۳TCPUDPNNTP protocol over TLS/SSL (NNTPS)رسمی
۵۸۷TCPe-mail message submission (SMTP)رسمی
۵۹۱TCPFileMaker 6.0 (and later) Web Sharing (HTTP Alternate, also see port 80)رسمی
۵۹۳TCPUDPHTTP RPC Ep Map, Remote procedure call over Hypertext Transfer Protocol, often used by Distributed Component Object Model services and Microsoft Exchange Serverرسمی
۶۰۴TCPTUNNEL profile, a protocol for BEEP peers to form an application layer tunnelرسمی
۶۲۳UDPASF Remote Management and Control Protocol (ASF-RMCP)رسمی
۶۳۱TCPUDPInternet Printing Protocol (IPP)رسمی
۶۳۱TCPUDPCommon Unix Printing System (CUPS)غیر رسمی
۶۳۵TCPUDPRLZ DBaseرسمی
۶۳۶TCPUDPLightweight Directory Access Protocol over TLS/SSL (LDAPS)رسمی
۶۳۹TCPUDPMSDP, Multicast Source Discovery Protocolرسمی
۶۴۱TCPUDPSupportSoft Nexus Remote Command (control/listening): A proxy gateway connecting remote control trafficرسمی
۶۴۶TCPUDPLDP, Label Distribution Protocol, a routing protocol used in MPLS networksرسمی
۶۴۷TCPDHCP Failover protocolرسمی
۶۴۸TCPRRP (Registry Registrar Protocol)رسمی
۶۵۱TCPUDPIEEE-MMSرسمی
۶۵۳TCPUDPSupportSoft Nexus Remote Command (data): A proxy gateway connecting remote control trafficرسمی
۶۵۴TCPMedia Management System (MMS) Media Management Protocol (MMP)رسمی
۶۵۷TCPUDPIBM RMC (Remote monitoring and Control) protocol, used by System p5 AIX Integrated Virtualization Manager (IVM) and Hardware Management Console to connect managed logical partitions (LPAR) to enable dynamic partition reconfigurationرسمی
۶۶۰TCPMac OS X Server administrationرسمی
۶۶۶TCPUDPDoom, first online first-person shooterرسمی
۶۶۶TCPairserv-ng, aircrack-ng’s server for remote-controlling wireless devicesغیر رسمی
۶۷۴TCPACAP (Application Configuration Access Protocol)رسمی
۶۸۸TCPUDPREALM-RUSD (ApplianceWare Server Appliance Management Protocol)رسمی
۶۹۱TCPMS Exchange Routingرسمی
۶۹۴TCPUDPLinux-HA High availability Heartbeatرسمی
۶۹۵TCPIEEE-MMS-SSL (IEEE Media Management System over SSL)رسمی
۶۹۸UDPOLSR (Optimized Link State Routing)رسمی
۷۰۰TCPEPP (Extensible Provisioning Protocol), a protocol for communication between domain name registries and registrars (RFC 5734)رسمی
۷۰۱TCPLMP (Link Management Protocol (Internet)), a protocol that runs between a pair of nodes and is used to manage traffic engineering (TE) linksرسمی
۷۰۲TCPIRIS (Internet Registry Information Service) over BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol) (RFC 3983)رسمی
۷۰۶TCPSecure Internet Live Conferencing (SILC)رسمی
۷۱۱TCPCisco Tag Distribution Protocol—being replaced by the MPLS Label Distribution Protocolرسمی
۷۱۲TCPTopology Broadcast based on Reverse-Path Forwarding routing protocol (TBRPF) (RFC 3684)رسمی
۷۴۹TCPUDPKerberos (protocol) administrationرسمی
۷۵۰UDPkerberos-iv, Kerberos version IVرسمی
۷۵۱TCPUDPkerberos_master, Kerberos authenticationغیر رسمی
۷۵۲UDPpasswd_server, Kerberos Password (kpasswd) serverغیر رسمی
۷۵۳TCPReverse Routing Header (rrh)رسمی
۷۵۳UDPReverse Routing Header (rrh)رسمی
۷۵۳UDPuserreg_server, Kerberos userreg serverغیر رسمی
۷۵۴TCPtell sendرسمی
۷۵۴TCPkrb5_prop, Kerberos v5 slave propagationغیر رسمی
۷۵۴UDPtell sendرسمی
۷۶۰TCPUDPkrbupdate [kreg], Kerberos registrationغیر رسمی
۷۸۲TCPConserver serial-console management serverغیر رسمی
۷۸۳TCPSpamAssassin spamd daemonغیر رسمی
۸۰۰UDPmdbe daemonرسمی
۸۰۸TCPMicrosoft Net.TCP Port Sharing Serviceرسمی
۸۲۹TCPCertificate Management Protocolغیر رسمی
۸۴۳TCPAdobe Flashغیر رسمی
۸۴۷TCPDHCP Failover protocolرسمی
۸۴۸TCPUDPGroup Domain Of Interpretation (GDOI) protocolرسمی
۸۶۰TCPiSCSI (RFC 3720)رسمی
۸۶۱TCPUDPOWAMP control (RFC 4656)رسمی
۸۶۲TCPUDPTWAMP control (RFC 5357)رسمی
۸۷۳TCPrsync file synchronization protocolرسمی
۸۸۸TCPcddbp, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP)غیر رسمی
۸۹۷TCPUDPBrocade SMI-S RPCغیر رسمی
۸۹۸TCPUDPBrocade SMI-S RPC SSLغیر رسمی
۹۰۱TCPSamba Web Administration Tool (SWAT)غیر رسمی
۹۰۱TCPUDPVMware Virtual Infrastructure Client (from managed device to management console)غیر رسمی
۹۰۲TCPUDPideafarm-doorرسمی
۹۰۲TCPUDPVMware Server Console (from management console to managed device)غیر رسمی
۹۰۳TCPVMware Remote Consoleغیر رسمی
۹۰۴TCPVMware Server Alternate (if 902 is in use, i.e. SUSE linux)غیر رسمی
۹۱۱TCPNetwork Console on Acid (NCA)—local tty redirection over OpenSSHغیر رسمی
۹۴۴UDPNetwork File System (protocol) Serviceغیر رسمی
۹۵۳TCPUDPDomain Name System (DNS) RNDC Serviceغیر رسمی
۹۷۳UDPNetwork File System (protocol) over IPv6 Serviceغیر رسمی
۹۸۱TCPSofaWare Technologies Remote HTTPS management for firewall devices running embedded Check Point FireWall-1 softwareغیر رسمی
۹۸۷TCPMicrosoft Corporation Microsoft Windows SBS SharePointغیر رسمی
۹۸۹TCPUDPFTPS Protocol (data): FTP over TLS/SSLرسمی
۹۹۰TCPUDPFTPS Protocol (control): FTP over TLS/SSLرسمی
۹۹۱TCPUDPNAS (Netnews Administration System)رسمی
۹۹۲TCPUDPTELNET protocol over TLS/SSLرسمی
۹۹۳TCPInternet Message Access Protocol over TLS/SSL (IMAPS)رسمی
۹۹۴TCPUDPInternet Relay Chat over TLS/SSL (IRCS)رسمی
۹۹۵TCPPost Office Protocol 3 over TLS/SSL (POP3S)رسمی
۹۹۹TCPScimoreDB Database Systemغیر رسمی
۱۰۰۲TCPOpsware agent (aka cogbot)غیر رسمی
۱۰۱۰TCPThinLinc Web Administrationغیر رسمی
۱۰۲۳TCPUDPReservedرسمی

 پورتهای ثبت شده

محدوده شماره پورت ۱۰۲۴-۴۹۱۵۱ ثبت شده است. این نوع پورتها برای خدمات خاص وبرای یک نهاد درخواست اختصاص داده شده است و توسط IANA  ثبت می شود.ممکن است در اکثر سیستم های کاربران عادی از این پورتها استفاده شده باشد

محدوده ۴۹۱۵۲–۶۵۵۳۵ (۲۱۵+۲۱۴ to 216−۱) بالاتر از پورت های ثبت شده – دارای پورت های پویا و یا خصوصی است  ثبت نام  این دامنه برای اهداف سفارشی و یا به طور موقت استفاده می شود.

پورت

TCP

UDP

سرویس دهنده

وضعیت

۱۰۲۴TCPUDPReservedرسمی
۱۰۲۵TCPNFS or IIS or Teradataغیر رسمی
۱۰۲۶TCPOften used by Microsoft DCOM servicesغیر رسمی
۱۰۲۷UDPNative IPv6 behind IPv4-to-IPv4 NAT Customer Premises Equipment (6a44)رسمی
۱۰۲۹TCPOften used by Microsoft DCOM servicesغیر رسمی
۱۰۳۳TCPClassified project using Java socketsغیر رسمی
۱۰۵۸TCPUDPnim, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)رسمی
۱۰۵۹TCPUDPnimreg, IBM AIX Network Installation Manager (NIM)رسمی
۱۰۸۰TCPSOCKS proxyرسمی
۱۰۸۵TCPUDPWebObjectsرسمی
۱۰۹۸TCPUDPrmiactivation, RMI Activationرسمی
۱۰۹۹TCPUDPrmiregistry, RMI Registryرسمی
۱۱۰۹TCPUDPReservedرسمی
۱۱۰۹TCPKerberos Post Office Protocol (KPOP)غیر رسمی
۱۱۱۰UDPEasyBits School network discovery protocol (for Intel’s CMPC platform)غیر رسمی
۱۱۱۹TCPUDPUsed by some Blizzard games[۴۳]غیر رسمی
۱۱۴۰TCPUDPAutoNOC protocolرسمی
۱۱۶۷UDPphone, conference callingغیر رسمی
۱۱۶۹TCPUDPTripwireرسمی
۱۱۷۶TCPPerceptive Automation Indigo Home automation server – configuration and control accessرسمی
۱۱۸۲TCPUDPAcceleNet Intelligent Transfer Protocolرسمی
۱۱۹۴TCPUDPOpenVPNرسمی
۱۱۹۸TCPUDPThe cajo project Free dynamic transparent distributed computing in Javaرسمی
۱۲۰۰TCPscol, protocol used by SCOL 3D virtual worlds server to answer world name resolution client request[۴۴]رسمی
۱۲۰۰UDPscol, protocol used by SCOL 3D virtual worlds server to answer world name resolution client requestرسمی
۱۲۰۰UDPSteam Friends Appletغیر رسمی
۱۲۱۴TCPKazaaرسمی
۱۲۱۷TCPUvora Onlineغیر رسمی
۱۲۲۰TCPQuickTime Streaming Server administrationرسمی
۱۲۲۳TCPUDPTGP, TrulyGlobal Protocol, also known as “The Gur Protocol” (named for Gur Kimchi of TrulyGlobal)رسمی
۱۲۳۲TCPUDPfirst-defense, Remote systems monitoring service from Nexum, Incرسمی
۱۲۳۴UDPVLC media player default port for UDP/RTP streamغیر رسمی
۱۲۳۶TCPSymantec BindView Control UNIX Default port for TCP management server connectionsغیر رسمی
۱۲۴۱TCPUDPNessus Security Scannerرسمی
۱۲۷۰TCPUDPMicrosoft System Center Operations Manager (SCOM) (formerly Microsoft Operations Manager (MOM)) agentرسمی
۱۲۹۳TCPUDPIPSec (Internet Protocol Security)رسمی
۱۳۰۱TCPPalmer Performance OBDNetغیر رسمی
۱۳۰۹TCPAltera Quartus jtagdغیر رسمی
۱۳۱۱TCPDell OpenManage HTTPSرسمی
۱۳۱۳TCPXbiim (Canvii server)غیر رسمی
۱۳۱۴TCPFestival Speech Synthesis Systemغیر رسمی
۱۳۱۹TCPAMX ICSPرسمی
۱۳۱۹UDPAMX ICSPرسمی
۱۳۳۷TCPSteve Game Server Control Panelغیر رسمی
۱۳۳۷TCPUDPMen and Mice DNSرسمی
۱۳۳۷TCPWASTE Encrypted File Sharing Programغیر رسمی
۱۳۴۱TCPUDPQubes (Manufacturing Execution System)رسمی
۱۳۴۴TCPInternet Content Adaptation Protocolرسمی
۱۳۵۲TCPIBM Lotus Notes/Domino (RPC) protocolرسمی
۱۳۸۷TCPUDPcadsi-lm, LMS International (formerly Computer Aided Design Software, Inc. (CADSI)) LMرسمی
۱۴۱۴TCPIBM WebSphere MQ (formerly known as MQSeries)رسمی
۱۴۱۷TCPUDPTimbuktu Service 1 Portرسمی
۱۴۱۸TCPUDPTimbuktu Service 2 Portرسمی
۱۴۱۹TCPUDPTimbuktu Service 3 Portرسمی
۱۴۲۰TCPUDPTimbuktu Service 4 Portرسمی
۱۴۳۱TCPReverse Gossip Transport Protocol (RGTP), used to access a General-purpose Reverse-Ordered Gossip Gathering System (GROGGS) bulletin board, such as that implemented on the Cambridge University’s Phoenix systemرسمی
۱۴۳۳TCPMSSQL (Microsoft SQL Server database management system) Serverرسمی
۱۴۳۴TCPUDPMSSQL (Microsoft SQL Server database management system) Monitorرسمی
۱۴۷۰TCPSolarwinds Kiwi Log Serverرسمی
۱۴۹۴TCPCitrix XenApp Independent Computing Architecture (ICA) thin client protocol[۴۵]رسمی
۱۵۰۰TCPNetGuard GuardianPro firewall (NT4-based) Remote Managementغیر رسمی
۱۵۰۱UDPNetGuard GuardianPro firewall (NT4-based) Authentication Clientغیر رسمی
۱۵۰۳TCPUDPWindows Live Messenger (Whiteboard and Application Sharing)غیر رسمی
۱۵۱۲TCPUDPMicrosoft Windows Internet Name Service (WINS)رسمی
۱۵۱۳TCPUDPGarena Garena Gaming Clientرسمی
۱۵۲۱TCPnCube License Manager, SQLnetرسمی
۱۵۲۱TCPOracle database default listener, in future releases رسمی port 2483غیر رسمی
۱۵۲۴TCPUDPingreslock, ingresرسمی
۱۵۲۶TCPOracle database common alternative for listenerغیر رسمی
۱۵۲۷TCPApache Derby Network Server default portغیر رسمی
۱۵۳۳TCPIBM Sametime IM—Virtual Places Chat Microsoft SQL Serverرسمی
۱۵۳۴UDPEclipse Target Communication Framework (TCF) agent discovery[۴۶]غیر رسمی
۱۵۴۷TCPUDPLaplinkرسمی
۱۵۵۰TCPUDP۳m-image-lm Image Storage license manager 3M Companyرسمی
۱۵۵۰Gadu-Gadu (direct client-to-client)غیر رسمی
۱۵۸۱UDPMIL STD 2045-47001 VMFرسمی
۱۵۸۳TCPPervasive PSQLغیر رسمی
۱۵۸۹UDPCisco VQP (VLAN Query Protocol) / VMPSغیر رسمی
۱۵۹۰TCPGE Smallworld Datastore Server (SWMFS/Smallworld Master Filesystem)غیر رسمی
۱۶۲۷iSketchغیر رسمی
۱۶۴۵TCPUDPradius auth, RADIUS authentication protocol (default for Cisco and Juniper Networks RADIUS servers, but see port 1812 below)غیر رسمی
۱۶۴۶TCPUDPradius acct, RADIUS authentication protocol (default for Cisco and Juniper Networks RADIUS servers, but see port 1813 below)غیر رسمی
۱۶۶۶TCPPerforceغیر رسمی
۱۶۷۷TCPUDPNovell GroupWise clients in client/server access modeرسمی
۱۶۸۸TCPMicrosoft Key Management Service for KMS Windows Activationغیر رسمی
۱۷۰۰UDPCisco RADIUS Change of Authorization for TrustSecغیر رسمی
۱۷۰۱UDPLayer 2 Forwarding Protocol (L2F) & Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)رسمی
۱۷۰۷TCPUDPWindward Studiosرسمی
۱۷۰۷TCPRomtoc Interactive Modular Multiplayer Client-Server Online Application Interface & Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)غیر رسمی
۱۷۱۶TCPAmerica’s Army Massively multiplayer online game (MMO)غیر رسمی
۱۷۱۹UDPH.323 Registration and alternate communicationرسمی
۱۷۲۰TCPH.323 Call signallingرسمی
۱۷۲۳TCPUDPMicrosoft Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)رسمی
۱۷۲۵UDPValve Steam Clientغیر رسمی
۱۷۵۵TCPUDPMicrosoft Media Services (MMS, ms-streaming)رسمی
۱۷۶۱UDPcft-0رسمی
۱۷۶۱TCPcft-0رسمی
۱۷۶۱TCPNovell Zenworks Remote Control utilityغیر رسمی
۱۷۶۲–۱۷۶۸TCPUDPcft-1 to cft-7رسمی
۱۷۷۶TCPUDPFederal Emergency Management Information Systemhttp://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xmlرسمی
۱۷۹۲TCPUDPMobyغیر رسمی
۱۸۰۱TCPUDPMicrosoft Message Queuingرسمی
۱۸۱۲TCPUDPradius, RADIUS authentication protocolرسمی
۱۸۱۳TCPUDPradacct, RADIUS accounting protocolرسمی
۱۸۶۳TCPMSNP (Microsoft Notification Protocol), used by the Microsoft Messenger service and a number of Instant Messaging clientsرسمی
۱۸۸۳TCPUDPMQ Telemetry Transport (MQTT), formerly known as MQIsdp (MQSeries SCADA protocol)رسمی
۱۸۸۶TCPLeonardo over IP Pro2col Ltdغیر رسمی
۱۹۰۰UDPMicrosoft SSDP Enables discovery of UPnP devicesرسمی
۱۹۲۰TCPIBM Tivoli monitoring consoleغیر رسمی
۱۹۳۵TCPAdobe Systems Macromedia Flash Real Time Messaging Protocol (RTMP) “plain” protocolرسمی
۱۹۴۷TCPUDPSentinelSRM (hasplm), Aladdin HASP License Managerرسمی
۱۹۶۷UDPCisco IOS IP Service Level Agreements (IP SLAs) Control Protocolغیر رسمی
۱۹۷۲TCPUDPInterSystems Cachéرسمی
۱۹۷۵–۱۹۷۷UDPCisco TCO (Documentation)رسمی
۱۹۸۴TCPBig Brother and related Xymon (formerly Hobbit) System and Network Monitorرسمی
۱۹۸۵UDPCisco HSRPرسمی
۱۹۹۴TCPUDPCisco STUN-SDLC (Serial Tunneling—Synchronous Data Link Control) protocolرسمی
۱۹۹۷TCPChizmo Networks Transfer Toolغیر رسمی
۱۹۹۸TCPUDPCisco X.25 over TCP (XOT) serviceرسمی
۲۰۰۰TCPUDPCisco SCCP (Skinny)رسمی
۲۰۰۱UDPCAPTAN Test Stand Systemغیر رسمی
۲۰۰۲TCPSecure Access Control Server (ACS) for Windowsغیر رسمی
۲۰۰۸TCPStylex Secured serverغیر رسمی
۲۰۱۰TCPArtemis: Spaceship Bridge Simulator default portغیر رسمی
۲۰۱۴TCPRemoticusغیر رسمی
۲۰۳۰Oracle services for Microsoft Transaction Serverغیر رسمی
۲۰۳۱TCPUDPmobrien-chat(http://chat.mobrien.com:2031)رسمی
۲۰۴۱TCPMail.Ru Agent communication protocolغیر رسمی
۲۰۴۹TCPUDPNetwork File Systemرسمی
۲۰۴۹UDPshilpرسمی
۲۰۵۳TCPknetd Kerberos de-multiplexorغیر رسمی
۲۰۵۶UDPCivilization 4 multiplayerغیر رسمی
۲۰۷۴TCPUDPVertel VMF SA (i.e. App.. SpeakFreely)رسمی
۲۰۸۰TCPUDPAutodesk NLM (FLEXlm)رسمی
۲۰۸۲TCPInfowave Mobility Serverرسمی
۲۰۸۲TCPCPanel defaultغیر رسمی
۲۰۸۳TCPSecure Radius Service (radsec)رسمی
۲۰۸۳TCPCPanel default SSLغیر رسمی
۲۰۸۶TCPGNUnetرسمی
۲۰۸۶TCPWebHost Manager defaultغیر رسمی
۲۰۸۷TCPWebHost Manager default SSLغیر رسمی
۲۰۹۵TCPCPanel default Web mailغیر رسمی
۲۰۹۶TCPCPanel default SSL Web mailغیر رسمی
۲۱۰۲TCPUDPzephyr-srv Project Athena Zephyr Notification Service serverرسمی
۲۱۰۳TCPUDPzephyr-clt Project Athena Zephyr Notification Service serv-hm connectionرسمی
۲۱۰۴TCPUDPzephyr-hm Project Athena Zephyr Notification Service hostmanagerرسمی
۲۱۰۵TCPUDPIBM MiniPayرسمی
۲۱۰۵TCPUDPeklogin Kerberos encrypted remote login (rlogin)غیر رسمی
۲۱۰۵TCPUDPzephyr-hm-srv Project Athena Zephyr Notification Service hm-serv connection (should use port 2102)غیر رسمی
۲۱۱۵TCPUDPMIS Departmentغیر رسمی
۲۱۲۱TCPFTP proxyغیر رسمی
۲۱۴۲UDPTDMoIP (RFC 5087)رسمی
۲۱۴۴TCPIron Mountain LiveVault Agentغیر رسمی
۲۱۴۵TCPIron Mountain LiveVault Agentغیر رسمی
۲۱۵۶UDPTalari Reliable Protocolرسمی
۲۱۶۰TCPAPC Agentرسمی
۲۱۶۱TCPAPC Agentرسمی
۲۱۸۱TCPUDPEForward-document transport systemرسمی
۲۱۹۰UDPTiVoConnect Beaconغیر رسمی
۲۱۹۵TCPApple Push Notification service Linkغیر رسمی
۲۱۹۶TCPApple Push Notification – Feedback Linkغیر رسمی
۲۲۰۰UDPTuxanci game server[۴۷]غیر رسمی
۲۲۱۰UDPNOAAPORT Broadcast Networkرسمی
۲۲۱۰TCPNOAAPORT Broadcast Networkرسمی
۲۲۱۰TCPMikroTik Remote management for “The Dude”غیر رسمی
۲۲۱۱UDPEMWINرسمی
۲۲۱۱TCPEMWINرسمی
۲۲۱۱TCPMikroTik Secure management for “The Dude”غیر رسمی
۲۲۱۲UDPLeeCO POS Server Serviceرسمی
۲۲۱۲TCPLeeCO POS Server Serviceرسمی
۲۲۱۲TCPPort-A-Pour Remote WinBatchغیر رسمی
۲۲۱۹TCPUDPNetIQ NCAP Protocolرسمی
۲۲۲۰TCPUDPNetIQ End2Endرسمی
۲۲۲۱TCPESET Anti-virus updatesغیر رسمی
۲۲۲۲TCPDirectAdmin default & ESET Remote Administrationغیر رسمی
۲۲۲۳UDPMicrosoft Office OS X antipiracy network monitorغیر رسمی
۲۲۶۱TCPUDPCoMotion Masterرسمی
۲۲۶۲TCPUDPCoMotion Backupرسمی
۲۳۰۱TCPHP System Management Redirect to port 2381غیر رسمی
۲۳۰۲UDPArmA multiplayer (default for game)غیر رسمی
۲۳۰۲UDPHalo: Combat Evolved multiplayerغیر رسمی
۲۳۰۳UDPArmA multiplayer (default for server reporting) (default port for game +1)غیر رسمی
۲۳۰۵UDPArmA multiplayer (default for VoN) (default port for game +3)غیر رسمی
۲۳۲۳TCPPhilips TVs based on jointSPACE [۴۸]غیر رسمی
۲۳۶۹TCPDefault for BMC Software Control-M/Server—Configuration Agent, though often changed during installationرسمی
۲۳۷۰TCPDefault for BMC Software Control-M/Server—to allow the Control-M/Enterprise Manager to connect to the Control-M/Server, though often changed during installationرسمی
۲۳۷۹TCPKGS Go Serverغیر رسمی
۲۳۸۱TCPHP Insight Manager default for Web serverغیر رسمی
۲۳۹۹TCPFileMaker Data Access Layer (ODBC/JDBC)رسمی
۲۴۰۱TCPCVS version control systemغیر رسمی
۲۴۰۴TCPIEC 60870-5 -104, used to send electric power telecontrol messages between two systems via directly connected data circuitsرسمی
۲۴۲۰UDPWestell Remote Accessرسمی
۲۴۲۴TCPOrientDB database listening for Binary client connectionsرسمی
۲۴۲۷UDPCisco MGCPرسمی
۲۴۴۷TCPUDPovwdb—OpenView Network Node Manager (NNM) daemonرسمی
۲۴۶۳TCPUDPLSI RAID Management formerly Symbios Logicرسمی
۲۴۸۰TCPOrientDB database listening for HTTP client connectionsرسمی
۲۴۸۳TCPUDPOracle database listening for unsecure client connections to the listener, replaces port 1521رسمی
۲۴۸۴TCPUDPOracle database listening for SSL client connections to the listenerرسمی
۲۵۰۰TCPTHEÒSMESSENGER listening for TheòsMessenger client connectionsرسمی
۲۵۰۱TCPTheosNet-Admin listening for TheòsMessenger client connectionsرسمی
۲۵۱۸TCPUDPWillyرسمی
۲۵۲۵TCPSMTP alternateغیر رسمی
۲۵۳۵TCPMADCAP – Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocolرسمی
۲۵۴۶TCPUDPEVault data protection servicesغیر رسمی
۲۵۹۳TCPUDPRunUO—Ultima Online serverغیر رسمی
۲۵۹۸TCPnew ICA (Citrix) —when Session Reliability is enabled, TCP port 2598 replaces port 1494[۴۵]غیر رسمی
۲۵۹۹TCPSonicWALL anti-spam traffic between Remote Analyzer (RA) and Control Center (CC)غیر رسمی
۲۶۱۰TCPTrackiT mobile device monitoringغیر رسمی
۲۶۱۲TCPUDPQPasa from MQSoftwareرسمی
۲۶۳۶TCPSolve Serviceرسمی
۲۶۳۸TCPSQL Anywhere database server [۴۹]رسمی[۵۰]
۲۶۴۱TCPUDPHDL Server from CNRIرسمی
۲۶۴۲TCPUDPTragicرسمی
۲۶۹۸TCPUDPCitel / MCK IVPIPرسمی
۲۷۰۰–۲۸۰۰TCPKnowShowGo P2Pرسمی
۲۷۰۳TCPVipul’s Razor distributed, collaborative, spam-detection-and-filtering networkغیر رسمی
۲۷۱۰TCPXBT Trackerغیر رسمی
۲۷۱۰UDPXBT Tracker experimental UDP tracker extensionغیر رسمی
۲۷۱۰TCPKnuddels.deغیر رسمی
۲۷۳۵TCPUDPNetIQ Monitor Consoleرسمی
۲۸۰۹TCPcorbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specificationرسمی
۲۸۰۹TCPIBM WebSphere Application Server (WAS) Bootstrap/rmi defaultغیر رسمی
۲۸۰۹UDPcorbaloc:iiop URL, per the CORBA 3.0.3 specification.رسمی
۲۸۱۱TCPgsi ftp, per the GridFTP specificationرسمی
۲۸۲۷TCPI2P Basic Open Bridge APIغیر رسمی
۲۸۶۸TCPUDPNorman Proprietary Event Protocol NPEPرسمی
۲۹۴۴UDPMegaco text H.248غیر رسمی
۲۹۴۵UDPMegaco binary (ASN.1) H.248غیر رسمی
۲۹۴۷TCPgpsd GPS daemonرسمی
۲۹۴۸TCPUDPWAP-push Multimedia Messaging Service (MMS)رسمی
۲۹۴۹TCPUDPWAP-pushsecure Multimedia Messaging Service (MMS)رسمی
۲۹۶۷TCPSymantec AntiVirus Corporate Editionغیر رسمی
۳۰۰۰TCPMiralix License serverغیر رسمی
۳۰۰۰TCPCloud9 Integrated Development Environment serverغیر رسمی
۳۰۰۰UDPDistributed Interactive Simulation (DIS), modifiable defaultغیر رسمی
۳۰۰۰TCPRuby on Rails development default[۵۱]غیر رسمی
۳۰۰۱TCPMiralix Phone Monitorغیر رسمی
۳۰۰۱TCPOpsware server (Satellite)غیر رسمی
۳۰۰۲TCPMiralix CSTAغیر رسمی
۳۰۰۳TCPMiralix GreenBox APIغیر رسمی
۳۰۰۴TCPMiralix InfoLinkغیر رسمی
۳۰۰۵TCPMiralix TimeOutغیر رسمی
۳۰۰۶TCPMiralix SMS Client Connectorغیر رسمی
۳۰۰۷TCPMiralix OM Serverغیر رسمی
۳۰۰۸TCPMiralix Proxyغیر رسمی
۳۰۱۷TCPMiralix IVR and Voicemailغیر رسمی
۳۰۲۵TCPnetpd.orgغیر رسمی
۳۰۳۰TCPUDPNetPanzerغیر رسمی
۳۰۴۰TCPUDPGoLabs Update Port / Project Open Cannibal Update Portرسمی
۳۰۵۰TCPUDPgds_db (Interbase/Firebird)رسمی
۳۰۵۱TCPUDPGalaxy Server (Gateway Ticketing Systems)رسمی
۳۰۵۲TCPUDPAPC PowerChute Network [۱]رسمی
۳۰۷۱TCPUDPCall of duty Black ops portرسمی
۳۰۷۴TCPUDPNAT / Xbox LIVE and/or Games for Windows – LIVEرسمی
۳۱۰۰TCPSMAUSA OpCon Scheduler as the default listen portرسمی
۳۱۰۱TCPBlackBerry Enterprise Server communication to cloudغیر رسمی
۳۱۱۹TCPD2000 Entis/Actis Application serverرسمی
۳۱۲۸TCPWeb caches and the default for the Squid (software)غیر رسمی
۳۱۲۸TCPTatsoft default client connectionغیر رسمی
۳۱۴۱TCPdevpi Python package server [۵۲]غیر رسمی
۳۱۶۲TCPUDPSFLM (Standard Floating License Manager)رسمی
۳۲۲۵TCPUDPFCIP (Fiber Channel over Internet Protocol)رسمی
۳۲۳۳TCPUDPWhiskerControl research control protocolرسمی
۳۲۳۵TCPUDPGalaxy Network Service (Gateway Ticketing Systems)رسمی
۳۲۶۰TCPiSCSI targetرسمی
۳۲۶۸TCPUDPmsft-gc, Microsoft Global Catalog (LDAP service which contains data from Active Directory forests)رسمی
۳۲۶۹TCPUDPmsft-gc-ssl, Microsoft Global Catalog over SSL (similar to port 3268, LDAP over SSL)رسمی
۳۲۸۳TCPApple Remote Desktop reporting (رسمیly Net Assistant, referring to an earlier product)رسمی
۳۲۹۰UDPUsed by VATSIM, the Virtual Air Traffic Simulation network for voice communication.غیر رسمی
۳۲۹۹TCPSAP-Router (routing application proxy for SAP R/3)غیر رسمی
۳۳۰۰TCPUDPDebate Gopher backend database systemغیر رسمی
۳۳۰۵TCPUDPodette-ftp, Odette File Transfer Protocol (OFTP)رسمی
۳۳۰۶TCPUDPMySQL database systemرسمی
۳۳۱۳TCPVerisys file integrity monitoring softwareغیر رسمی
۳۳۳۳TCPNetwork Caller ID serverغیر رسمی
۳۳۳۳TCPCruiseControl.rb[۵۳]غیر رسمی
۳۳۸۶TCPUDPGTP’ ۳GPP GSM/UMTS CDR logging protocolرسمی
۳۳۸۹TCPUDPMicrosoft Terminal Server (RDP) رسمیly registered as Windows Based Terminal (WBT) – Linkرسمی
۳۳۹۶TCPUDPNovell NDPS Printer Agentرسمی
۳۴۱۲TCPUDPxmlBlasterرسمی
۳۴۵۵TCPUDP[RSVP] Reservation Protocolرسمی
۳۴۲۳TCPXware xTrm Communication Protocolرسمی
۳۴۲۴TCPXware xTrm Communication Protocol over SSLرسمی
۳۴۷۸TCPUDPSTUN, a protocol for NAT traversal[۵۴]رسمی
۳۴۷۸TCPUDPTURN, a protocol for NAT traversal[۵۵]رسمی
۳۴۸۳UDPSlim Devices discovery protocolرسمی
۳۴۸۳TCPSlim Devices SlimProto protocolرسمی
۳۴۹۳TCPUDPNetwork UPS Tools (NUT)رسمی
۳۵۱۶TCPUDPSmartcard Portرسمی
۳۵۲۷UDPMicrosoft Message Queuingرسمی
۳۵۳۵TCPSMTP alternate[۵۶]غیر رسمی
۳۵۳۷TCPUDPni-visa-remoteغیر رسمی
۳۵۴۴UDPTeredo tunnelingرسمی
۳۵۶۲TCPUDPSDBProxy Simple DataBase middle-ware and proxyرسمی
۳۶۰۵UDPComCam IO Portرسمی
۳۶۰۶TCPUDPSplitlock Serverرسمی
۳۶۳۲TCPdistributed compilerرسمی
۳۶۸۹TCPDigital Audio Access Protocol (DAAP)—used by Apple’s iTunes and AirPort Expressرسمی
۳۶۹۰TCPUDPSubversion (SVN) version control systemرسمی
۳۷۰۲TCPUDPWeb Services Dynamic Discovery (WS-Discovery), used by various components of Windows Vistaرسمی
۳۷۲۴TCPUDPUsed by some Blizzard games[۴۳]رسمی
۳۷۲۴TCPClub Penguin Disney online game for kidsغیر رسمی
۳۷۲۵TCPUDPNetia NA-ER Portرسمی
۳۷۶۸TCPUDPRBLcheckd server daemonرسمی
۳۷۸۴TCPUDPVoIP program used by Ventriloغیر رسمی
۳۷۸۵UDPVoIP program used by Ventriloغیر رسمی
۳۷۹۹UDPRADIUS change of authorizationغیر رسمی
۳۸۰۰TCPUsed by HGG programsغیر رسمی
۳۸۲۵TCPUsed by RedSeal Networks client/server connectionغیر رسمی
۳۸۲۶TCPUDPWarMUX game serverرسمی
۳۸۲۶TCPUsed by RedSeal Networks client/server connectionغیر رسمی
۳۸۳۵TCPUsed by RedSeal Networks client/server connectionغیر رسمی
۳۸۸۰TCPUDPIGRSرسمی
۳۸۶۸TCPSCTPDiameter base protocol (RFC 3588)رسمی
۳۸۷۲TCPOracle Management Remote Agentغیر رسمی
۳۸۹۹TCPRemote Administratorغیر رسمی
۳۹۰۰TCPudt_os, IBM UniData UDT OS[۵۷]رسمی
۳۹۴۵TCPUDPEMCADS service, a Giritech product used by G/Onرسمی
۳۹۷۸TCPUDPOpenTTD game (masterserver and content service)غیر رسمی
۳۹۷۹TCPUDPOpenTTD gameغیر رسمی
۳۹۹۹TCPUDPNorman distributed scanning serviceرسمی
۴۰۰۰TCPUDPDiablo II gameغیر رسمی
۴۰۰۱TCPMicrosoft Ants gameغیر رسمی
۴۰۰۷TCPPrintBuzzer printer monitoring socket serverغیر رسمی
۴۰۱۸TCPUDPprotocol information and warningsرسمی
۴۰۳۵TCPTCPIBM Rational Developer for System z Remote System Explorer Daemonغیر رسمی
۴۰۴۵TCPUDPSolaris lockd NFS lock daemon/managerغیر رسمی
۴۰۶۹UDPMinger Email Address Verification Protocol[۵۸]رسمی
۴۰۸۹TCPUDPOpenCORE Remote Control Serviceرسمی
۴۰۹۳TCPUDPPxPlus Client server interface ProvideXرسمی
۴۰۹۶TCPUDPAscom Timeplex BRE (Bridge Relay Element)رسمی
۴۱۰۰WatchGuard authentication applet defaultغیر رسمی
۴۱۰۵TCPUDPShofar (ShofarNexus)رسمی
۴۱۱۱TCPXgridرسمی
۴۱۱۶TCPUDPSmartcard-TLSرسمی
۴۱۱۷TCPWatchGuard System Managerغیر رسمی
۴۱۲۵TCPMicrosoft Remote Web Workplace administrationغیر رسمی
۴۱۷۲TCPUDPTeradici PCoIPرسمی
۴۱۹۰TCPManageSieve[۵۹]رسمی
۴۲۰۱TCPTinyMUD and various derivativesغیر رسمی
۴۲۲۶TCPUDPAleph One (game)غیر رسمی
۴۲۲۴TCPCisco Audio Session Tunnelingغیر رسمی
۴۲۴۲TCPReverse Battle Tetrisغیر رسمی
۴۲۴۲TCPOrthanc – Default DICOM portغیر رسمی
۴۲۴۲TCPQuassel distributed IRC clientغیر رسمی
۴۲۴۳TCPCrashPlanغیر رسمی
۴۳۰۳TCPUDPSimple Railroad Command Protocol (SRCP)رسمی
۴۳۲۱TCPReferral Whois (RWhois) Protocol[۶۰]رسمی
۴۳۲۳UDPLincoln Electric’s ArcLink/XTغیر رسمی
۴۴۳۳-۴۴۳۶TCPAxence nVision [۶۱]غیر رسمی
۴۴۴۴TCPUDPOracle WebCenter Content: Content Server – Intradoc Socket port. (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۴۴۴۴-۴۴۴۵TCPI2P HTTP/S proxyغیر رسمی
۴۴۸۶TCPUDPIntegrated Client Message Service (ICMS)رسمی
۴۵۰۰UDPIPSec NAT Traversal (RFC 3947)رسمی
۴۵۰۲-۴۵۳۴TCPMicrosoft Silverlight connectable ports under non-elevated trustرسمی
۴۵۰۵TCPSalt masterغیر رسمی
۴۵۰۶TCPSalt masterغیر رسمی
۴۵۳۴UDPArmagetron Advanced default server portغیر رسمی
۴۵۶۷TCPSinatra default server port in development mode (HTTP)غیر رسمی
۴۵۶۹UDPInter-Asterisk eXchange (IAX2)رسمی
۴۶۱۰–۴۶۴۰TCPQualiSystems TestShell Suite Servicesغیر رسمی
۴۶۶۲UDPOrbitNet Message Serviceرسمی
۴۶۶۲TCPOrbitNet Message Serviceرسمی
۴۶۶۲TCPDefault for older versions of eMule[۶۲]غیر رسمی
۴۶۶۴TCPGoogle Desktop Searchغیر رسمی
۴۶۶۵TCPTardis Beacon Tcp-control of first worm that re-writes time by compiling from code in cleartext.رسمی
۴۶۷۲UDPDefault for older versions of eMule[۶۲]غیر رسمی
۴۷۱۱TCPeMule optional web interface[۶۲]غیر رسمی
۴۷۱۱TCPMcAfee Web Gateway 7 – Default GUI Port HTTPغیر رسمی
۴۷۱۲TCPMcAfee Web Gateway 7 – Default GUI Port HTTPSغیر رسمی
۴۷۱۳TCPPulseAudio sound serverغیر رسمی
۴۷۲۸TCPComputer Associates Desktop and Server Management (DMP)/Port Multiplexer [۶۳]رسمی
۴۷۳۰TCPUDPGearman’ job serverرسمی
۴۷۳۲UDPDigital Airways’ OHM server’s commands to mobile devices (used mainly for binary SMS)رسمی
۴۷۴۷TCPApprenticeغیر رسمی
۴۷۵۰TCPBladeLogic Agentغیر رسمی
۴۷۵۳TCPUDPSIMON (service and discovery)رسمی
۴۸۴۰TCPUDPOPC UA TCP Protocol for OPC Unified Architecture from OPC Foundationرسمی
۴۸۴۳TCPUDPOPC UA TCP Protocol over TLS/SSL for OPC Unified Architecture from OPC Foundationرسمی
۴۸۴۷TCPUDPWeb Fresh Communication, Quadrion Software & Odorless Entertainmentرسمی
۴۸۹۴TCPUDPLysKOM Protocol Aرسمی
۴۸۹۹TCPUDPRadmin remote administration toolرسمی
۴۹۴۹TCPMunin Resource Monitoring Toolرسمی
۴۹۵۰TCPUDPCylon Controls UC32 Communications Portرسمی
۴۹۸۲TCPUDPSolar Data Log (JK client app for PV solar inverters)غیر رسمی
۴۹۹۳TCPUDPHome FTP Server web Interface Default Portغیر رسمی
۵۰۰۰TCPcommplex-mainرسمی
۵۰۰۰TCPUPnP—Windows network device interoperabilityغیر رسمی
۵۰۰۰TCPUDPVTun—VPN Softwareغیر رسمی
۵۰۰۰UDPFlightGear multiplayer[۶۴]غیر رسمی
۵۰۰۰TCPSynology Inc. Management Console, File Station, Audio Stationغیر رسمی
۵۰۰۱TCPcommplex-linkرسمی
۵۰۰۱TCPSlingbox and Slingplayerغیر رسمی
۵۰۰۱TCPIperf (Tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance)غیر رسمی
۵۰۰۱UDPIperf (Tool for measuring TCP and UDP bandwidth performance)غیر رسمی
۵۰۰۱TCPSynology Inc. Secured Management Console, File Station, Audio Stationغیر رسمی
۵۰۰۲TCPSOLICARD ARX[۶۵]غیر رسمی
۵۰۰۲UDPDrobo Dashboard[۶۶]غیر رسمی
۵۰۰۳TCPUDPFileMakerرسمی
۵۰۰۴TCPUDPRTP (Real-time Transport Protocol) media data (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
۵۰۰۴DCCPRTP (Real-time Transport Protocol) media data (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
۵۰۰۵TCPUDPRTCP (Real-time Transport Protocol) control protocol (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
۵۰۰۵DCCPRTCP (Real-time Transport Protocol) control protocol (RFC 3551, RFC 4571)رسمی
۵۰۱۰TCPUDPRegistered to: TelePath (the IBM FlowMark workflow-management system messaging platform)[۶۷]
The TCP port is now used for: IBM WebSphere MQ Workflow
رسمی
۵۰۱۱TCPUDPTelePath (the IBM FlowMark workflow-management system messaging platform)[۶۷]رسمی
۵۰۲۹TCPSonic Robo Blast 2 : Multiplayer[۶۸]غیر رسمی
۵۰۳۱TCPUDPAVM CAPI-over-TCP (ISDN over Ethernet tunneling)غیر رسمی
۵۰۳۷TCPAndroid ADB serverغیر رسمی
۵۰۵۰TCPYahoo! Messengerغیر رسمی
۵۰۵۱TCPita-agent Symantec Intruder Alert[۶۹]رسمی
۵۰۶۰TCPUDPSession Initiation Protocol (SIP)رسمی
۵۰۶۱TCPSession Initiation Protocol (SIP) over TLSرسمی
۵۰۶۲TCPUDPLocalisation accessرسمی
۵۰۷۰TCPBinary Floor Control Protocol (BFCP),[۷۰] published as RFC 4582, is a protocol that allows for an additional video channel (known as the content channel) alongside the main video channel in a video-conferencing call that uses SIP. Also used for Session Initiation Protocol (SIP) preferred port for PUBLISH on SIP Trunk to Cisco Unified Presence Server (CUPS)غیر رسمی
۵۰۸۲TCPUDPQpur Communication Protocolرسمی
۵۰۸۳TCPUDPQpur File Protocolرسمی
۵۰۸۴TCPUDPEPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP)رسمی
۵۰۸۵TCPUDPEPCglobal Low Level Reader Protocol (LLRP) over TLSرسمی
۵۰۹۳UDPSafeNet, Inc Sentinel LM, Sentinel RMS, License Manager, Client-to-Serverرسمی
۵۰۹۹TCPUDPSafeNet, Inc Sentinel LM, Sentinel RMS, License Manager, Server-to-Serverرسمی
۵۱۰۴TCPIBM Tivoli Framework NetCOOL/Impact[۷۱] HTTP Serviceغیر رسمی
۵۱۰۶TCPA-Talk Common connectionغیر رسمی
۵۱۰۷TCPA-Talk Remote server connectionغیر رسمی
۵۱۰۸TCPVPOP3 Mail Server Webmailغیر رسمی
۵۱۰۹TCPUDPVPOP3 Mail Server Statusغیر رسمی
۵۱۱۰TCPProRat Serverغیر رسمی
۵۱۲۱TCPNeverwinter Nightsغیر رسمی
۵۱۲۴TCPUDPTorgaNET (Micronational Darknet)غیر رسمی
۵۱۲۵TCPUDPTorgaNET (Micronational Intelligence Darknet)غیر رسمی
۵۱۵۰TCPUDPATMP Ascend Tunnel Management Protocol[۷۲]رسمی
۵۱۵۰TCPUDPMalware Cerberus RATغیر رسمی
۵۱۵۱TCPESRI SDE Instanceرسمی
۵۱۵۱UDPESRI SDE Remote Startرسمی
۵۱۵۴TCPUDPBZFlagرسمی
۵۱۷۶TCPConsoleWorks default UI interfaceغیر رسمی
۵۱۹۰TCPICQ and AOL Instant Messengerرسمی
۵۲۲۲TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) client connection[۷۳][۷۴]رسمی
۵۲۲۳TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) client connection over SSLغیر رسمی
۵۲۲۸TCPHP Virtual Room Serviceرسمی
۵۲۲۸TCPGoogle Play, Android Cloud to Device Messaging Service, Google Cloud Messagingغیر رسمی
۵۲۴۶UDPControl And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) CAPWAP control[۷۵]رسمی
۵۲۴۷UDPControl And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) CAPWAP data[۷۵]رسمی
۵۲۶۹TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) server connection[۷۳][۷۴]رسمی
۵۲۸۰TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) XEP-0124: Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP (BOSH)رسمی
۵۲۸۱TCPUndo License Managerرسمی
۵۲۸۱TCPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)[۷۶]غیر رسمی
۵۲۹۸TCPUDPExtensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)[۷۷]رسمی
۵۳۱۰TCPUDPOutlaws (1997 video game). Both UDP and TCP are reserved, but only UDP is usedرسمی
۵۳۴۹TCPSTUN, a protocol for NAT traversal (UDP is reserved)[۵۴]رسمی
۵۳۴۹TCPTURN, a protocol for NAT traversal (UDP is reserved)[۵۵]رسمی
۵۳۵۱TCPUDPNAT Port Mapping Protocol—client-requested configuration for inbound connections through network address translatorsرسمی
۵۳۵۳UDPMulticast DNS (mDNS)رسمی
۵۳۵۵TCPUDPLLMNR—Link-Local Multicast Name Resolution, allows hosts to perform name resolution for hosts on the same local link (only provided by Windows Vista and Server 2008)رسمی
۵۳۵۷TCPUDPWeb Services for Devices (WSDAPI) (only provided by Windows Vista, Windows 7 and Server 2008)غیر رسمی
۵۳۵۸TCPUDPWSDAPI Applications to Use a Secure Channel (only provided by Windows Vista, Windows 7 and Server 2008)غیر رسمی
۵۳۹۴UDPKega Fusion, a Sega multi-console emulator[۷۸][۷۹]غیر رسمی
۵۴۰۲TCPUDPmftp, Stratacache[۸۰] OmniCast content delivery system MFTP file sharing protocolرسمی
۵۴۰۵TCPUDPNetSupport Managerرسمی
۵۴۱۲TCPUDPIBM Rational Synergy (Telelogic Synergy) (Continuus CM) Message Routerرسمی
۵۴۱۳TCPUDPWonderware SuiteLink serviceرسمی
۵۴۲۱TCPUDPNetSupport Managerرسمی
۵۴۳۲TCPUDPPostgreSQL database systemرسمی
۵۴۳۳TCPBouwsoft file/webserver[۸۱]غیر رسمی
۵۴۴۵UDPCisco Unified Video Advantageغیر رسمی
۵۴۵۰TCPOSIsoft PI Server Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۴TCPOSIsoft PI Asset Framework 1.x Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۵TCPOSIsoft PI Asset Framework 1.x Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۷TCPOSIsoft PI Asset Framework 2.x Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۸TCPOSIsoft PI Notifications Client Accessغیر رسمی
۵۴۵۹TCPOSIsoft PI Asset Framework 2.x Client Accessغیر رسمی
۵۴۸۰TCPVMware VMware VAMI (Virtual Appliance Management Infrastructure) – used for initial setup of various administration settings on Virtual Appliances designed using the VAMI architecture.غیر رسمی
۵۴۹۵TCPIBM Cognos TM1 Admin serverغیر رسمی
۵۴۹۸TCPHotline tracker server connectionغیر رسمی
۵۴۹۹UDPHotline tracker server discoveryغیر رسمی
۵۵۰۰TCPVNC remote desktop protocol—for incoming listening viewer, Hotline control connectionغیر رسمی
۵۵۰۱TCPHotline file transfer connectionغیر رسمی
۵۵۱۷TCPSetiqueue Proxy server client for SETI@Home projectغیر رسمی
۵۵۵۰TCPHewlett-Packard Data Protectorغیر رسمی
۵۵۵۵TCPUDPOracle WebCenter Content: Inbound Refinery – Intradoc Socket port. (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۵۵۵۵TCPFreeciv versions up to 2.0, Hewlett-Packard Data Protector, McAfee EndPoint Encryption Database Server, SAP, Default for Microsoft Dynamics CRM 4.0غیر رسمی
۵۵۵۶TCPUDPFreeciv, Oracle WebLogic Server Node Manager[۸۲]رسمی
۵۵۹۱TCPDefault for Tidal Enterprise Scheduler master-Socket used for communication between Agent-to-Master, though can be changedغیر رسمی
۵۶۳۱TCPpcANYWHEREdata, Symantec pcAnywhere (version 7.52 and later[۸۳])[۸۴] dataرسمی
۵۶۳۲UDPpcANYWHEREstat, Symantec pcAnywhere (version 7.52 and later) statusرسمی
۵۶۵۶TCPIBM Lotus Sametime p2p file transferغیر رسمی
۵۶۶۶TCPNRPE (Nagios)غیر رسمی
۵۶۶۷TCPNSCA (Nagios)غیر رسمی
۵۶۷۲TCPAMQP[۸۵]رسمی
۵۶۷۸UDPMikrotik RouterOS Neighbor Discovery Protocol (MNDP)غیر رسمی
۵۶۸۳UDPConstrained Application Protocol (CoAP)رسمی
۵۷۲۱TCPUDPKaseyaغیر رسمی
۵۷۲۳TCPOperations Manager[۸۶]غیر رسمی
۵۷۴۱TCPUDPIDA Discover Port 1رسمی
۵۷۴۲TCPUDPIDA Discover Port 2رسمی
۵۸۰۰TCPVNC remote desktop protocol—for use over HTTPغیر رسمی
۵۸۱۴TCPUDPHewlett-Packard Support Automation (HP OpenView Self-Healing Services)رسمی
۵۸۵۰TCPCOMIT SE (PCR)غیر رسمی
۵۸۵۲TCPAdeona client: communications to OpenDHTغیر رسمی
۵۹۰۰TCPUDPRemote Frame Buffer protocol (RFB), Virtual Network Computing (VNC) remote desktop protocol[۸۷]رسمی
۵۹۱۲TCPDefault for Tidal Enterprise Scheduler agent-Socket used for communication between Master-to-Agent, though can be changedغیر رسمی
۵۹۳۱TCPUDPAMMYY admin Remote Controlرسمی
۵۹۳۸TCPUDPTeamViewer remote desktop protocol[۸۸]غیر رسمی
۵۹۸۴TCPUDPCouchDB database serverرسمی
۵۹۸۵TCPWindows PowerShell Default psSession Port[۸۹]رسمی
۵۹۸۶TCPWindows PowerShell Default psSession Port[۸۹]رسمی
۵۹۹۹TCPCVSup file update tool[۹۰]رسمی
۶۰۰۰TCPX11—used between an X client and server over the networkرسمی
۶۰۰۱UDPX11—used between an X client and server over the networkرسمی
۶۰۰۵TCPDefault for BMC Software Control-M/Server—Socket used for communication between Control-M processes—though often changed during installationرسمی
۶۰۰۵TCPDefault for Camfrog chat & cam clientغیر رسمی
۶۰۰۹TCPJD Edwards EnterpriseOne ERP system JDENet messaging client listenerغیر رسمی
۶۰۵۰TCPArcserve backupغیر رسمی
۶۰۵۰TCPNortel softwareغیر رسمی
۶۰۵۱TCPArcserve backupغیر رسمی
۶۰۷۲TCPiOperator Protocol Signal Portغیر رسمی
۶۰۸۶TCPPDTP—FTP like file server in a P2P networkرسمی
۶۱۰۰TCPVizrt Systemغیر رسمی
۶۱۰۰TCPVentrilo This is the authentication port that must be allowed outbound for version 3 of Ventriloرسمی
۶۱۰۱TCPBackup Exec Agent Browserغیر رسمی
۶۱۱۰TCPUDPsoftcm, HP Softbench CMرسمی
۶۱۱۱TCPUDPspc, HP Softbench Sub-Process Controlرسمی
۶۱۱۲UDP“dtspcd”—a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotelyرسمی
۶۱۱۲TCP“dtspcd”—a network daemon that accepts requests from clients to execute commands and launch applications remotelyرسمی
۶۱۱۲TCPBlizzard’s Battle.net gaming service and some games,[۴۳] ArenaNet gaming service, Relic gaming serviceغیر رسمی
۶۱۱۲TCPClub Penguin Disney online game for kidsغیر رسمی
۶۱۱۳TCPClub Penguin Disney online game for kids, Used by some Blizzard games[۴۳]غیر رسمی
۶۱۲۹TCPDameWare Remote Controlرسمی
۶۱۵۹TCPARINC 840 EFB Application Control Interfaceرسمی
۶۲۰۰TCPOracle WebCenter Content Portable: Content Server (With Native UI) and Inbound Refineryغیر رسمی
۶۲۰۱TCPOracle WebCenter Content Portable: Adminغیر رسمی
۶۲۲۵TCPOracle WebCenter Content Portable: Content Server Web UIغیر رسمی
۶۲۲۷TCPOracle WebCenter Content Portable: JavaDBغیر رسمی
۶۲۴۰TCPOracle WebCenter Content Portable: Captureغیر رسمی
۶۲۴۴TCPUDPOracle WebCenter Content Portable: Content Server – Intradoc Socket portغیر رسمی
۶۲۵۵TCPUDPOracle WebCenter Content Portable: Inbound Refinery – Intradoc Socket portغیر رسمی
۶۲۵۷UDPWinMX (see also 6699)غیر رسمی
۶۲۶۰TCPUDPplanet M.U.L.E.غیر رسمی
۶۲۶۲TCPSybase Advantage Database Serverغیر رسمی
۶۳۲۴TCPUDPHall Research Device discovery and configurationرسمی
۶۳۴۳UDPSFlow, sFlow traffic monitoringرسمی
۶۳۴۶TCPUDPgnutella-svc, gnutella (FrostWire, Limewire, Shareaza, etc.)رسمی
۶۳۴۷TCPUDPgnutella-rtr, Gnutella alternateرسمی
۶۳۵۰TCPUDPApp Discovery and Access Protocolرسمی
۶۳۷۹TCPDefault port for the Redis key-value data storeغیر رسمی
۶۳۸۹TCPEMC CLARiiONغیر رسمی
۶۴۳۲TCPPgBouncer – A connection pooler for PostgreSQLرسمی
۶۴۴۴TCPUDPSun Grid Engine—Qmaster Serviceرسمی
۶۴۴۵TCPUDPSun Grid Engine—Execution Serviceرسمی
۶۵۱۴TCPSyslog over TLS[۹۱]رسمی
۶۵۱۵TCPUDPElipse RPC Protocol (REC)رسمی
۶۵۲۲TCPGobby (and other libobby-based software)غیر رسمی
۶۵۲۳TCPGobby 0.5 (and other libinfinity-based software)غیر رسمی
۶۵۴۳UDPParadigm Research & Development Jetnet[۹۲] defaultغیر رسمی
۶۵۶۶TCPSANE (Scanner Access Now Easy)—SANE network scanner daemon[۹۳]رسمی
۶۵۶۰-۶۵۶۱TCPSpeech-Dispatcher daemonغیر رسمی
۶۵۷۱Windows Live FolderShare clientغیر رسمی
۶۶۰۰TCPMicrosoft Hyper-V Liveرسمی
۶۶۰۰TCPMusic Player Daemon (MPD)غیر رسمی
۶۶۰۱TCPMicrosoft Forefront Threat Management Gatewayرسمی
۶۶۰۲TCPMicrosoft Windows WSS Communicationرسمی
۶۶۱۹TCPUDPodette-ftps, Odette File Transfer Protocol (OFTP) over TLS/SSLرسمی
۶۶۴۶UDPMcAfee Network Agentغیر رسمی
۶۶۶۰–۶۶۶۴TCPInternet Relay Chat (IRC)غیر رسمی
۶۶۶۵–۶۶۶۹TCPInternet Relay Chat (IRC)رسمی
۶۶۷۹TCPUDPOsorno Automation Protocol (OSAUT)رسمی
۶۶۷۹TCPIRC SSL (Secure Internet Relay Chat)—often usedغیر رسمی
۶۶۹۷TCPIRC SSL (Secure Internet Relay Chat)—often usedغیر رسمی
۶۶۹۹TCPWinMX (see also 6257)غیر رسمی
۶۷۰۲TCPDefault for Tidal Enterprise Scheduler client-Socket used for communication between Client-to-Master, though can be changedغیر رسمی
۶۷۱۵TCPAberMUD and derivatives default portغیر رسمی
۶۷۷۱UDPPolycom server broadcastغیر رسمی
۶۷۸۹TCPCampbell Scientific Loggernet Software[۹۴]غیر رسمی
۶۷۸۹TCPBucky’s Instant Messaging Programغیر رسمی
۶۸۸۱–۶۸۸۷TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۸۸۸TCPUDPMUSEرسمی
۶۸۸۸TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۸۸۹–۶۸۹۰TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۸۹۱–۶۹۰۰TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۸۹۱–۶۹۰۰TCPUDPWindows Live Messenger (File transfer)غیر رسمی
۶۹۰۱TCPUDPWindows Live Messenger (Voice)غیر رسمی
۶۹۰۱TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۹۰۲–۶۹۶۸TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۶۹۶۹TCPUDPacmsodaرسمی
۶۹۶۹TCPBitTorrent trackerغیر رسمی
۶۹۷۰–۶۹۹۹TCPUDPBitTorrent part of full range of ports used most oftenغیر رسمی
۷۰۰۰TCPDefault for Vuze’s built in HTTPS Bittorrent Trackerغیر رسمی
۷۰۰۰TCPAvira Server Management Consoleغیر رسمی
۷۰۰۱TCPAvira Server Management Consoleغیر رسمی
۷۰۰۱TCPDefault for BEA WebLogic Server’s HTTP server, though often changed during installationغیر رسمی
۷۰۰۲TCPDefault for BEA WebLogic Server’s HTTPS server, though often changed during installationغیر رسمی
۷۰۰۵TCPDefault for BMC Software Control-M/Server and Control-M/Agent for Agent-to-Server, though often changed during installationغیر رسمی
۷۰۰۶TCPDefault for BMC Software Control-M/Server and Control-M/Agent for Server-to-Agent, though often changed during installationغیر رسمی
۷۰۱۰TCPDefault for Cisco AON AMC (AON Management Console) [۹۵]غیر رسمی
۷۰۲۲TCPDatabase mirroring endpointsغیر رسمی
۷۰۲۳UDPBryan Wilcutt T2-NMCS Protocol for SatCom Modemsرسمی
۷۰۲۵TCPZimbra LMTP [mailbox]—local mail deliveryغیر رسمی
۷۰۴۷TCPZimbra conversion serverغیر رسمی
۷۰۸۰Sepialine Argos Communications portغیر رسمی
۷۱۳۳TCPEnemy Territory: Quake Warsغیر رسمی
۷۱۴۴TCPPeercastغیر رسمی
۷۱۴۵TCPPeercastغیر رسمی
۷۱۷۱TCPTibiaغیر رسمی
۷۳۰۶TCPZimbra mysql [mailbox]غیر رسمی
۷۳۰۷TCPZimbra mysql [logger]غیر رسمی
۷۳۱۲UDPSibelius License Serverغیر رسمی
۷۳۹۶TCPWeb control interface for Folding@home v7.3.6 and later[۹۶]غیر رسمی
۷۴۰۰TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS Discoveryرسمی
۷۴۰۱TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS User-Trafficرسمی
۷۴۰۲TCPUDPRTPS (Real Time Publish Subscribe) DDS Meta-Trafficرسمی
۷۴۷۳TCPUDPRise: The Vieneo Provinceرسمی
۷۵۴۷TCPUDPCPE WAN Management Protocol Technical Report 069رسمی
۷۵۷۵UDPPopulous: The Beginning serverغیر رسمی
۷۶۲۴TCPUDPInstrument Neutral Distributed Interfaceرسمی
۷۶۳۴TCPhddtemp – Utility to monitor hard drive temperatureغیر رسمی
۷۶۵۲-۷۶۵۴TCPI2P anonymizing overlay networkغیر رسمی
۷۶۵۵UDPI2P SAM Bridge Socket APIغیر رسمی
۷۶۵۶-۷۶۶۰TCPI2P anonymizing overlay networkغیر رسمی
۷۶۷۰TCPBrettspielWelt BSW Boardgame Portalغیر رسمی
۷۶۷۶TCPAqumin AlphaVision Remote Command Interfaceغیر رسمی
۷۷۰۰UDPP2P DC (RedHub)غیر رسمی
۷۷۰۷UDPKilling Floorغیر رسمی
۷۷۰۸UDPKilling Floorغیر رسمی
۷۷۱۷UDPKilling Floorغیر رسمی
۷۷۷۷TCPiChat server file transfer proxyغیر رسمی
۷۷۷۷TCPOracle Cluster File System 2غیر رسمی
۷۷۷۷TCPWindows backdoor program tini.exe defaultغیر رسمی
۷۷۷۷TCPXivio default Chat Serverغیر رسمی
۷۷۷۷TCPTerraria default serverغیر رسمی
۷۷۷۷UDPSan Andreas Multiplayer default serverغیر رسمی
۷۷۷۸TCPBad Trip MUDغیر رسمی
۷۷۷۷-۷۷۸۸UDPUnreal Tournament series default serverغیر رسمی
۷۷۷۷-۷۷۸۸TCPUnreal Tournament series default serverغیر رسمی
۷۷۸۷-۷۷۸۸TCPGFI EventsManager 7 & 8رسمی
۷۸۳۱TCPDefault used by Smartlaunch Internet Cafe Administration[۹۷] softwareغیر رسمی
۷۸۸۰TCPUDPPowerSchool Gradebook Serverغیر رسمی
۷۸۹۰TCPDefault that will be used by the iControl Internet Cafe Suite Administration softwareغیر رسمی
۷۹۱۵TCPDefault for YSFlight server[۹۸]غیر رسمی
۷۹۳۵TCPFixed port used for Adobe Flash Debug Player to communicate with a debugger (Flash IDE, Flex Builder or fdb).[۹۹]غیر رسمی
۷۹۳۷-۹۹۳۶TCPUDPEMC۲ (Legato) Networker or Sun Solstice Backupرسمی
۸۰۰۰UDPiRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface)[۱۰۰]—sometimes erroneously used instead of port 8080رسمی
۸۰۰۰TCPiRDMI (Intel Remote Desktop Management Interface)[۱۰۰]—sometimes erroneously used instead of port 8080رسمی
۸۰۰۰TCPCommonly used for internet radio streams such as those using SHOUTcastغیر رسمی
۸۰۰۰TCPSplunk web-interfaceغیر رسمی
۸۰۰۰TCPFreemakeVideoCapture service a part of Freemake Video Downloader [۱۰۱]غیر رسمی
۸۰۰۰TCPNortel Contivity Router Firewall User Authentication (FWUA) default port numberغیر رسمی
۸۰۰۱TCPCommonly used for internet radio streams such as those using SHOUTcastغیر رسمی
۸۰۰۲TCPCisco Systems Unified Call Manager Interclusterغیر رسمی
۸۰۰۶TCPDell AppAssure 5 API and Replication [۱۰۲]رسمی
۸۰۰۷TCPDell AppAssure 5 Engine [۱۰۳]رسمی
۸۰۰۸TCPHTTP Alternateرسمی
۸۰۰۸TCPIBM HTTP Server administration defaultغیر رسمی
۸۰۰۹TCPajp13—Apache JServ Protocol AJP Connectorغیر رسمی
۸۰۱۰TCPXMPP File transfersغیر رسمی
۸۰۱۱-۸۰۱۳TCPHTTP/TCP Symon Communications Event and Query Engineغیر رسمی
۸۰۱۴TCPHTTP/TCP Symon Communications Event and Query Engineغیر رسمی
۸۰۱۴TCPUDPPerseus SDR Receiver default remote connection portغیر رسمی
۸۰۲۰TCP۳۶۰Works SuperContainer[۱۰۴]غیر رسمی
۸۰۴۲TCPOrthanc – Default HTTP Port for GUIغیر رسمی
۸۰۶۹TCPOpenERP Default HTTP port (web interface and xmlrpc calls)غیر رسمی
۸۰۷۰TCPOpenERP Legacy netrpc protocolغیر رسمی
۸۰۷۴TCPGadu-Gaduغیر رسمی
۸۰۷۵TCPKilling Floorغیر رسمی
۸۰۷۸TCPUDPDefault port for most Endless Online-based serversغیر رسمی
۸۰۸۰TCPHTTP alternate (http_alt)—commonly used for Web proxy and caching server, or for running a Web server as a non-root userرسمی
۸۰۸۰TCPApache Tomcatغیر رسمی
۸۰۸۰UDPFilePhile Master/Relayغیر رسمی
۸۰۸۰TCPVermont Systems / RecTrac Vermont Systems RecTrac (WebTrac) network installerغیر رسمی
۸۰۸۱TCPHTTP alternate, VibeStreamer, e.g. McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)غیر رسمی
۸۰۸۶TCPHELM Web Host Automation Windows Control Panelغیر رسمی
۸۰۸۶TCPKaspersky AV Control Centerغیر رسمی
۸۰۸۷TCPHosting Accelerator Control Panelغیر رسمی
۸۰۸۷TCPParallels Plesk Control Panelغیر رسمی
۸۰۸۷UDPKaspersky AV Control Centerغیر رسمی
۸۰۸۸TCPAsterisk (PBX) Web Configuration utility (GUI Addon)غیر رسمی
۸۰۸۹TCPSplunk REST API endpoint. This port is NOT used for any forwarding or indexing. It is used only for command and control functions.غیر رسمی
۸۰۹۰TCPCoral Content Distribution Network (deprecated; 80 and 8080 now supported)[۱۰۵]غیر رسمی
۸۰۹۱TCPCouchBase Web Administrationغیر رسمی
۸۰۹۲TCPCouchBase APIغیر رسمی
۸۱۰۰TCPConsole Gateway License Verificationغیر رسمی
۸۱۱۱TCPJOSM Remote Controlغیر رسمی
۸۱۱۲TCPPAC Pacifica Coinغیر رسمی
۸۱۱۶UDPCheck Point Cluster Control Protocolغیر رسمی
۸۱۱۸TCPPrivoxy—advertisement-filtering Web proxyرسمی
۸۱۲۳TCPPolipo Web proxyرسمی
۸۱۲۳TCPBukkit DynMap Default Webserver Bind Addressغیر رسمی
۸۱۷۶TCPPerceptive Automation Indigo Home automation server – control accessغیر رسمی
۸۱۹۲TCPSophos Remote Management Systemغیر رسمی
۸۱۹۳TCPSophos Remote Management Systemغیر رسمی
۸۱۹۴TCPSophos Remote Management Systemغیر رسمی
۸۱۹۴TCPBloomberg Applicationغیر رسمی
۸۱۹۵TCPBloomberg Applicationغیر رسمی
۸۲۰۰TCPGoToMyPCغیر رسمی
۸۲۲۲TCPVMware Server Management User Interface[۱۰۶] (insecure Web interface).[۱۰۷] See also port 8333غیر رسمی
۸۲۴۳TCPUDPHTTPS listener for Apache Synapse [۱۰۸]رسمی
۸۲۸۰TCPUDPHTTP listener for Apache Synapse [۱۰۸]رسمی
۸۲۹۱TCPWinbox—Default on a MikroTik RouterOS for a Windows application used to administer MikroTik RouterOSغیر رسمی
۸۳۰۳UDPTeeworlds Serverغیر رسمی
۸۳۳۱TCPMultiBit, [1]غیر رسمی
۸۳۳۲TCPBitcoin JSON-RPC server[۱۰۹]غیر رسمی
۸۳۳۳TCPBitcoin[۱۱۰]غیر رسمی
۸۳۳۳TCPVMware Server Management User Interface[۱۰۶] (secure Web interface).[۱۰۷] See also port 8222غیر رسمی
۸۴۰۰TCPUDPcvp, Commvault Unified Data Managementرسمی
۸۴۴۲TCPUDPCyBro A-bus, Cybrotech Ltd.رسمی
۸۴۴۳TCPSW Soft Plesk Control Panel, Apache Tomcat SSL, Promise WebPAM SSL, McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)غیر رسمی
۸۴۴۴TCPBitmessageغیر رسمی
۸۴۸۴TCPMapleStory Login Serverغیر رسمی
۸۵۰۰TCPUDPColdFusion Macromedia/Adobe ColdFusion default and Duke Nukem 3D—defaultغیر رسمی
۸۵۰۱TCP[۲] DukesterX —defaultغیر رسمی
۸۵۸۵TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۵۸۶TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۵۸۷TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۵۸۸TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۵۸۹TCPMapleStory Game Serverغیر رسمی
۸۶۰۱TCPWavestore CCTV protocol[۱۱۱]غیر رسمی
۸۶۰۲TCPUDPWavestore Notification protocol[۱۱۱]غیر رسمی
۸۶۴۲TCPLotus Travellerغیر رسمی
۸۶۹۱TCPUltra Fractal default server port for distributing calculations over network computersغیر رسمی
۸۷۰۱UDPSoftPerfect Bandwidth Managerغیر رسمی
۸۷۰۲UDPSoftPerfect Bandwidth Managerغیر رسمی
۸۷۶۷UDPTeamSpeak—defaultغیر رسمی
۸۷۶۸UDPTeamSpeak—alternateغیر رسمی
۸۷۷۸TCPEPOS Speech Synthesis Systemغیر رسمی
۸۷۸۷TCPMapleStory CashShop Game Serverغیر رسمی
۸۷۸۸TCPMapleStory CashShop Game Serverغیر رسمی
۸۸۳۴Nessus webغیر رسمی
۸۸۴۰TCPOpera Unite serverغیر رسمی
۸۸۸۰UDPcddbp-alt, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP) alternateرسمی
۸۸۸۰TCPcddbp-alt, CD DataBase (CDDB) protocol (CDDBP) alternateرسمی
۸۸۸۰TCPWebSphere Application Server SOAP connector defaultغیر رسمی
۸۸۸۰TCPWin Media Streamer to Server SOAP connector defaultغیر رسمی
۸۸۸۱TCPAtlasz Informatics Research Ltd Secure Application Serverغیر رسمی
۸۸۸۱TCPNetflexity Inc QFlex – IBM WebSphere MQ monitoring software.غیر رسمی
۸۸۸۲TCPAtlasz Informatics Research Ltd Secure Application Serverغیر رسمی
۸۸۸۳TCPUDPSecure MQ Telemetry Transport (MQTT over SSL)رسمی
۸۸۸۶TCPPPM3 (Padtec Management Protocol version 3)غیر رسمی
۸۸۸۷TCPHyperVM HTTPرسمی
۸۸۸۸TCPHyperVM HTTPSرسمی
۸۸۸۸TCPFreenet HTTPغیر رسمی
۸۸۸۸TCPUDPNewsEDGE serverرسمی
۸۸۸۸TCPSun Answerbook dwhttpd server (deprecated by docs.sun.com)غیر رسمی
۸۸۸۸TCPGNUmp3d HTTP music streaming and Web interfaceغیر رسمی
۸۸۸۸TCPLoLo Catcher HTTP Web interface (www.optiform.com)غیر رسمی
۸۸۸۸TCPD2GS Admin Console Telnet administration console for D2GS servers (Diablo 2)غیر رسمی
۸۸۸۸TCPEarthland Relams 2 Server (AU1_2)غیر رسمی
۸۸۸۸TCPMAMP Serverغیر رسمی
۸۸۸۹TCPMAMP Serverغیر رسمی
۸۸۸۹TCPEarthland Relams 2 Server (AU1_1)غیر رسمی
۸۹۳۷TCPTransaction Warehouse Data Service (TWDS)رسمی
۸۹۸۳TCPDefault for Apache Solr [۱۱۲]غیر رسمی
۸۹۹۸TCPI2P Monotone Repositoryغیر رسمی
۸۹۸۹TCPSTEP Bible : Scripture Tools for Every Personغیر رسمی
۹۰۰۰TCPBuffalo LinkSystem Web accessغیر رسمی
۹۰۰۰TCPDBGpغیر رسمی
۹۰۰۰TCPSqueezeCenter web server & streamingغیر رسمی
۹۰۰۰UDPUDPCastغیر رسمی
۹۰۰۰TCPPlay! Framework web server[۱۱۳]غیر رسمی
۹۰۰۰TCPHadoop NameNode default portغیر رسمی
۹۰۰۱TCPUDPETL Service Manager[۱۱۴]رسمی
۹۰۰۱Microsoft SharePoint authoring environmentغیر رسمی
۹۰۰۱cisco-xremote router configurationغیر رسمی
۹۰۰۱Tor network defaultغیر رسمی
۹۰۰۱TCPDBGp Proxyغیر رسمی
۹۰۰۱TCPHSQLDB default portغیر رسمی
۹۰۰۲Newforma Server commsغیر رسمی
۹۰۰۹TCPUDPPichat Server—Peer to peer chat softwareرسمی
۹۰۱۰TCPTISERVICEMANAGEMENT Numara Track-It!غیر رسمی
۹۰۲۰TCPWiT WiT Servicesرسمی
۹۰۲۵TCPWiT WiT Servicesرسمی
۹۰۳۰TCPTor often usedغیر رسمی
۹۰۴۳TCPWebSphere Application Server Administration Console secureغیر رسمی
۹۰۵۰TCPTorغیر رسمی
۹۰۵۱TCPTorغیر رسمی
۹۰۶۰TCPWebSphere Application Server Administration Consoleغیر رسمی
۹۰۸۰UDPglrpc, Groove Collaboration software GLRPCرسمی
۹۰۸۰TCPglrpc, Groove Collaboration software GLRPCرسمی
۹۰۸۰TCPWebSphere Application Server HTTP Transport (port 1) defaultغیر رسمی
۹۰۹۰TCPUDPWebSMغیر رسمی
۹۰۹۰TCPWebwasher, Secure Web, McAfee Web Gateway – Default Proxy Portغیر رسمی
۹۰۹۰TCPOpenfire Administration Consoleغیر رسمی
۹۰۹۰TCPSqueezeCenter control (CLI)غیر رسمی
۹۰۹۰TCPCherokee Admin Panelغیر رسمی
۹۰۹۱TCPOpenfire Administration Console (SSL Secured)غیر رسمی
۹۰۹۱TCPTransmission (BitTorrent client) Web Interfaceغیر رسمی
۹۱۰۰TCPPDL Data Streamرسمی
۹۱۰۱TCPUDPBacula Directorرسمی
۹۱۰۲TCPUDPBacula File Daemonرسمی
۹۱۰۳TCPUDPBacula Storage Daemonرسمی
۹۱۰۵TCPUDPXadmin Control Daemonرسمی
۹۱۰۶TCPUDPAstergate Control Daemonرسمی
۹۱۰۷TCPAstergate-FAX Control Daemonرسمی
۹۱۱۰UDPSSMP Message protocolغیر رسمی
۹۱۱۹TCPUDPMXit Instant Messengerرسمی
۹۱۹۱TCPCatamount Software – PocketMoney Syncغیر رسمی
۹۱۹۹TCPAvtex LLC – qStatsغیر رسمی
۹۲۰۰TCPElasticSearch – default elasticsearch portغیر رسمی
۹۲۹۳TCPSony PlayStation RemotePlay[۱۱۵]غیر رسمی
۹۳۰۰TCPIBM Cognos 8 SOAP Business Intelligence and Performance Managementغیر رسمی
۹۳۰۳UDPD-Link Shareport Share storage and MFP printersغیر رسمی
۹۳۰۶TCPSphinx Native APIرسمی
۹۳۰۹TCPUDPSony PlayStation Vita Host Collaboration WiFi Data Transfer[۱۱۶]غیر رسمی
۹۳۱۲TCPSphinx SphinxQLرسمی
۹۴۱۸TCPUDPgit, Git pack transfer serviceرسمی
۹۴۲۰TCPMooseFS distributed file system—master server to chunk serversغیر رسمی
۹۴۲۱TCPMooseFS distributed file system—master server to clientsغیر رسمی
۹۴۲۲TCPMooseFS distributed file system—chunk servers to clientsغیر رسمی
۹۴۴۳TCPVMware HTTPS port used for accessing and administrating a vCenter Server via the Web Management Interfaceغیر رسمی
۹۵۳۵TCPUDPmngsuite, LANDesk Management Suite Remote Controlرسمی
۹۵۳۶TCPUDPlaes-bf, IP Fabrics Surveillance buffering functionرسمی
۹۶۰۰UDPOmron FINS, OMRON FINS PLC communicationرسمی
۹۶۷۵TCPUDPSpiceworks Desktop, IT Helpdesk Softwareغیر رسمی
۹۶۷۶TCPUDPSpiceworks Desktop, IT Helpdesk Softwareغیر رسمی
۹۶۹۵UDPCCNxرسمی
۹۸۰۰TCPUDPWebDAV Sourceرسمی
۹۸۰۰WebCT e-learning portalغیر رسمی
۹۸۷۵TCPClub Penguin Disney online game for kidsغیر رسمی
۹۸۹۸UDPMonkeyComرسمی
۹۸۹۸TCPMonkeyComرسمی
۹۸۹۸TCPTripwire—File Integrity Monitoring Software[۱۱۷]غیر رسمی
۹۹۸۷UDPTeamSpeak 3 server default (voice) port (for the conflicting service see the IANA list)غیر رسمی
۹۹۹۶TCPUDPRyan’s App “Ryan’s App” Trading Softwareرسمی
۹۹۹۶TCPUDPThe Palace “The Palace” Virtual Reality Chat software.—۵رسمی
۹۹۹۷TCPSplunk port for communication between the forwarders and indexersغیر رسمی
۹۹۹۸TCPUDPThe Palace “The Palace” Virtual Reality Chat software.—۵رسمی
۹۹۹۹Hydranode—edonkey2000 TELNET controlغیر رسمی
۹۹۹۹TCPLantronix UDS-10/UDS100[۱۱۸] RS-485 to Ethernet Converter TELNET controlغیر رسمی
۹۹۹۹Urchin Web Analyticsغیر رسمی
۱۰۰۰۰Webmin—Web-based administration tool for Unix-like systemsغیر رسمی
۱۰۰۰۰BackupExecغیر رسمی
۱۰۰۰۰Ericsson Account Manager (avim)غیر رسمی
۱۰۰۰۱TCPLantronix UDS-10/UDS100[۱۱۹] RS-485 to Ethernet Converter defaultغیر رسمی
۱۰۰۰۸TCPUDPOctopus Multiplexer, primary port for the CROMP protocol, which provides a platform-independent means for communication of objects across a networkرسمی
۱۰۰۰۹TCPUDPCross Fire, a multiplayer online First Person Shooterغیر رسمی
۱۰۰۱۰TCPOpen Object Rexx (ooRexx) rxapi daemonرسمی
۱۰۰۱۷AIX,NeXT, HPUX—rexd daemon controlغیر رسمی
۱۰۰۲۴TCPZimbra smtp [mta]—to amavis from postfixغیر رسمی
۱۰۰۲۵TCPZimbra smtp [mta]—back to postfix from amavisغیر رسمی
۱۰۰۵۰TCPUDPZabbix-Agentرسمی
۱۰۰۵۱TCPUDPZabbix-Trapperرسمی
۱۰۱۱۰TCPUDPNMEA 0183 Navigational Data. Transport of NMEA 0183 sentences over TCP or UDPرسمی
۱۰۱۱۳TCPUDPNetIQ Endpointرسمی
۱۰۱۱۴TCPUDPNetIQ Qcheckرسمی
۱۰۱۱۵TCPUDPNetIQ Endpointرسمی
۱۰۱۱۶TCPUDPNetIQ VoIP Assessorرسمی
۱۰۱۷۲TCPIntuit Quickbooks clientغیر رسمی
۱۰۲۰۰TCPFRISK Software International’s fpscand virus scanning daemon for Unix platforms [۱۲۰]غیر رسمی
۱۰۲۰۰TCPFRISK Software International’s f-protd virus scanning daemon for Unix platforms [۱۲۱]غیر رسمی
۱۰۲۰۱–۱۰۲۰۴TCPFRISK Software International’s f-protd virus scanning daemon for Unix platforms [۱۲۱]غیر رسمی
۱۰۳۰۱TCPVoiceIP-ACS UMP default device provisioning endpointغیر رسمی
۱۰۳۰۲TCPVoiceIP-ACS UMP default device provisioning endpoint (SSL)غیر رسمی
۱۰۳۰۸Lock-on: Modern Air Combatغیر رسمی
۱۰۴۸۰SWAT 4 Dedicated Serverغیر رسمی
۱۰۵۰۵UDPBlueStacks (android simulator) broadcast [۱۲۲]غیر رسمی
۱۰۵۱۴TCPUDPTLS-enabled Rsyslog (default by convention)غیر رسمی
۱۰۸۲۳UDPFarming Simulator 2011 Default Serverغیر رسمی
۱۰۸۹۱TCPJungle Disk (this port is opened by the Jungle Disk Monitor service on the localhost)غیر رسمی
۱۱۰۰۱TCPUDPmetasys ( Johnson Controls Metasys java AC control environment )غیر رسمی
۱۱۱۱۲TCPUDPACR/NEMA Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)رسمی
۱۱۱۵۵TCPUDPTunngleغیر رسمی
۱۱۲۱۱TCPUDPmemcachedغیر رسمی
۱۱۲۳۵Savage:Battle for Newerth Server Hostingغیر رسمی
۱۱۲۹۴Blood Quest Online Serverغیر رسمی
۱۱۳۷۱TCPOpenPGP HTTP key serverرسمی
۱۱۵۷۶IPStor Server management communicationغیر رسمی
۱۲۰۱۰TCPElevateDB default database port [۱۲۳]غیر رسمی
۱۲۰۱۱TCPAxence nVision [۶۱]غیر رسمی
۱۲۰۱۲TCPAxence nVision [۶۱]غیر رسمی
۱۲۰۱۲TCPAudition Online Dance Battle, Korea Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۲۰۱۲UDPAudition Online Dance Battle, Korea Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۲۰۱۳TCPUDPAudition Online Dance Battle, Korea Serverغیر رسمی
۱۲۰۳۱TCPAxence nVision [۶۱]غیر رسمی
۱۲۰۳۵UDPLinden Lab viewer to sim on SecondLifeغیر رسمی
۱۲۲۰۱UDPGELF Protocolغیر رسمی
۱۲۲۲۲UDPLight Weight Access Point Protocol (LWAPP) LWAPP data (RFC 5412)رسمی
۱۲۲۲۳UDPLight Weight Access Point Protocol (LWAPP) LWAPP control (RFC 5412)رسمی
۱۲۳۴۵NetBus—remote administration tool (often Trojan horse). Also used by NetBuster. Little Fighter 2 (TCP) and Cubeworld[۱۲۴] (TCP and UDP).غیر رسمی
۱۲۴۸۹TCPNSClient/NSClient++/NC_Net (Nagios)غیر رسمی
۱۲۹۷۵TCPLogMeIn Hamachi (VPN tunnel software; also port 32976)—used to connect to Mediation Server (bibi.hamachi.cc); will attempt to use SSL (TCP port 443) if both 12975 & 32976 fail to connectغیر رسمی
۱۲۹۹۸–۱۲۹۹۹UDPTakenaka RDI Mirror World on SecondLifeغیر رسمی
۱۳۰۰۰–۱۳۰۵۰UDPLinden Lab viewer to sim on SecondLifeغیر رسمی
۱۳۰۰۸TCPUDPCross Fire, a multiplayer online First Person Shooterغیر رسمی
۱۳۰۷۵TCPDefault[۱۲۵] for BMC Software Control-M/Enterprise Manager Corba communication, though often changed during installationرسمی
۱۳۱۹۵-۱۳۱۹۶TCPUDPOntolux Ontolux 2Dغیر رسمی
۱۳۳۳۷-۱۳۳۴۰TCPUDPÆtherNet peer-to-peer networkingغیر رسمی
۱۳۷۲۰TCPUDPSymantec NetBackup—bprd (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۲۱TCPUDPSymantec NetBackup—bpdbm (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۲۴TCPUDPSymantec Network Utility—vnetd (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۲TCPUDPSymantec NetBackup—bpcd (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۳TCPUDPSymantec VOPIED protocol (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۵TCPUDPSymantec NetBackup Database—nbdb (formerly VERITAS)رسمی
۱۳۷۸۶TCPUDPSymantec nomdb (formerly VERITAS)رسمی
۱۴۴۳۹TCPAPRS UI-View Amateur Radio[۱۲۶] UI-WebServerغیر رسمی
۱۴۵۶۷UDPBattlefield 1942 and modsغیر رسمی
۱۴۹۰۰TCPK3 SYSPRO K3 Framework WCF Backboneغیر رسمی
۱۵۰۰۰TCPpsyBNCغیر رسمی
۱۵۰۰۰TCPWesnothغیر رسمی
۱۵۰۰۰TCPKaspersky Network Agentغیر رسمی
۱۵۰۰۰TCPhydap, Hypack Hydrographic Software Packages Data Acquisitionرسمی
۱۵۰۰۰UDPhydap, Hypack Hydrographic Software Packages Data Acquisitionرسمی
۱۵۵۵۶TCPUDPJeex.EU Artesia (direct client-to-db.service)غیر رسمی
۱۵۵۶۷UDPBattlefield Vietnam and modsغیر رسمی
۱۵۳۴۵TCPUDPXPilot Contactرسمی
۱۶۰۰۰TCPOracle WebCenter Content: Imaging (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۰۰۰TCPshroudBNCغیر رسمی
۱۶۰۸۰TCPMac OS X Server Web (HTTP) service with performance cache[۱۲۷]غیر رسمی
۱۶۲۰۰TCPOracle WebCenter Content: Content Server (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۲۲۵TCPOracle WebCenter Content: Content Server Web UI. Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۲۵۰TCPOracle WebCenter Content: Inbound Refinery (formerly known as Oracle Universal Content Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۳۰۰TCPOracle WebCenter Content: Records Management (formerly known as Oracle Universal Records Management). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۳۸۴UDPIron Mountain Digital online backupغیر رسمی
۱۶۴۰۰TCPOracle WebCenter Content: Capture (formerly known as Oracle Document Capture). Port though often changed during installationغیر رسمی
۱۶۵۶۷UDPBattlefield 2 and modsغیر رسمی
۱۷۵۰۰TCPUDPDropbox LanSync Protocol (db-lsp); used to synchronize file catalogs between Dropbox clients on your local network.رسمی
۱۸۰۱۰TCPSuper Dancer Online Extreme(SDO-X)—CiB Net Station Malaysia Serverغیر رسمی
۱۸۱۰۴TCPRAD PDF Serviceرسمی
۱۸۱۸۰TCPDART Reporting serverغیر رسمی
۱۸۲۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۸۲۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Serverغیر رسمی
۱۸۲۰۶TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft Thailand Server—FAM Databaseغیر رسمی
۱۸۳۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۸۳۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Serverغیر رسمی
۱۸۳۰۶TCPUDPAudition Online Dance Battle, AsiaSoft SEA Server—FAM Databaseغیر رسمی
۱۸۳۳۳TCPBitcoin testnet[۱۱۰]غیر رسمی
۱۸۴۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, KAIZEN Brazil Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۸۴۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, KAIZEN Brazil Serverغیر رسمی
۱۸۵۰۵TCPUDPAudition Online Dance Battle R4p3 Server, Nexon Server—Status/Version Checkغیر رسمی R4p3 Server
۱۸۵۰۶TCPUDPAudition Online Dance Battle, Nexon Serverغیر رسمی
۱۸۶۰۵TCPUDPX-BEAT—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۸۶۰۶TCPUDPX-BEATغیر رسمی
۱۹۰۰۰TCPUDPAudition Online Dance Battle, G10/alaplaya Server—Status/Version Checkغیر رسمی
۱۹۰۰۰UDPJACK sound serverغیر رسمی
۱۹۰۰۱TCPUDPAudition Online Dance Battle, G10/alaplaya Serverغیر رسمی
۱۹۱۳۲UDPStandard Minecraft Pocket Edition LAN Serverغیر رسمی
۱۹۱۵۰TCPUDPGkrellm Serverغیر رسمی
۱۹۲۲۶TCPPanda Software AdminSecure Communication Agentغیر رسمی
۱۹۲۸۳TCPUDPK2 – KeyAuditor & KeyServer, Sassafras Software Inc. Software Asset Management toolsرسمی
۱۹۲۹۴TCPGoogle Talk Voice and Video connections [۱۲۸]غیر رسمی
۱۹۲۹۵UDPGoogle Talk Voice and Video connections [۱۲۸]غیر رسمی
۱۹۳۰۲UDPGoogle Talk Voice and Video connections [۱۲۸]غیر رسمی
۱۹۳۱۵TCPUDPKeyShadow for K2 – KeyAuditor & KeyServer, Sassafras Software Inc. Software Asset Management toolsرسمی
۱۹۵۴۰TCPGamecoin RCPغیر رسمی
۱۹۵۴۰TCPGamecoin Testnetغیر رسمی
۱۹۵۴۰TCPGamecoin P2Pغیر رسمی
۱۹۵۴۰TCPUDPBelkin Network USB Hubغیر رسمی
۱۹۶۳۸TCPEnsim Control Panelغیر رسمی
۱۹۸۱۲TCP۴D database SQL Communicationغیر رسمی
۱۹۸۱۳TCP۴D database Client Server Communicationغیر رسمی
۱۹۸۱۴TCP۴D database DB4D Communicationغیر رسمی
۱۹۹۹۹DNP – Secure (Distributed Network Protocol – Secure), a secure version of the protocol used in SCADA systems between communicating RTU’s and IED’sرسمی
۲۰۰۰۰DNP (Distributed Network Protocol), a protocol used in SCADA systems between communicating RTU’s and IED’sرسمی
۲۰۰۰۰Usermin, Web-based user toolغیر رسمی
۲۰۲۰۲TCPOnNet (Net2E)غیر رسمی
۲۰۰۱۴TCPDART Reporting serverغیر رسمی
۲۰۵۶۰TCPUDPKilling Floorغیر رسمی
۲۰۷۰۲TCPPrecise TPM Listener Agentغیر رسمی
۲۰۷۲۰TCPSymantec i3 Web GUI serverغیر رسمی
۲۰۷۹۰TCPPrecise TPM Web GUI serverغیر رسمی
۲۱۰۰۱TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-admin default portغیر رسمی
۲۱۰۱۱TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-01 default http portغیر رسمی
۲۱۰۱۲TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-01 default https portغیر رسمی
۲۱۰۲۱TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-02 default http portغیر رسمی
۲۱۰۲۲TCPAMLFilter, AMLFilter Inc. amlf-engine-02 default https portغیر رسمی
۲۲۱۳۶TCPFLIR Systems Camera Resource Protocolغیر رسمی
۲۲۲۲۲TCPDavis Instruments, WeatherLink IPغیر رسمی
۲۲۳۴۷TCPUDPWibuKey, WIBU-SYSTEMS AG Software protection systemرسمی
۲۲۳۴۹TCPWolfson Microelectronics WISCEBridge Debug Protocol[۱۲۹]غیر رسمی
۲۲۳۵۰TCPUDPCodeMeter, WIBU-SYSTEMS AG Software protection systemرسمی
۲۳۰۷۳Soldat Dedicated Serverغیر رسمی
۲۳۳۹۹Skype Default Protocolغیر رسمی
۲۳۵۱۳Duke Nukem 3D#Source code Duke Nukem Portsغیر رسمی
۲۴۴۴۱TCPUDPPyzor spam detection networkغیر رسمی
۲۴۴۴۴NetBeans integrated development environmentغیر رسمی
۲۴۴۶۵TCPUDPTonido Directory Server for Tonido which is a Personal Web App and P2P platformرسمی
۲۴۵۵۴TCPUDPBINKP, Fidonet mail transfers over TCP/IPرسمی
۲۴۸۰۰Synergy: keyboard/mouse sharing softwareغیر رسمی
۲۴۸۴۲StepMania: Online: Dance Dance Revolution Simulatorغیر رسمی
۲۵۰۰۰TCPTeamware Office standard client connectionرسمی
۲۵۰۰۳TCPTeamware Office client notifierرسمی
۲۵۰۰۵TCPTeamware Office message transferرسمی
۲۵۰۰۷TCPTeamware Office MIME Connectorرسمی
۲۵۰۰۸TCPJayson’s Water Fun Connectorغیر رسمی
۲۵۰۱۰TCPTeamware Office Agent serverرسمی
۲۵۵۶۰TCPcodeheart.js Relay Serverغیر رسمی
۲۵۵۶۵TCPStandard Minecraft (Dedicated) Serverغیر رسمی
۲۵۵۶۵MySQL Standard MySQL portغیر رسمی
۲۵۵۷۰Manic Digger default single player portغیر رسمی
۲۵۸۲۶UDPcollectd default port[۱۳۰]غیر رسمی
۲۵۸۸۸UDPXfire (Firewall Report, UDP_IN) IP Address (206.220.40.146) resolves to gameservertracking.xfire.com. Use unknown.غیر رسمی
۲۵۹۹۹TCPXfireغیر رسمی
۲۶۰۰۰UDPid Software’s Quake serverرسمی
۲۶۰۰۰TCPid Software’s Quake serverرسمی
۲۶۰۰۰TCPCCP’s EVE Online Online gaming MMORPGغیر رسمی
۲۶۸۵۰TCPWar of No Return Server Portغیر رسمی
۲۶۹۰۰TCPCCP’s EVE Online Online gaming MMORPGغیر رسمی
۲۶۹۰۱TCPCCP’s EVE Online Online gaming MMORPGغیر رسمی
۲۷۰۰۰-۲۷۰۳۰UDPSteam Clientغیر رسمی
۲۷۰۰۰UDP(through 27006) id Software’s QuakeWorld master serverغیر رسمی
۲۷۰۰۰-۲۷۰۰۹TCPFlexNet Publisher’s License server (from the range of default ports)غیر رسمی
۲۷۰۱۰Source engine dedicated server portغیر رسمی
۲۷۰۱۴-۲۷۰۵۰TCPSteam Downloadsغیر رسمی
۲۷۰۱۴Source engine dedicated server port (rare)غیر رسمی
۲۷۰۱۵GoldSrc and Source engine dedicated server portغیر رسمی
۲۷۰۱۶Magicka server portغیر رسمی
۲۷۰۱۷mongoDB server portغیر رسمی
۲۷۳۷۴Sub7 default.غیر رسمی
۲۷۵۰۰-۲۷۹۰۰UDPid Software’s QuakeWorldغیر رسمی
۲۷۸۸۸UDPKaillera serverغیر رسمی
۲۷۹۰۰-۲۷۹۰۱Nintendo Wi-Fi Connectionغیر رسمی
۲۷۹۰۱-۲۷۹۱۰UDPid Software’s Quake II master serverغیر رسمی
۲۷۹۵۰UDPOpenArena outgoingغیر رسمی
۲۷۹۶۰-۲۷۹۶۹UDPActivision’s Enemy Territory and id Software’s Quake III Arena, Quake III and Quake Live and some ioquake3 derived games, such as Urban Terror (OpenArena incoming)غیر رسمی
۲۸۰۰۰Bitfighter Common/default Bitfighter Serverغیر رسمی
۲۸۰۰۱Starsiege: Tribes Common/default Tribes v.1 Serverغیر رسمی
۲۸۳۹۵TCPwww.SmartSystemsLLC.com Used by Smart Sale 5.0غیر رسمی
۲۸۷۸۵UDPCube 2 Sauerbraten[۱۳۱]غیر رسمی
۲۸۷۸۶UDPCube 2 Sauerbraten Port 2[۱۳۱]غیر رسمی
۲۸۸۰۱ – ۲۸۸۰۲UDPRed Eclipse (Cube 2 derivative) default ports [۱۳۲]غیر رسمی
۲۸۸۵۲TCPUDPKilling Floorغیر رسمی
۲۸۹۱۰Nintendo Wi-Fi Connection[۱۳۳]غیر رسمی
۲۸۹۶۰UDPCall of Duty; Call of Duty: United Offensive; Call of Duty 2; Call of Duty 4: Modern Warfare; Call of Duty: World at War (PC Version)غیر رسمی
۲۹۰۰۰Perfect World International Used by the Perfect World International Clientغیر رسمی
۲۹۰۷۰TCPUDPGame titled “Jedi Knight: Jedi Academy” by Ravensoftغیر رسمی
۲۹۲۹۲TCPTMO Integration Service Communications Port, Used by Transaction Manager SaaS (HighJump Software)غیر رسمی
۲۹۹۰۰-۲۹۹۰۱Nintendo Wi-Fi Connection[۱۳۳]غیر رسمی
۲۹۹۲۰Nintendo Wi-Fi Connection[۱۳۳]غیر رسمی
۳۰۰۰۰Pokémon Netbattleغیر رسمی
۳۰۳۰۱BitTorrentغیر رسمی
۳۰۵۶۴TCPMultiplicity: keyboard/mouse/clipboard sharing softwareغیر رسمی
۳۰۷۱۸UDPLantronix Discovery for Lantronix serial-to-ethernet devicesغیر رسمی
۳۰۷۷۷TCPZangZing agentغیر رسمی
۳۱۳۱۴TCPelectric imp node<>server communication (TLS)غیر رسمی
۳۱۳۳۷TCPBack Orifice—remote administration tool (often Trojan horse)غیر رسمی
۳۱۴۱۵ThoughtSignal—Server Communication Service (often Informational)غیر رسمی
۳۱۴۵۶TCPTetriNET IRC gateway on some serversغیر رسمی
۳۱۴۵۷TCPTetriNETرسمی
۳۱۴۵۸TCPTetriNET Used for game spectatorsغیر رسمی
۳۱۶۲۰TCPUDPLM-MON (Standard Floating License Manager LM-MON)رسمی
۳۲۱۲۳TCPx3Lobby Used by x3Lobby, an internet application.غیر رسمی
۳۲۱۳۷TCPUDPImmunet Protect (UDP in version 2.0,[۱۳۴] TCP since version 3.0[۱۳۵])غیر رسمی
۳۲۲۴۵TCPMMTSG-mutualed over MMT (encrypted transmission)غیر رسمی
۳۲۷۶۹TCPFileNet RPCغیر رسمی
۳۲۸۸۷TCPUsed by “Ace of Spades” gameغیر رسمی
۳۲۹۷۶TCPLogMeIn Hamachi (VPN tunnel software; also port 12975)—used to connect to Mediation Server (bibi.hamachi.cc); will attempt to use SSL (TCP port 443) if both 12975 & 32976 fail to connectغیر رسمی
۳۳۴۳۴TCPUDPtracerouteرسمی
۳۳۹۸۲TCPUDPDezta softwareغیر رسمی
۳۴۰۰۰MasterPort – WarZغیر رسمی
۳۴۰۰۱ClientPort – WarZغیر رسمی (Jayson’s Game)
۳۴۰۱۰PortStart – WarZغیر رسمی
۳۴۴۴۳Linksys PSUS4 print serverغیر رسمی
۳۴۵۶۷TCPEDI service[۱۳۶]رسمی
۳۶۳۳۰TCPFolding@home v7 default for client control interfaceغیر رسمی
۳۶۹۶۳UDPUnreal Software multiplayer games, such as Counter Strike 2D (2D clone of Counter Strike)غیر رسمی
۳۷۶۵۹TCPAxence nVisionغیر رسمی
۳۷۷۷۷TCPDigital Video Recorder hardwareغیر رسمی
۴۰۰۰۰TCPUDPSafetyNET p Real-time Industrial Ethernet protocolرسمی
۴۰۱۲۳UDPFlatcast[۱۳۷]غیر رسمی
۴۱۷۹۴TCPUDPCrestron Control Portرسمی
۴۱۷۹۵TCPUDPCrestron Control Portرسمی
۴۱۸۲۳TCPUDPMurealm Clientغیر رسمی
۴۳۰۴۷TCPTheòsMessenger second port for service TheòsMessengerرسمی
۴۳۰۳۴TCPUDPLarmX.com™ database update mtr portغیر رسمی
۴۳۰۴۸TCPTheòsMessenger third port for service TheòsMessengerرسمی
۴۳۵۹۴TCPRuneScape, FunOrb, Runescape Private Servers game serversغیر رسمی
۴۳۵۹۵TCPRuneScape JAGGRAB serversغیر رسمی
۴۴۴۰۵TCPMu Online Connect Serverغیر رسمی
۴۴۴۴۴TCPLightClaw.TeamServer Asset synchronizationغیر رسمی
۴۵۸۲۴TCPServer for the DAI family of client-server productsرسمی
۴۷۰۰۱TCPWinRM – Windows Remote Management Serviceرسمی
۴۷۸۰۸TCPUDPBACnet Building Automation and Control Networks (47808۱۰ = BAC0۱۶)رسمی
۴۹۱۵۱TCPUDPReserved[۱]رسمی

توجه داشته باشید ممکن است برخی از پورتهای موجود توسط سرویس دهنده های دیگری ارائه شده باشند

همچنین جهت اطلاعات بیشتر از آخرین پورتهای ثبت شده می توانید به آدرس زیر مراجعه و از لیست کامل تری از پورتهای موجود باخبر شوید

www.iana.org

——————-

منابع:

wikipedia

iana

——————

جعه و از لیست کامل تری از پورتهای موجود باخبر شوید

www.iana.org

——————-

منابع:

wikipedia

iana

——————

ارسال نظر