بانکنام بانکشماره کارتشماره حساب
بانک ملتبانک ملت۶۱۰۴-۳۳۷۷-۷۰۰۷-۷۱۹۴۴۱۲۵۱۸۱۵۶۴
بانک ملیبانک ملی – سیبا۶۰۳۷-۹۹۱۱-۷۸۶۹-۳۴۵۷۰۳۳۵۶۶۴۴۵۸۰۰۱
بانک پاسارگادبانک پاسارگاد
بانک صادراتبانک صادرات – سپهر۶۰۳۷-۶۹۱۵-۲۸۹۹-۶۴۳۲۰۳۳۰۰۰۵۹۸۲۰۰۴
بانک کشاورزیبانک کشاورزی۶۰۳۷-۷۰۱۲-۰۱۸۹-۲۳۶۸۴۳۳۵۹۷۰۷۱

حساب ملت به نام شرکت توسعه سامان نیماد بوده ، مابقی حساب ها به نام نیما نوروزی میباشد

همچنین میتوانید با ارسال نام بانک فارسی به صورت پیامک به سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۵۹۷۰۰۰۱۰۰۰ اطلاعات شماره حساب و کارت را دریافت فرمایید